KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 23:54

36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: İşletmenin mükellef veya vergi sorumlusu sıfatı ile ödeyeceği vergi, resim, harç, sigorta primi, sendika aidatı vb. borçların izlendiği hesaplar bu grupta yer alır. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı >>>>>
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı >>>>>
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı >>>>>

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

37-Borç ve Gider Karşılıkları: Bilanço tarihi itibarıyla ortaya çıkan, ancak tutarı ve tahakkuk zamanı kesin olarak bilinmeyen kısa vadeli borç ve giderler bu grupta yer alır. Borç ve Gider Karşılıkları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı >>>>>
371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-) >>>>>
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı >>>>>
373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı >>>>>
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı >>>>>

Borç ve Gider Karşılıkları hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

38-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları: Bulunan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan gelirler ile bulunan döneme ait olup gelecek aylarda ödenecek giderler bu hesap grubunda yer alır. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı >>>>>
381 Gider Tahakkukları Hesabı >>>>>

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Yukarıda yer alan yabancı kaynaklar arasında yer almayan diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar bu hesap grubunda yer alır. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

391 Hesaplanan KDV Hesabı >>>>>
392 Diğer KDV Hesabı >>>>>
393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı >>>>>
397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hesabı >>>>>
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı >>>>>

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında kaynak hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar kaynak hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan kaynak hesapları, varlık hesapları gibi kayıt yapılır.

DURAN VARLIKLAR 2

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 23:34

26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Fiziksel bir varlığı olmayan, işletmenin yararlandığı kullanımı sonucu gelirlerde artış meydana getiren şerefiye, haklar ve özel maliyetler bu hesap grubunda izlenir. Bu varlıklar ya bir bedel karşılığı elde edilir ya da işletme çalışmaları sonucu ortaya çıkar. Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

260 Haklar Hesabı >>>>>
261 Şerefiye Hesabı >>>>>
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı >>>>>
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı >>>>>
264 Özel Maliyetler Hesabı >>>>>
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) >>>>>
269 Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

Maddi olmayan duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar: Belli bir rezervin kullanılması için yapılan ve rezervin tükenmesi ile değerini yitirecek olan giderler bu hesap grubunda izlenir. Örneğin bir maden çıkarmak için birçok arama, hazırlık ve geliştirme faaliyeti yapılır. Ancak yapılan harcamaların yararı oradan çıkarılacak maden miktarı ile sınırlıdır. Bu nedenle bu tür harcamalar özel tükenmeye tabidir. Özel tükenmeye tabi varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

271 Arama Giderleri >>>>>
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri >>>>>
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar >>>>>
278 Birikmiş Tükenme Payları (-) >>>>>
279 Verilen Avanslar >>>>>

Özel tükenmeye tabi varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup kesin borç kaydı ya da tahsili sonraki yıllarda yapılacak gelirler bu grupta yer alır. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı >>>>>
281 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

29-Diğer Duran Varlıklar: Buraya kadar incelenen duran varlıkların kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar bu hesap grubunda incelenir. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı >>>>>
292 Diğer KDV Hesabı >>>>>
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı >>>>>
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı >>>>>

Diğer duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

DURAN VARLIKLAR

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 23:20

2. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır. Duran varlıklar grubundaki hesap kodalarının hepsi 2 ile başlamaktadır.

Duran varlıklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır:

22-Ticari Alacaklar
23-Diğer Alacaklar
24-Mali Duran Varlıklar
25-Maddi Duran Varlıklar
26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
29-Diğer Duran Varlıklar

22-Ticari Alacaklar: Bir yıldan daha uzun vadeli senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda yer alır. Ticari alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

220 Alıcılar Hesabı >>>>>
221 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>
222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) >>>>>
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı >>>>>
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Ticari alacaklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

23-Diğer Alacaklar: İşletmenin ticari olmayan işlemleri sonucu ortaya çıkan ve bir yıldan uzun vadeli alacakların oluşturduğu hesap grubudur. Diğer alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı >>>>>
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
235 Personelden Alacaklar Hesabı >>>>>
236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı >>>>>
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Diğer alacaklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.


24-Mali Duran Varlıklar:
 Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan ya da bir yıllık süre içinde paraya dönüşmeyecek menkul kıymetler bu grupta izlenir. Mali duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
242 İştirakler Hesabı >>>>>
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) >>>>>
244 İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı >>>>>
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) >>>>>
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Mali duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

25-Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini kullanma süresi bir yıldan fazla olan varlıklar bu hesap grubunda izlenir. Bir varlığın maddi duran varlık olması için bazı şartları taşıması gerekir.
– Maddi bir yapıda olmalıdır.
– İşletmeye ait ve işletme faaliyetlerinde kullanmak için alınmış olmalıdır.
– Kullanımı boyunca satışı düşünülmemelidir.
– Kullanım ömrü bir yıldan fazla olmalıdır.

Maddi duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

250 Arazi ve Arsalar Hesabı >>>>>
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı >>>>>
252 Binalar Hesabı >>>>>
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı >>>>>
254 Taşıtlar Hesabı >>>>>
255 Demirbaşlar Hesabı >>>>>
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) >>>>>
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı >>>>>
259 Verilen Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

Maddi duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

DÖNEN VARLIKLAR 2

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:57

15-Stoklar: Satmak, üretim ya da diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak veya tüketmek için alınan stoklar bu grupta incelenir. Bir yıl içinde tüketilmesi düşünülen varlıklardır. Stoklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı >>>>>
151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı >>>>>
152 Mamuller Hesabı >>>>>
153 Ticari Mallar Hesabı >>>>>
157 Diğer Stoklar Hesabı >>>>>
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

Stoklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri: Bu hesap grubu birden fazla muhasebe dönemine sarkan taahhüt işleri nedeniyle inşaat işletmeleri tarafından kullanılır. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri >>>>>
179 Taşeronlara Verilen Avanslar >>>>>

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu hesap grubu içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan giderler ile bulunan döneme ait olup kesin borç kaydı sonra yapılacak olan gelirlerden oluşur. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı >>>>
181 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

19-Diğer Dönen Varlıklar: Bir yıl içinde işlem görecek olan, buraya kadar değinilmeyen dönen varlıklar bu grupta yer alır. Diğer dönen varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

190 Devreden KDV Hesabı >>>>>
191 İndirilecek KDV Hesabı >>>>>
192 Diğer KDV Hesabı >>>>>
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>
195 İş Avansları Hesabı >>>>>
196 Personel Avansları Hesabı >>>>>
197 Sayım ve Tesallüm Noksanları Hesabı >>>>>
198 Diğer Dönen Varlıklar Hesabı >>>>>
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı(-) >>>>>

Diğer dönen varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

DÖNEN VARLIKLAR

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:54

Varlık Hesapları, işletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile ifade edilebilen değerlerin izlendiği hesaplara varlık hesapları denir. Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır. Dönen varlıklar grubundaki hesap kodlarının hepsi 1 ile başlamaktadır.

Dönen varlıklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır:

10-Hazır Değerler
11-Menkul Kıymetler
12-Ticari Alacaklar
13-Diğer Alacaklar
15-Stoklar
17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
19-Diğer Dönen Varlıklar

10-Hazır Değerler: İşletmenin kasasında veya bankada bulunan paralar ile likiditesi (paraya çevrileme kolaylığı) yüksek olan değerler bu grupta yer alır. Hazır Değerler hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

100 Kasa Hesabı >>>>>
101 Alınan Çekler Hesabı >>>>>
102 Bankalar Hesabı >>>>>
103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) >>>>>
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı >>>>>

Hazır değerler hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

11-Menkul Kıymetler: Faiz geliri, kâr payı ya da değer artışından faydalanmak amacı ile hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul kıymetlerin alınması ve izlenmesi için kullanılan hesaplar bu grupta yer alır. Menkul kıymetler hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

110 Hisse Senetleri Hesabı >>>>>
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı >>>>>
112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı >>>>>
118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Menkul kıymetler hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. Bir menkul kıymet alındığı zaman alış değeri ile ilgili menkul kıymet hesabının borcuna yazılır. Alış sırasında ödenen komisyon 653 Komisyon Giderleri Hesabı’ nın borcuna yazılır. Elden çıkarıldığı zaman ise yine alış bedeli üzerinden alacaklı yazılır. Satış sırasında yapılan giderler yine 653 Komisyon Giderleri Hesabı’ nın borcuna yazılır.

Menkul kıymet alış bedelinin altında veya üstünde bir bedel ile satılabilir. Bu durumda kâr veya zarar ortaya çıkar. Kâr durumunda 645 Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabının alacağına, zarar durumunda 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının borcuna aradaki fark kaydedilir.

12-Ticari Alacaklar: Bir mal satışı, hizmet yapılması ya da borç verilmesi karşılığı ortaya çıkan bedeli isteme hakkına alacak denir. Ticari alacaklar grubu hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar içerisinde bulunur. Burada alacağın vadesi önemlidir. Ticari işlemler sonucu ortaya çıkan ve bir yıl içinde paraya çevrilmesi beklenen alacaklar dönen varlıklar grubunda, tahsili bir yıldan uzun sürecek olanlar duran varlıklar grubu içinde yer alır. Ticari alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

120 Alıcılar Hesabı >>>>>
121 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) >>>>>
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı >>>>>
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı >>>>>
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı >>>>>
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Ticari alacaklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

13-Diğer Alacaklar: Herhangi bir ticari nedene dayanmayan ve en fazla bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacaklar bu grupta incelenir. Diğer alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı >>>>>
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
135 Personelden Alacaklar Hesabı >>>>>
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı >>>>>
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı >>>>>
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Diğer alacaklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

AYRINTILI BİLANÇO ÖRNEĞİ

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:41
AKTİF ……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
1. DÖNEN VARLIKLAR

100. Kasa
101. Alınan Çekler
102. Bankalar
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
108. Diğer Hazır Değerler
110. Hissesenetleri
111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
118. Diğer Hazır Değerler
120. Alıcılar
121. Alacak Senetleri
122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
126. Verilen Depozito Ve Teminatlar
127. Diğer Ticari Alacaklar
128. Şüpheli Ticari Alacaklar
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
131. Ortaklardan Alacaklar
132. İştiraklerden Alacaklar
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135. Personelden Alacaklar
136. Diğer Çeşitli Alacaklar
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138. Şüpheli Diğer Alacaklar
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
150. İlk Madde Malzeme
151. Yarımamuller
152. Mamuller
153. Ticari Mallar
157. Diğer Stoklar
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-
159. Verilen Sipariş Avansları
170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179. Taşeronlara Verilen Avanslar
180. Gelecek Aylara Ait Giderler
181. Gelir Tahakkukları
190. Devreden Kdv
191. İndirilecek Kdv
192. Diğer Kdv
193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195. İş Avansları
196. Personel Avansları
197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)2. DURAN VARLIKLAR

220. Alıcılar
221. Alacak Senetleri
222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
226. Verilen Depozito Ve Teminatlar
229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
231. Ortaklardan Alacaklar
232. İştiraklerden Alacaklar
233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235. Personelden Alacaklar
236. Diğer Çeşitli Alacaklar
237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
240. Bağlı Menkul Kıymetler
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242. İştirakler
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245. Bağlı Ortaklıklar
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248. Diğer Mali Duran Varlıklar
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
250. Arazi Ve Arsalar
251. Yeraltı Ve Yer Üstü Düzenleri
252. Binalar
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
254. Taşıtlar
255. Demirbaşlar
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar
257. Birikmiş Amortismanlar(-)
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
259. Verilen Avanslar
260. Haklar
261. Şerefiye
262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264. Özel Maliyetler
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268. Birikmiş Amortismanlar(-)
269. Verilen Avanslar
271. Arama Giderleri
272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
279. Verilen Avanslar
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler
281. Gelir Tahakkukları
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292. Diğer Kdv
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299. birikmiş Amortismanlar(-)

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

300. Banka Kredileri
303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306. Çıkarılmış Diğer Menkil Kıymetler
308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309. Diğer Mali Borçlar
320. Satıcılar
321. Borç Senetleri
322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
329. Diğer Ticari Borçlar
331. Ortaklara Borçlar
332. İştiraklere Borçlar
333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335. Personele Borçlar
336. Diğer Çeşitli Borçlar
337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
340. Alınan Sipariş Avansları
349. Alınan Diğer Avanslar
350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
373. Maliyet Giderleri Karşılığı
379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
381. Gider Tahakkukları
391. Hesaplanan Kdv
392. Diğer Kdv
393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

400. Banka Kredileri
405. Çıkarılmış Tahviller
407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409. Diğer Mali Borçlar
420. Satıcılar
421. Borç Senetleri
422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
429. Diğer Ticari Borçlar
431. Ortaklara Borçlar
432. İştiraklere Borçlar
433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436. Diğer Çeşitli Borçlar
437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
440. Alınan Sipariş Avansları
449. Alınan Diğer Avanslar
472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481. Gider Tahakkukları
492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
493. Tesise Katılma Payları
499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5. ÖZ KAYNAKLAR

500. Sermaye
501. Ödenmemiş Sermaye(-)
520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
521. Hisse Senedi İptal Kârları
522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524. Maliyet Artışları Fonu
529. Diğer Sermaye Yedekleri
540. Yasal Yedekler
541. Statü Yedekleri
542. Olağanüstü Yedekler
548. Diğer Kâr Yedekleri
549. Özel Fonlar
570. Geçmiş Yıllar Kârları
580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
590. Dönem Net Kârı
591. Dönem Net Zararı(-)

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM

BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:03

4. Bilançonun Düzenlenmesi: Muhasebe sisteminde olduğu gibi bilançonun düzenlenmesinde de belirli bir sistem ve mantık vardır. Bilanço düzenlenirken önemli olan 5 tane ana hesap grubunu bilmektir. Bilançodaki hesap gruplarının numarası ve sırası bilançoyu düzenlerken önemlidir. Tek düzen hesap planındaki hesapların hepsi bilançoya yazılmaz. Bilançoya yazılacak hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplardan oluşmaktadır.

Hesap planında, 1 ile başlayan hesaplar 1.Dönen Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 2 ile başlayan hesaplar 2.Duran Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 3 ile başlayan hesaplar 3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 4 ile başlayan hesaplar 4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 5 ile başlayan hesaplar 5.Öz Kaynaklar grubuna yazılır.

Yukarıda yazdığımız gibi temel mantık, bir hesabın kodu hangi rakamla başlıyorsa aynı rakamdaki hesap grubuna yazılarak kayıt edilir. Örneğin:

AKTİF ……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR
100 Kasa Hesabı
101 Alıan Çekler Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

II. DURAN VARLIKLAR
252 Binalar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
300 Banka Kredileri Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
400 Banka Kredileri Hesabı
420 Satıcılar Hesabı

V. ÖZ KAYNAKLAR
500 Sermaye Hesabı
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM


Örnek:
 HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki hesaplarını bilançoya yerleştirelim ve sermayeyi bulalım:

100 Kasa Hesabı……………………………………..2.000 TL
102 Bankalar Hesabı……………………………….5.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı……………………….1.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı…………………………6.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı……………………..4.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı……………………3.000 TL
421 Borç Senetleri Hesabı……………………..5.000 TL

İşletmenin sermayesini bularak hesapları bilançoda gösterelim:

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR…………………………………………8.000
100 Kasa Hesabı…………………..2.000
102 Bankalar Hesabı……………5.000
153 Ticari Mallar Hesabı…….1.000

II. DURAN VARLIKLAR………………………………………..6.000
255 Demirbaşlar Hesabı……..6.000

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK………..4.000
321 Borç Senetleri Hesabı……4.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK………..8.000
400 Banka Kredileri Hesabı…..3.000
421 Borç Senetleri Hesabı…….5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR………………………………………….2.000
500 Sermaye Hesabı……………….2.000

AKTİF TOPLAM 14.000 PASİF TOPLAM 14.000

Örneğin Devamı: HG işletmesi 05.01.2009 tarihinde 13.000 TL tutarındaki bir taşıtı kısa vadeli banka kredisi ile alıyor. Buna göre yeni bilanço aşağıdaki gibi düzenlenir:

Yeni bilanço:

AKTİF HG İŞLETMESİ 05.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR…………………………………………8.000
100 Kasa Hesabı…………………..2.000
102 Bankalar Hesabı……………5.000
153 Ticari Mallar Hesabı…….1.000

II. DURAN VARLIKLAR……………………………………….19.000
254 Taşıtlar Hesabı…………..13.000
255 Demirbaşlar Hesabı……..6.000

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK………17.000
300 Banka Kredileri……………..13.000
321 Borç Senetleri Hesabı……4.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK………..8.000
400 Banka Kredileri Hesabı…..3.000
421 Borç Senetleri Hesabı…….5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR………………………………………….2.000
500 Sermaye Hesabı………………2.000

AKTİF TOPLAM 27.000 PASİF TOPLAM 27.000

Görüldüğü gibi işletme yeni bir taşıt aldığından taşıtlar hesabı duran varlıklara eklendi. Taşıt için kullandığı kaynak ta kısa vadeli banka kredisi olduğundan, banka kredileri hesabı kısa vadeli yabnacı kaynaklara eklendi. Böylece bilançonun temel eşitliği bozulmamıştır.

4.1. Açılış Bilançosu Düzenlenmesi: İşletme kurulduğu zaman sahip olduğu varlıkları ve bunların sağlandığı kaynakları ve işletme sermayesini gösteren bilançoya açılış bilançosu denir. İşletmenin açılışında kullanılan hesaplar bilançoya yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.

Örnek: HG işletmesi 01.01.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynak hesapları ile kuruluyor. İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulunuz.

100 Kasa Hesabı………………………………………4.000 TL
102 Bankalar Hesabı……………………………….7.000 TL
121 Alacak Senetleri……………………………….6.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı………………………..8.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı…………………………5.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı……………………..9.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı…………………..13.000 TL
421 Borç Senetleri Hesabı………………………5.000 TL

Cevap: İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulalım

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR……………………………………….25.000
100 Kasa Hesabı…………………….4.000
102 Bankalar Hesabı……………..7.000
121 Alacak Senetleri Hesabı…6.000
153 Ticari Mallar Hesabı……..8.000

II. DURAN VARLIKLAR………………………………………..5.000
255 Demirbaşlar Hesabı……..5.000

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK………..9.000
321 Borç Senetleri Hesabı…….9.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK………18.000
400 Banka Kredileri Hesabı…..13.000
421 Borç Senetleri Hesabı……..5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR…………………………………………3.000
500 Sermaye Hesabı……………….3.000

AKTİF TOPLAM 30.000 PASİF TOPLAM 30.000

BİLANÇONUN YAPISI

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:02

2. Bilançonun Yapısı: Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.

2.1. Varlıklar: Varlık, işletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile ifade edilebilen değerlere varlık denir. Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.

2.1.1. Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır.

2.1.2. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklar.

2.2. Kaynaklar: Kaynak, işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için gerekli olan ve varlıkların sağlandığı yerleri gösteren gruba kaynak denir. Kaynak hesapları kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar olmak üzere üçe ayrılır. Varlıklar iki kaynaktan elde edilebilir, bunlardan biri sermaye diğeri de borçlardır.

2.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıl ya da daha kısa süre içinde ödenmesi gereken borçların bulunduğu hesap grubudur.

2.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek borçların bulunduğu hesap grubudur.

2.2.3. Özkaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları sermaye ve benzeri kaynakların bulunduğu hesap grubudur.

AKTİF ……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR

 

II. DURAN VARLIKLAR

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

V. ÖZ KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM


3. Bilançonun Temel Denkliği: 
Bilançoda yer alan bütün varlıkların mutlaka bir kaynağı olmak zorundadır. Çünkü bir varlık alabilmeniz için elinizde bir kaynak olmalıdır. Bu kaynak kendi sermayeniz olabilir veya yoksa borç olabilir. Ne kadar kaynak bulabilirseniz o kadar varlık sahibi olabilirsiniz. Örneğin 10.000 TL semayeniz var ise en fazla 10.000 TL lik bir varlık alabilirsiniz, veya daha azını alarak kalanı hazır değerlerde tutabilirsiniz. Bu nedenle varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denmektedir ve bilançonun temel denkliği hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bozulamaz.

bilançonun temel denkliği şu şekilde ifade edilebilir:

VARLIKLAR = KAYNAKLAR

AKTİF = PASİF

Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

Bilançonun temel denkşiğinden faydalanılarak işletmenin sermayesi hesaplanabilir.

Sermaye = Varlıklar – (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

Bilançonun temel denkşiğinden faydalanılarak işletmenin sadece sermayesi değil diğer hesap grupları da hesaplanabilir.

Örnek: HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki şekildedir:

Dönen Varlıklar……………………………………..20.000 TL
Duran Varlıklar……………………………………..25.000 TL
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar……………….10.000 TL
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar………………15.000 TL

İşletmenin sermayesini bilançonun temel denkliğine göre hem formülle bulalum hem de bilanço üzerinde gösterelim:

Sermaye = Varlıklar – (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

Sermaye = (20.000 + 25.000) – (10.000 + 15.000)

Sermaye = 45.000 – 25.000

Sermaye = 20.000

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR……………………………………….20.000

 

II. DURAN VARLIKLAR………………………………………25.000

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK………10.000

 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK………15.000

 

V. ÖZ KAYNAKLAR……………………………………...20.000

AKTİF TOPLAM 45.000 PASİF TOPLAM 45.000

Bilançonun aktif toplamı ve pasif toplamı her zaman eşit olmak zorunda olduğundan sermaye 20.000 TL olarak hesaplanır.

İşletme faaliyetlerine devam ederken yaptığı işlemler nedeniyle varlık ve kaynaklarında sürekli değişimler meydana gelir. Değişimlere neden olan bu işlemlere muhasebe işlemleri denir. Ancak yapılan tüm işlemler, varlık ve kaynak değişimleri bilanço temel denkliğini hiçbir zaman bozamaz. Eğer eşitlik bozuluyorsa muhasebe işlemlerinde bir hata yapılmış demektir.

Örnek: HG işletmesinin 01.01.2009 tarihinde varlık ve kaynak toplamları aşağıdaki şekildedir:

Dönen Varlıklar……………………………………..40.000 TL
Duran Varlıklar……………………………………..45.000 TL
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar……………….20.000 TL
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar………………35.000 TL

İşletmenin sermayesini bilançonun temel denkliğine göre hem formülle bulalum hem de bilanço üzerinde gösterelim:

Sermaye = Varlıklar – (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

Sermaye = (40.000 + 45.000) – (20.000 + 35.000)

Sermaye = 85.000 – 55.000

Sermaye = 30.000

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR……………………………………….40.000

 

II. DURAN VARLIKLAR………………………………………45.000

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK………20.000

 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK……..35.000

 

V. ÖZ KAYNAKLAR……………………………………...30.000

AKTİF TOPLAM 85.000 PASİF TOPLAM 85.000

Örneğin Devamı: HG işletmesi 10.01.2009 tarihinde 5.000 TL tutarında uzun vadeli borcu nakit olarak almıştır. Buna göre yeni bilanço aşağıdaki gibi düzenlenir:

Yeni Bilanço:

AKTİF HG İŞLETMESİ 10.01.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR………………………………………45.000

 

II. DURAN VARLIKLAR………………………………………45.000

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK………20.000

 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK……..40.000

 

V. ÖZ KAYNAKLAR……………………………………….30.000

AKTİF TOPLAM 90.000 PASİF TOPLAM 90.000

İşletme 5.000 TL tutarında uzun vadeli borc aldığından uzun vadeli yabancı kaynakları 5.000 TL artmıştır. Aynı zamanda aldığı borcu kasasına koyarak dönen varlıkları da artmıştır. Böylece bilançonun temel eşitliği bozulmamıştır.

BİLANÇO

Ana Sayfa » Bilanço
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 22:12

1. Bilançonun Tanımı: Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır.Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.

– Bilanço başlığı
– Aktif tarafı
– Pasif tarafı
– Bilanço dipnotları

Bilanço Başlığı: Bilanço başlığında mutlaka bulunması gereken üç önemli unsur vardır. Bunlar; işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi.

Aktif: Bilançonun sol tarafında, işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve alacaklarını) gösteren kısımdır.

Pasif: Bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısımdır.

Bilanço Dipnotları: Bilanço dipnotları ise bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.

Bilanço, sunuş biçimine göre iki değişik şekilde kullanılabilir. Bunlar hesap tipi bilanço ve rapor tipi bilançodur.

Hesap tipi bilanço örneği:
AKTİF ……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF

VARLIKLAR

KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM

 

AKTİF ……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR 

II. DURAN VARLIKLAR

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

V. ÖZ KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM

Rapor tipi bilanço örneği:

……….İŞLETMESİ……TARİHLİ BİLANÇOSU 2007 2008 2009
AKTİF
I.DÖNEN VARLIKLAR  
A-Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
D-Diğer Alacaklar
E-Stoklar
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
AKTİF TOPLAMIPASİF
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
F- Borç ve Gider Karşılıkları
G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
III-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
C-Kâr Yedekleri
D-Geçmiş Yıl Kârları
E-Dönem Net Kârı
F-Geçmiş Yıl Zararları
Öz kaynaklar Toplamı
PASİF TOPLAMI


1.1. Bilanço İlkeleri:

1.1.1. Bilançonun Varlıklarının İlkeleri:
– İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda yer alır.
– Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.
– Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.
– Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
– Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir.
– Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.
– Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

1.1.2. Bilançonun Kaynaklarının İlkeleri:
– Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl ölçüt alınmalıdır.
– Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.
– Tüm borçlar gösterilmelidir.
– Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
– Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

1.1.3. Bilançonun Özkaynaklarının İlkeleri:
– Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.
– Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.
– Azalan özkaynak belirtilmelidir.
– Özkaynak net gösterilmelidir.
– Zarar özkaynaklardan indirilmelidir.
– Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: İşletmenin mükellef veya vergi sorumlusu sıfatı ile ödeyeceği vergi, resim, harç, sigorta primi,

DURAN VARLIKLAR 2
DURAN VARLIKLAR 2

26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Fiziksel bir varlığı olmayan, işletmenin yararlandığı kullanımı sonucu gelirlerde artış meydana getiren

DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR

2. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazlaGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI