Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6525 Sayılı Kanun)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 27 Şubat 2014 - 9:45

Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2013/20)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 26 Şubat 2014 - 0:15

26 Şubat 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28925

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2009/5)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM 2013/20)

MADDE 1   7/4/2009 tarihli ve 27193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ALBERK QA UluslararasıTeknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin adı, “ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin OnaylanmışKuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme AnonimŞirketi’nin, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında, 25/11/2012 tarihinden itibaren akreditasyon süresinin bitmesi nedeniyle bu maddenin Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar geçen zaman sürecinde adı geçen Yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü askıya alınmıştır.”

MADDE 3  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 22 Şubat 2014 - 1:32

22 Şubat 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28921

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklarıkapsar.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

ç) Giriş sınavı komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,

d) KPSS (B): B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

f) PDB: Personel Dairesi Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 4  (1) Bakanlığa ilk defa atanacak hukuk müşaviri ve avukatlar, KPSSP3 puan türü sıralamasıesas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınır.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 5  (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı adayın sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmî Gazete’de, yurt düzeyinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6  (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7  (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamışolanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

c) Üç adet vesikalık fotoğraf.

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa teslim edilmesişarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlıçalışmaları

MADDE 8  (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları giriş sınavı komisyonu tarafından yürütülür.

(2) Giriş sınavı komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda arananşartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beşkatını geçmemek üzere, ilanda belirtilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve PDB tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da girişsınavına çağrılır.

Sınav konuları

MADDE 9  (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Medeni Usul Hukuku.

d) Uluslararası Hukuk.

e) İdare Hukuku.

f) İdari Yargılama Hukuku.

g) Ceza Hukuku.

ğ) Ceza Usul Hukuku.

h) İcra ve İflas Hukuku.

ı) İş Hukuku.

i) İnsan Hakları Hukuku.

j) Ticaret Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10  (1) Komisyon; müsteşar veya belirleyeceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, 1. hukuk müşaviri ve hukuk müşaviri ile avukatlar arasından seçilecek iki kişi olmaküzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyona ayrıca üç yedek üye seçilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 11  (1) Giriş sınavı komisyonu; giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasındaçekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Giriş sınavı

MADDE 12  (1) Yazılı sınav ilanda belirtilen konulardan olmak üzere Bakanlıkça yapılabileceği gibiÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınava KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar adayçağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı yazılı sınava alınır. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur.

(3) Yazılı sınavın klasik yapılması halinde, giriş sınavı komisyonu, ayrıca sınav kâğıtlarınıdeğerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele herüye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte giriş sınavı komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılısınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yazılı sınav başarı notu belirlenir.

(4) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dâhil olmaküzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınavaçağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(5) Sözlü sınava katılacak adaylara;

a) 9 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(6) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından beşinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentleri arasında yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(7) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puanüzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Adayların giriş sınavıpuanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. İlanda belirtilen kadro sayısı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sözlü sınavın neticelendiği günü takip eden beş işgünü içinde Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur.

(8) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notlarıortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar.

Giriş sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 13  (1) Sınav sonuçları, giriş sınavı komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarısıralamasına göre oluşturulan liste Bakanın onayına sunulur. Bakanın onayladığı başarı listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak giriş sınavı komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla yedi iş günüiçerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 14  (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmışolsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15  (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar PDB tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 16  (1) Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.

d) Mal bildirimi.

Atama

MADDE 17  (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarısıralamasına göre otuz gün içerisinde hukuk müşaviri veya avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 ay içerisinde atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63üncü madde hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve giriş sınavı komisyonuna ilişkin sekretarya hizmetleri PDB tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 22 Şubat 2014 - 0:25

Başkanlığımızca hazırlanan “Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi” Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları devam etmektedir.
2013 Yılında kira geliri elde eden dar mükelleflere yönelik olarak hazırlanan Rehberde;
• Kira gelirine konu mal ve haklar,
• Kira gelirinde istisna uygulaması,
• Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler,
• Kira ödemelerinde vergi kesintisi,
• Beyannamenin verilme zamanı ve yeri,
• 2013 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,
• Verginin ödenmesi,
• Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile Beyannamenin verilmesi,
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yönünden gayrimenkul kira gelirleri,

konularında bilgiler yer almaktadır. Rehberde ayrıca, kira gelirinin beyanına ilişkin örneklere ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlara yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2014 - 0:22

20 Şubat 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28919

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ

BAĞIMSIZ DENETİMİ

(TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL)

(BDS 600)

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 27

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 600 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2014)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 19 Şubat 2014 - 13:56

Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.
Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır.

Rehberde ayrıca, 2013 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi, menkul sermaye iratlarının beyan durumuna ilişkin özet tablo ile konuya ilişkin açıklayıcı örnekler yer almaktadır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları ise devam etmektedir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 286)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 18 Şubat 2014 - 0:20

18 Şubat 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28917

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 286)

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 5 inci maddesi ile; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun2 21 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. Yasal düzenleme

6322 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası1/1/2013 tarihinden sonra elde edilen hasılatlara uygulanmak üzere, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.’’

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 86/1-a maddesinde, “kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı” için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

2. İstisnanın uygulanması

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu istisnanın uygulanması da belli şartlara bağlanmıştır.

Buna göre, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda bu istisnadan yararlanılamayacaktır. Mükellefler, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kira gelirlerini, pişmanlık ve ıslah hükümleri dahil olmak üzere kendiliklerinden süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan etmeleri halinde de söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

2.1. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar için istisna uygulaması

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyannameyle bildirmek zorunda olanlar söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır.

2.2. Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler için istisna uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun mezkûr maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, istisna haddininüzerinde hasılat elde edenlerden, anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarın (2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 94.000 TL) üzerindeücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır.

Mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik tutarın tespitinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların, ayrı ayrı veya birlikte elde edilmesine bakılmaksızın, elde edilen kazanç ve iratların brüt tutarlarının toplamı dikkate alınacaktır. Söz konusu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının önemi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, istisna haddinin altında elde edilen mesken kira gelirleri, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları toplamının anılan Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir. Söz konusu istisna tutarı, 284 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği3 ile 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanmak üzere 3.200 TL olarak tespit edilmiştir.

Mesken kira gelirinin yanında ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazançve irat elde edenlerin, mesken kira geliri istisnasından yararlanıp yaralanamayacağına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiş olup, örneklerde verilen gelirler brüt tutarları ile dikkate alınmıştır.

Örnek 1- Bay (A), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 5.000 TL kira geliri ile birlikte tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 40.000 TL işyeri kira geliri ve 40.000 TL mevduat faizi elde etmiştir.

Bay (A)’nın elde ettiği kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2013 yılında elde edilen kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması şartıyla, beyan edilip edilmeyeceklerine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte mükellefin elde etmiş olduğu varsa ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılıtarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır.

Buna göre, Bay (A)’nın 2013 yılı içerisinde elde ettiği 5.000 TL’lik mesken kira gelirinin istisna haddiüzerinde olması nedeniyle, istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da 94.000 TL’yi aşması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla, 2013 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı (40.000 + 40.000 + 5.000 =) 85.000 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşmadığından Bay (A)’nın elde ettiği kira geliri için istisna uygulanacaktır.

Örnek 2- Bayan (B), 2013 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 95.000 TL kira geliri elde etmiştir.

Bayan (B)’nin elde ettiği konut kira geliri (95.000 TL), 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aştığından elde edilen kira geliri için istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 3- Bay (C), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.000 TL kira geliri, tamamıtevkif yoluyla vergilendirilmiş 16.000 TL işyeri kira geliri ve 75.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Elde edilen gelir toplamının (4.000 + 16.000 + 75.000 =) 95.000 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 4.000 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 4- Bay (D), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri, tamamıtevkif yoluyla vergilendirilmiş 15.000 TL mevduat faiz geliri ve 72.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Bay (D)’nin elde etmiş olduğu kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen 3.200 TL’lik istisna haddinin altında kaldığından, bu gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmişolduğu menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla Bay (D), elde etmiş olduğu söz konusu mesken kira geliri istisna tutarının altında kaldığından, bu gelir için beyanname vermeyecektir.

Örnek 5- Bayan (E), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 2.500 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 20.000 TL iş yeri kira geliri, birinci işverenden 45.000 TL, ikinci işverenden ise 30.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Bayan (E)’nin elde etmiş olduğu konut kira geliri 2013 yılı bakımından öngörülen 3.200 TL’lik istisna haddinin altında kaldığından, bu kira geliri yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir.

Örnek 6- Bay (F), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 5.000 TL kira geliri, ortağıolduğu anonim şirketten tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 100.000 TL kâr payı elde etmiştir.

Her ne kadar anonim şirketlerden elde edilen kâr payının yarısı Gelir Vergisi Kanununun 22 ncimaddesine göre gelir vergisinden istisna olsa da bu tutarın tamamı mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik kıyaslamaya esas tutarın tespitinde dikkate alınacaktır. Buna göre elde edilen gelir toplamının, (100.000+5.000 =) 105.000 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncümaddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 5.000 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 7- Bayan (G), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 5.000 TL kira geliri, birinci işverenden 20.000 TL, ikinci işverenden ise 15.000 TL ücret geliri ve gayrimenkul satışından kaynaklı 60.000 TL değer artış kazancı elde etmiştir.

Her ne kadar 2013 yılı bakımından gayrimenkul satışından elde edilen değer artış kazancının 9.400 TL’si Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna olsa da, mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik kıyaslamaya esas tutarın tespitinde istisna düşülmeden önceki tutarın tamamı dikkate alınacaktır. Buna göre elde edilen gelir toplamının, (5.000 + 20.000 + 15.000 + 60.000 =) 100.000 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncüdiliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 5.000 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 8- Kamu kurumunda aylık brüt 4.490 TL maaşla çalışan Bay (H), 1/7/2013 tarihinde emekli olup, 60.140 TL emekli ikramiyesi almış ve kendisine 2.700 TL emekli aylığı bağlanmıştır. Ayrıca 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 7.500 TL kira geliri elde etmiştir.

Bay (H)’nın elde ettiği kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2013 yılında elde edilen kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması şartıyla, beyan edilip edilmeyeceklerine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte mükellefin elde etmiş olduğu varsa ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamının Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılıtarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır.

Bay (H)’nın 2013 yılı içerisinde elde ettiği 7.500 TL’lik mesken kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması nedeniyle, istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da 94.000 TL’yi aşması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

Buna göre, 2013 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı [(6 x 4.490) + 60.140 + (6 x 2.700) + 7.500 =] 110.780 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncüdiliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 7.500 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Tebliğ olunur.

 

——————————

1 15/6/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 6/1/1961 tarih ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 31/12/2012 tarih ve 28514 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 14 Şubat 2014 - 0:22

14 Şubat 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28913

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 610)

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 28

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 610 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 14 Şubat 2014 - 0:21

14 Şubat 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28913

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “7.7-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında yer alan, “7.7.2-Çocuk Zammı (Yardımı)” başlığı altında düzenlenen kısmının birinci paragrafına, “çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin % 2’si” ibaresinden sonra gelmek üzere; “, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “7.7-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlığı altında yer alan, “7.7.3-Aile Zammı (Yardımı)” başlığı altında düzenlenen kısmının birinci paragrafına, “16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin %10’u” ibaresinden sonra gelmek üzere; “, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 14 Şubat 2014 - 0:19

14 Şubat 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28913

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ticaret unvanı

MADDE 4 – (1) İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

(2) Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.

(3) Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

(4) Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.

(5) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.

(6) Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.

(8) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.

İltibas

MADDE 5 – (1) Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.

(2) Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez. (Ek-1; Örnek-1)

(3) Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir. (Ek-1; Örnek-2)

(4) Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. (Ek-1; Örnek-3)

Diğer hususlar

MADDE 6 – (1) Ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin diğer hususlarda, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir.

İtiraz

MADDE 7 – (1) 4 üncü ve 5 inci madde hükümlerine istinaden tescil talebi reddedilenler, red kararına karşı, Türk Ticaret Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sekiz gün içinde ticaret sicilinin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

Örnekler

 

Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.

Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 13 Şubat 2014 - 12:11

13 Şubat 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28912

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kıdem: Bankalar yeminli murakıbı, bankacılık uzmanı, hukuk uzmanı, bilişim uzmanı ve BDDK uzmanı unvanlarında geçen süreleri (Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı, bankacılık uzman yardımcılığı, hukuk uzman yardımcılığı, bilişim uzman yardımcılığı ve BDDK uzman yardımcılığı döneminde ve mesleki hizmet süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte geçen süreler dahil),”

“f) Meslek personeli: Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları, bilişim uzman ve yardımcıları, BDDK uzman ve yardımcıları ile 28/12/2005 tarihli ve 2005/9859 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, aynı Yönetmelik uygulamasında meslek personeli sayılan daire başkanlarını,”

“ğ) Yönetici: Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten başkan yardımcıları, daire başkanları, grup başkanları ve müdürleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “İnsan Kaynakları Müdüründen” ibaresi “ilgili Müdürden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bilişim personeli; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir.”

“ç) Sözleşmeli avukat; Kurumun taraf olduğu dava ve icra takibi hizmetlerini yürütmek için sayısı onu geçmemek üzere, genel hükümlere göre vekâlet akdiyle sözleşmeli avukat çalıştırılabilir.”

“(2) Bu Yönetmelik hükümleri, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bu personelden bilişim personelinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi (üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hariç) çerçevesinde; sözleşmeli avukatın ise genel hükümler çerçevesinde, hangi işlerde çalıştırılacağı, çalışma usul ve esasları, ücretleri ile ilgili diğer hususlar sözleşmelerinde yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Özürlü” ibareleri “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Kurumun yöneticisi ve müşaviri dışındaki kadrolarına atanmak suretiyle kamu görevine ilk defa atanacakların seçimi işlemleri, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, (b) bendinde geçen “hukuk uzmanı” ibaresi “hukuk uzmanı, BDDK uzmanı” şeklinde ve (c) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın mülga (ç) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (k) bendinde geçen “Mühendis ve mimar” ibaresi “Mühendis, mimar, istatistikçi ve grafiker” şeklinde ve (o) bendinde geçen “santral memuru” ibaresi ise “santral memuru, arşiv memuru” şeklinde değiştirilmiştir.

“3) Kurumunda performans değerlendirilmesi yapılması halinde son üç performans değerlendirmesi “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri düzeyinde olmak.”

“4) Kurumunda performans değerlendirilmesi yapılması halinde son üç performans değerlendirmesi “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri düzeyinde olmak.”

“ç) Grup başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi hükümlerine göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) Kurumunda performans değerlendirilmesi yapılması halinde son üç performans değerlendirmesi “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri düzeyinde olmak.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2007

26430

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/11/2010

27759

2-

18/6/2011

27968

3-

19/10/2011

28089

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/1/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/1/A] Sayılı Kararı

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 12 Şubat 2014 - 12:11

12 Şubat 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28911

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/1/A]

Toplantı Tarihi: 2/1/2014

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, 2013 yılında yapılan yetkilendirme işlemlerinde (Belge ücreti, kimlik ücreti, sınav ders ücreti) 12 Ocak 2013 tarih ve 28526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tarifeler üzerinden alınan ücretlerin, 2014 yılında yapılacak yetkilendirme işlemlerinde de her hangi bir değişiklik yapılmadan uygulanmasına, karar verilmiştir.

Gelir Vergisi Sirküleri / 94 (Geçici Vergi Beyannamesi Süre Uzatımı)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 12 Şubat 2014 - 2:14

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri
/94

 

Konusu:Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi: 11/2/2014

Sayısı: GVK-94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

 

1. Giriş

Ekim-Aralık /2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Şubat 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 11 Şubat 2014 - 13:53

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.
2013 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan Rehberde; serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabları, serbest meslek kazancının tespiti ve hasılattan indirilecek giderler, serbest meslek kazançlarında vergi tevkifatı, serbest meslek erbabının kullandığı belgeler, serbest meslek kazançlarının beyanı ve beyanname üzerinde yapılacak indirimlere ilişkin konulara yer verilmiştir.

Rehberin basımı ve illerdeki vergi daireleri ile meslek odalarına dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat (Page 5)
Paylaş
Tarih : 11 Şubat 2014 - 2:59

11 Şubat 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28910

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİ MÜHÜR TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetçi mührüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçi mührünün; ölçüsü, imal ettirilmesi, teslimi, muhafazası, bedeli, kullanımı, iade, yenileme ve zayi hallerinde yapılması gerekenler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Berat: Mührün kim tarafından kullanıldığını gösteren belgeyi,

b) Darphane: Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

c) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

d) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

e) Mühür: Bağımsız denetçi mührünü,

f) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mührün İmal Ettirilmesi ve Teslimi

Mührün imal ettirilmesi

MADDE 5 – (1) Mühür, 12/9/1984 tarihli ve 18513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliği ekinde belirtilen tek satırlı mühür ölçüleri esas alınarak Kurumca Darphaneye imal ettirilir.

Mührün tesellümü ve muhafazası

MADDE 6 – (1) İmal ettirilen mühürler, beratı ile birlikte Kurum tarafından teslim alınır ve denetçilere teslim edilinceye kadar Kurumda muhafaza edilir.

Mührün teslimi ve bedeli

MADDE 7 – (1) Mühür ve beratı, bedeli ödendikten sonra teslim/tesellüm tutanağı hazırlanarak sicile tescil işlemini müteakip yetkili kişiye imza karşılığı teslim edilir.

(2) Mühür bedeli Kurum tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mührün Muhafazası ve Kullanımı

Denetçi tarafından mührün muhafazası

MADDE 8 – (1) Denetçi mührünü ve beratını, Kuruma iade edinceye kadar muhafaza ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

Mührün kullanımı

MADDE 9 – (1) Denetim kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilen sorumlu denetçiler ile tek başına bağımsız denetim raporu imzalayacak denetçiler mühür kullanmak zorundadır.

(2) Denetçiler, denetçi mührünü sadece denetim faaliyetlerine ilişkin işlerinde kullanırlar.

(3) Mühür, berat sahibi denetçi tarafından kullanılır. Berat sahibi, mührün kullanılmasından sorumlu olup, başkaları tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(4) Elektronik imzaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla mühür, denetçi tarafından, başta denetim faaliyetlerine ilişkin yapacağı yazışmalar, müşteriyle yapacağı sözleşmeler ve düzenleyeceği raporlar olmak üzere Kurum tarafından belirlenen iş, işlem, belge ve raporlara tatbik olunur.

(5) Denetim kuruluşları tarafından düzenlenen denetim raporlarına, kuruluş adına raporu imzalama yetkisini haiz sorumlu denetçinin mührü tatbik olunur.

(6) Mühür; imzalanması ve onaylanması gereken belgelerde imza üzerine, paraf edilme hallerinde ise metni müteakip olmak üzere belgenin sağ alt köşesine paraf üzerine tatbik olunur.

(7) Faaliyet izinleri Kurumca askıya alınan veya durdurulan denetçiler, Kurumca uygun görülen haller hariç olmak üzere, askıya alma veya durdurma süresinin sonuna kadar mühür kullanamazlar.

(8) Denetim faaliyetlerinde denetçi mührü dışında başka bir mühür kullanılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mührün İadesi, Yenilenmesi ve Zayi Halleri

Mührün iadesi

MADDE 10 – (1) Faaliyet izni iptal edilen denetçi, Kurumca uygun görülen haller hariç olmak üzere, bu hususun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde mührünü beratı ile birlikte kendisi veya kanuni vekili vasıtasıyla Kuruma elden iade eder. Aksi halde keyfiyet Kurum tarafından Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

(2) Vefat, gaiplik halleri ile kişiye kanuni müşavir veya vasi tayin edilmesi hallerinde mührün kullanımı geçersizdir. Vefat ve gaiplik hallerinin vukuunu,  vasi veya kanuni müşavir atanmasına ilişkin mahkeme kararını müteakip, denetçi mühür ve beratı denetçinin varisleri, kanuni vekilleri, vasi veya kanuni müşavir tayin edilen kişi tarafından Kuruma elden iade edilir.

(3) İadeyi gerektiren diğer hallerde mühürler 15 gün içinde beratı ile birlikte Kuruma iade edilir.

Mührün yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Mühürdeki yazıların okunamayacak derecede silinmesi veya mührün fiziksel olarak kullanılamayacak duruma gelmesi halinde talep üzerine, eski mühür ve beratının Kuruma iadesi şartıyla, yeni mühür verilir.

Mühür ve beratının zayii

MADDE 12 – (1) Mührün veya beratının yangın, su baskını veya deprem gibi afet halleri ile hırsızlık veya diğer irade dışı sebeplerle zayi olması halinde denetçi, keyfiyeti ekinde tevsik edici bir belge bulunan yazı ile 15 gün içinde Kuruma bildirir.

(2) Herkesçe malum olan mücbir sebep hallerinde bildirim ve belge aranmaz.

(3) Kurum tarafından yeni mühür veya mühür beratı, denetçi siciline gerekli kayıt konulmak suretiyle denetçiye teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Mührün veya beratının zayi olduğunun süresi içinde Kuruma bildirilmemesi veya faaliyet izninin iptali halinde, Kurumca uygun görülen haller hariç, mührün beratı ile birlikte Kuruma süresi içinde iade edilmemesi hallerinde denetçiler hakkında Yönetmelikte yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemlerde usul

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim ve itirazlar ile diğer işlemler, elektronik ortamda ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmza” kullanılarak yapılır.

(2) EYBİS’te elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elektronik ortama aktarılmak üzere, yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür.

(3) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar VergisiGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI