Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 409) (30.06.2011)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 62)
Paylaş
Tarih : 30 Haziran 2011 - 9:00

30 Haziran 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27980

Maliye Bakanlığından:

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI

(SIRA NO: 409)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcıbelge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

– 2011 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2011 ila 15 Ağustos 2011 tarihleri arasında, 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren de Gelirİdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması,

– Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 200.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

– Yapılacak açıklamada, 31/12/2010 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30/6/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2010-31/5/2011 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

– Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön. Enformasyonu Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, Tahsilâtın Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA)  adresine gönderilmesi,

– Açıklama kapsamına,

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvurularıkabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

c) 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna göre taksitlendirilen ve ödeme süresi henüz sona ermemiş,

d) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik YapılmasıHakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen,

e) 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik Geçici 1 inci maddesi kapsamında ertelenen,

f) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan,

alacakların alınmaması,

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

 

—————————————

1 27/1/2001 tarih ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2011/1854) (29.06.2011)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 62)
Paylaş
Tarih : 29 Haziran 2011 - 8:00

29 Haziran 2011
Resmi Gazete

Sayı: 27979

 

Karar Sayısı : 2011/1854

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/2011 tarihli ve 39869 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 

26/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1854 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

MADDE 1 ‒ 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b) Diğerlerinden;

 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

 

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

 

bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”

 

MADDE 2 ‒ 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılıKararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“4 ‒ Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasasıaraçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılanmenkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);”

 

“b) Diğerlerinden;

 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

 

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

 

bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”

 

MADDE 3 ‒ 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılıKararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“3 ‒ Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasasıaraçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut (ş.abacı)İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);”

 

“b) Diğerlerinden;

 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

 

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

 

bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”

 

MADDE 4 ‒ 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller ve kira sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10,”

 

“ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10.”

 

MADDE 5 ‒ 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (f) ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,

 

g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,”

 

MADDE 6 ‒ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 ‒ Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

29/12/2010

27800

12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

29/12/2010

27800

 

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

29/12/2010

27800

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23/7/2006

26237

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1-

13/11/2008

27053

2-

3/2/2009

27130

3-

30/9/2010

27715

4-

29/12/2010

27800

28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1/9/1998

23450

28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1-

15/10/1998

23494

2-

30/7/2002

24831

3-

15/4/2008

26848

4-

5/9/2009

27340

5-

29/12/2010

27800

Gelir Vergisi Sirküleri / 77 (28.06.2011)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 62)
Paylaş
Tarih : 28 Haziran 2011 - 9:00

28 Haziran 2011

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/77

Konusu :Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkinödemelerin vergilendirilmesi hakkında.
Tarihi :27/06/2011
Sayısı :GVK-77/2011-3//Yıllık Beyanname
İlgili olduğu maddeler :Gelir Vergisi Kanunu Madde 9, 61, 65, 70, 85, 86 ve 94.
İlgili olduğu kazanç türleri :Ticari kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı.

1. Giriş

26.08.2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir. Anılan kararın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kararın Uygulanması

275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Dördüncü Dairesinin 31.03.2011 tarihli ve Esas No. 2010/7413 sayılı kararına karşı Başkanlığımızca Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiştir.

Danıştay Başkanlığınca konuya ilişkin yeni bir karar verilinceye kadar, anılan Tebliğ uyarınca aile hekimleri tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılması gerekmemektedir.

Duyurulur.

  Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2011/5 (28.06.2011)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 62)
Paylaş
Tarih : 28 Haziran 2011 - 9:00

27 Haziran 2011

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : B.07.1.GİB.0.20.36-110[3630- ]

Konu:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2011/5)

 

………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

……………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “II/A- Başvuru Süresi ve Şekli” başlıklı bölümünde, borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile de anılan Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanarak sahip oldukları her bir taşıta ilişkin toplam borçları veya herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm borçlarını ödemek isteyen amme borçlularının Başkanlığımız internet adresi (http://www.gib.gov.tr/) üzerinden başvuruda bulunmalarına imkan sağlanarak gerekli bilgileri girmek suretiyle yapılan başvurular sonuçlandırılmıştır.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

1- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle 6111 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamadıkları,

2- Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine “yapılandırılacak borç bulunamadı” mesajı gönderilen;

– bir tane aracı bulunanlardan araç plaka bilgisini girmeyen,

– birden fazla aracı olup da bu araçlarına ait borçlarını yapılandırmak istemesine rağmen araçların tamamına ilişkin bilgileri girmeyen,

– araç maliki olmaması nedeniyle sadece T.C. kimlik numarasını girerek 6111 sayılı Kanun kapsamındaki idari para cezası borçlarını yapılandırmak isteyen ancak, sistemde bu borçların araç plakası ile ilişkilendirilerek izlenmesi nedeniyle borcu yapılandırılamayan,

– başvuru sırasında bağlı oldukları vergi dairesi bilgisini girmelerine rağmen bu vergi dairesinden başka bir vergi dairesine borcu bulunan,

amme borçlularının süresi içerisinde başvuru yapmalarına rağmen, borçlarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamadığı,

3- Kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla T.C. kimlik numarası bilgisini girerek Başkanlığımız internet adresi üzerinden süresi içinde başvuruda bulundukları, ancak kanuni temsilcinin T.C. kimlik numarası bilgisi ile tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılamadığı,

4- 2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesinin “1- Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Başvurulara Dair Açıklamalar” başlıklı bölümünde “… muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak için elektronik ortamda başvuruda bulunmaları mümkün olmayıp bu kişilerin ilgili vergi dairelerine yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan borçluların da bulunduğu,

5- Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinden yararlanmak istemelerine rağmen yalnızca 3 üncü maddeye ilişkin başvuru formunu bağlı oldukları dairelere veren mükelleflerin Kanunun 2 nci maddesinden de yararlanmak istedikleri,

anlaşılmıştır.

6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf yaratılmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan vermek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanması amaçlandığından;

a) Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) üçüncütaksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine yazılı başvurmaları halinde bu başvurularının kabul edilmesi,

b) Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine “yapılandırılacak borç bulunamadı” mesajı gönderilen mükelleflerin sistemde mevcut başvurularının Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezince ilgili vergi dairelerine aktarılması üzerine, mükelleflerle süratle irtibata geçilmesi ve 6111 sayılı Kanundan yararlanma başvurularına ilişkin iradelerinin üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) temin edilerek başvurularının kabul edilmesi,

c) Başkanlığımız internet adresi üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin bu yöndeki iradelerini üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) borçlu oldukları vergi dairelerine yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla sistem üzerinden gerekli sorgulamaların yapılarak tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması,

ç) Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığımız internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde bu borçlarının da Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması,

d) Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulardan 2 nci madde kapsamında borcu olanların bu madde kapsamına giren borçları için üçüncü taksit ödeme süresi sonuna kadar (30/09/2011) talep etmeleri halinde Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki borçlarının da yapılandırılması, bu çerçevede vergi dairelerince hazırlanacaködeme planlarının mükellefe tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Bununla birlikte, 6111 sayılı Kanundan yararlanma şartlarından biri de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, borçluların Kanundan yararlandıkları borçlarıyla ilgili dava açmayacakları, açtıkları davalardan da vazgeçtikleri yönündeki beyanlarının 2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile belirlenmiş usuller çerçevesinde alınması gerektiği tabiidir.

Öte yandan, tutuklu veya hükümlü olan bazı mükelleflerin 6111 sayılı Kanundan yararlanmaya ilişkin dilekçelerini başvuru süresinin son günü olan 31/05/2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) ceza infaz kurumuna vermelerine rağmen bu dilekçelerin bağlı oldukları vergi dairelerine başvuru süresinden sonra intikal etmesi nedeniyle söz konusu müracaatların süresinde yapılmış başvuru olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda vergi dairelerince tereddüde düşüldüğü anlaşılmış olup, bu durumda olan mükelleflerin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin, bu tarih belli değilse ceza infaz kurumunun; ilgili dilekçenin vergi dairesine gönderilmesine ilişkin yazı tarihinin 31/05/2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) olması halinde bu taleplerin süresinde yapılmış başvuru olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve yapılandırılan tutarları peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen borçluların, 30/06/2011 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince 01/08/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanacakları tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı


Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/01) (27.06.2011)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 62)
Paylaş
Tarih : 27 Haziran 2011 - 9:00

27 Haziran 2011 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27977

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİ İLE BUNLARIN EŞ VE HISIMLARININ BAĞDAŞMAYAN

GÖREVLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2011/01)

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; kooperatifler ve üst kuruluşlarının  yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının bağdaşmayan görev alma yasaklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

             MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86  ve  Ek 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

             MADDE 3  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağdaşmayan görev;

1) Kooperatif ve üst kuruluş yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri için; kooperatif ve ortağı bulunduğu üst kuruluşun, hisse payıne olursa olsun, hissedarı olduğu tüm şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyeliğini veya denetçiliği,  ücretli olarak  personel veya danışmanlık, müşavirlik, uzmanlık  gibi diğer her türlü görevleri;

2) Kooperatif ve üst kuruluş yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve  kayın hısımları için; kooperatif ve ortağı bulunduğu üst kuruluş ile bu kuruluşların yüzde elliden  fazla  hissedarı olduğu şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyeliğini veya denetçiliği,  ücretli olarak  personel (idareci, büro personeli, daimi veya geçici işçi gibi her türlü görevleri)  veya danışmanlık, müşavirlik, uzmanlık  gibi diğer her türlü görevleri;

b) Diğer teşekkül; Kooperatif ve üst kuruluşların katıldığı veya ortağı yahut üyesi olduğu üretici birlikleri, başka tür kooperatif veüst kuruluşları,  organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,  dernekler gibi kuruluşları,

c) Hısım; Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri veya denetçilerinin ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarını(kendisinin veya eşinin anne, baba, çocuk, torun, kardeş, büyük anne ve büyük babalarını),

ç) Kanun; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,

d) Kooperatif; Kanun, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulup faaliyet gösteren kooperatifleri, tarım satışkooperatiflerini ve tarım kredi kooperatiflerini,

e) Üst Kuruluş; Kanun, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulup faaliyet gösteren kooperatif birliklerini, bölge birliklerini, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini,

ifade eder.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin bağdaşmayan görevleri

             MADDE 4  (1) Kanunun Ek 3 üncü maddesine göre, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri bağdaşmayan görev alamazlar.

Örneğin, A Üst Kuruluşuna ortak B Kooperatifinin yönetim  kurulu üyeleri ve denetçileri,  A Üst Kuruluşu ve/veya B Kooperatifinin,  hissesi ne olursa (ister % 0,1 ister % 99)  olsun hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde  yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamayacak, buralarda personel veya ücretli danışmanlık, müşavirlik gibi başka bir görev alamayacaktır.  Aynı şekilde, A Üst Kuruluşunun yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri de, Üst Kuruluş ve/veya Kooperatifin hissedarı olduğu şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde benzeri  görevleri  alamayacaktır.

(2) Bağdaşmayan görev alma yasağı, kooperatif ve üst kuruluşların tüm yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerini ve bunların eşve ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil, kan ve sıhri hısımlarını kapsamaktadır. 4572 sayılı Kanuna göre tarım satışkooperatifler birliklerinin yönetim kurullarının doğal üyesi olan genel müdürleri ve 1163 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 3 üncüfıkrasına göre  yönetim kurulu üyeliğine  seçilen tüzel kişilerin belirledikleri temsilcileri de birinci fıkradaki bağdaşmayan görev alma yasağı kapsamına girmektedir.

(3) Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmeden önce bağdaşmayan görev yapanlar; kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmeleri durumunda, seçildikleri tarih itibariyle tüm bağdaşmayan görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Seçilme tarihi; seçimin yapıldığı genel kurul tarihini ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine veya boşalan denetçiliğeatama  ve çağrı yapılmış ise buna ilişkin atama ve çağrının tebliğ tarihini ifade eder.

Örneğin, B Kooperatifinin hissedarı olduğu K Şirketinde bağdaşmayan bir görev yapan C Şahsının, 15/04/… tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Kooperatif yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmesi durumunda, bu Şahıs 15/4/… tarihi itibariyle K Şirketindeki görevinden ayrılacaktır. Diğer yandan, D Şahsının,  yedekler arasından, boşalan asil yönetim kurulu üyesinin veyadenetçisinin  yerine çağrılması durumunda ve bu çağrının kendisine tebliğ edildiği  tarihte (yedek üyeliğe seçildiği 15/4/… tarihindedeğil, asil üyeliğe çağrının kendisine tebliğ edildiği tarihte), B Kooperatifinin hissedarı olduğu K Şirketindeki görevlerinden ayrılmasıgerekecektir. A Üst Kuruluşun asil ve yedek yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğine seçilenler için de durum aynı olacaktır.

(4) Kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğine seçilenler, seçilmeleri sırasında yürüttükleri bağdaşmayan görevlerden, yukarıdaki fıkrada belirtilen sürelerde ayrılmazlarsa, seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüz sayılacaktır. Bu durumda, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine ve denetçiliklere yedekleri çağrılır. Bu yolla da boşalan üyeliklerin doldurulamamasıdurumunda, anasözleşmelerin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Bunların hakkında da Kanunun ilgili maddesi ve bu Tebliğhükümleri uygulanır.

(5) Kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğine seçilenlerin, seçildikten sonra, bağdaşmayan görevlerden birini edinirlerse, bağdaşmayan görevin edinilmesine ilişkin seçilme veya görevlendirme ile bu kapsamda yapılan sözleşmeler hükümsüz sayılır ve edinilen  yasak görev, edinme tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

Örneğin, C Şahsı, B Kooperatifinin yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğine 15/4/… tarihinde seçildikten sonra,  kooperatif ve ortağı bulunduğu üst kuruluşun  (hisse payı ne olursa olsun)  hissedarı olduğu şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik veya  ücretli olarak  personel veya danışmanlık, müşavirlik, uzmanlık  gibi her hangi bir bağdaşmayan görevi edinirse,  bu Şahıs bağdaşmayan görevi edindiği tarih itibariyle (örneğin bağdaşmayan görevi 30/4/… tarihindeedinmişse, bu tarih itibariyle) edindiği bağdaşmayan görevi kendiliğinden sona erecektir.

(6) Kanunun Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin bu görevlerini fiilen yürüttükleri dönemlerde, eş ve hısımlarının kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olmaları yasaklandığından, kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinde ilgili Kanun ve  kendianasözleşmelerinde aranan şartlara ilave olarak; kooperatif ve üst kuruluşların diğer yönetim kurulu üyeleri veya denetçileri ile eş veya hısım  olmama şartı da aranacaktır.

Örneğin, B Kooperatifinin yönetim kurulu üyesi veya denetçisi C Şahısının eşi ve eşinin ya da kendisinin anne, baba, çocuk, torun, kardeş, büyük anne ve büyük babası gibi hısımları; C Şahısının görev yaptığı dönem içerisinde, B Kooperatifinde ve bu Kooperatifin ortağı olduğu A Üst Kuruluşunda yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamayacaktır. A Üst Kuruluşunun yönetim kuruluüyeleri ve denetçilerinin eş ve hısımlarının durumları da  aynı olacaktır.

Bağdaşmayan görev yapan mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin durumu

MADDE 5  (1) Kooperatif ve üst kuruluşların  yönetim kurulu üyeleri veya denetçilerinden, 6215 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağdaşmayan görev yürütenler, 6215 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/4/2011 tarihinden itibaren üç ay içerisinde (12/7/2011 tarihine kadar) bu görevlerden sadece birini tercih ederek diğerlerinden ayrılacaklardır. Bu süre içinde tercihte bulunmayanların, kooperatif ve üst kuruluşlarındaki yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer bağdaşmayan görevlerinin tamamı, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, kendiliğinden sona erecektir.

Örneğin, B Kooperatifinin yönetim kurulu üyesi veya denetçisi C Şahısı; üç aylık sürenin bitimi olan 12/7/2011 tarihine kadar, B Kooperatifinin yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği ile  6215 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden (12/4/2011 tarihinden) önce yürüttüğübağdaşmayan görevlerden birini tercih ederek diğerinden ayrılacaktır. Bu şahıs, 12/7/2011 tarihine kadar tercihini yapmaz ise, bağdaşmayan görevleri kendiliğinden sona erecektir. C Şahısı 12/7/2011 tarihinden itibaren yalnızca B Kooperatifindeki yönetim kurulu üyeliğini sürdürecektir.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri

             MADDE 6  (1) Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde bunların eş ve hısımları;  kooperatif ve ortağı bulunduğu üst kuruluşlar  ile bunların yüzde elliden  fazla  hissedarı olduğu şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi,  ücretli olarak  personel veya danışmanlık, müşavirlik, uzmanlık  gibi diğer her türlü göreve alınamazlar.

Örneğin, B Kooperatifinde yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olan C Şahısının veya A Üst Birlik yönetim kurulu üyeleri veya denetçilerinin, bu görevi fiilen yürüttüğü dönemde, eşi ve hısımları,  B Kooperatifi  ve Kooperatifin ortağı olduğu A Üst Kuruluşu  ile bu kuruluşların yüzde elliden fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamayacak, personel olarak veya müşavir, danışman gibi  başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamayacaklardır. B Kooperatifinin ve/veya A Üst Kuruluşunun  hissedarı oldukları şirketlerdeki  hisse oranı % 50’nin altında ise, C Şahısının veya A Üst Birlik yönetim kurulu üyeleri veya denetçilerinin eşi ve hısımları buralarda görev alabileceklerdir.

(2) Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin eş ve hısımları; Kanunun Ek 3 üncü maddesinin yürürlük tarihinden önce yürüttükleri bağdaşmayan görevlerini  sürdürmeye devam edeceklerdir. Ancak, bunların görev veya sözleşme dönemlerinin sona ermesi durumunda, yeni görevlendirme ve atamalarda veya sözleşmelerin yenilenmesinde Kanunun Ek 3 üncümaddesinin üçüncü fıkrası ile  bu Maddenin birinci fıkrasına göre hareket edilecektir. Aynı şekilde, Ek 3 üncü maddenin yürürlüğe girmesinden sonra bağdaşmayan görevi yürütenler, eş ve hısımlarının kooperatif ve üst kuruluş yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğine sonradan seçilmesi durumunda da görevlerini yürütmeye devam edeceklerdir.

Örneğin, B Kooperatifi veya A Üst Kuruluşu yönetim kurulu üyesi veya denetçisi C Şahısın eşi veya  oğlu ya da diğer hısımları, 12/4/2011 tarihinden önce Kooperatifte veya Üst kuruluşunda yahut bunların hissedarı olduğu şirkette, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde personel,  müşavir, yönetim kurulu üyesi veya denetçi gibi herhangi bir bağdaşmayan görevi yürütüyorlar ise, bunlar 12/4/2011 tarihinden sonra da bu görevlerini sürdürmeye devam edecektir. Bu şahıslar, söz konusu düzenleme tarihinden önce işe alınmış olmak şartıyla,  geçici/mevsimlik olarak çalışıyorlarsa, aynı statüde sonraki mevsimlerde de çalışmayı sürdüreceklerdir. Ancak, geçici/mevsimlik olarak çalışanların  geçici kadrolardan daimi kadrolara geçirilmesi veya daimi ya da geçici/mevsimlikçalışanların iş akitlerinin sona ermesinden sonra yeniden işe alınmaları söz konusu olduğunda, bağdaşmayan görev alma yasağıgündeme gelecek, Kanunun Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile  bu Maddenin birinci fıkrasına göre hareket edilecektir.

Aynı şekilde, Ek 3 üncü maddenin yürürlüğe girmesinden önce, C Şahsı ile bunun eşi veya hısımlarından biri, B Kooperatifinde veya A Üst Kuruluşuna bağlı B ve N Kooperatiflerinde ya da B Kooperatifi ve A Üst Kuruluşunda aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevlerini yürütüyorlarsa, C Şahsının eşi ve hısımlarının bu görevleri, görev dönemi sonuna kadar devam edecektir.Yeniden seçilmeleri gündeme geldiğinde, bağdaşmayan göreve uyup uymadığı yönünde değerlendirme yapılacaktır.

Diğer yandan, B Kooperatifinde veya A Üst Kuruluşunda ücretli olarak görev yapan C Şahsı, göreve başlama tarihinden sonra, eşi veya hısımlarından biri anılan Kooperatife veya Üst Kuruluşuna yönetim kurulu üyesi veya denetçi seçilmesi durumunda, Ek 3üncü maddenin yürürlük tarihinden önce veya sonra göreve başlayıp başlamadığına bakılmaksızın, yürüttüğü görevi sürdürecektir.

(3) Kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin eş ve hısımlarının, üst birliğe bağlı diğer kooperatiflerde görev alması, Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile getirilen bağdaşmayan görev kapsamına girmez. Ancak, üst kuruluşların yönetim kuruluüyeleri ve denetçilerinin eş ve hısımları, bu üst kuruluşlar  ile  bağlı tüm kooperatifler ve bunların yüzde elliden fazla hissedarıoldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamaz, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamaz.

Örneğin, A Üst Kuruluşuna, B Kooperatifinin yanı sıra M Kooperatifi de ortak ise,  B Kooperatifinin yönetim kurulu üyeleri veya denetçileri ile bunların yakınları M Kooperatifinde  ve M Kooperatifinin hissedarı olduğu şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerinde görev alabileceklerdir. Ancak, A Üst Kuruluşunun yönetim kurulu üyeleri veya denetçileri ile bunların yakınları hem A Kooperatifinde hem de M Kooperatifinde ve bunların hissedarı olduğu şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerinde görev alamayacaklardır.

Denetçilerin araştırma yükümlülüğü

             MADDE 7  (1) Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetçileri, kendi kuruluşlarında, Kanunun 56 ncı maddesinin birinci, 67 nci maddesinin  ikinci ve  Ek 3 üncü madde hükümleri çerçevesinde, Ek 3 üncü madde hükmüne  aykırı uygulamaların  olup olmadığınıaraştırmakla yükümlüdür. Bu araştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçiler, Kanunun Ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre sorumlu olacaklardır.

(2) Seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeleri bu Tebliğe göre hükümsüz olanlara, herhangi bir ad altında ücret, maaş, huzur hakkı gibi bir ödeme yapılmaz ve menfaat temin edilmez.

Yürürlük

             MADDE 8  (1) Bu Tebliğ, 12/4/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 9  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanıyürütür.

Etiketler : , ,

632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (22.06.2011)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 62)
Paylaş
Tarih : 22 Haziran 2011 - 9:00

22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27972

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından:

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, 4/6/2011 tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37 nci maddede; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 4/6/2011 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4/6/2011 tarihinden itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamına giren sözleşmeli personelden;

1 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosuna atanacaklar için bilgi amaçlı olarak (I) sayılı Liste düzenlenmiştir.

2 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı memur kadroları ise anılan maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenerek (II) sayılı Listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar VergisiGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI