BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) 2

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:35

4.4. BDDK’nın Bankaları İzlenmesi: Bilindiği gibi bankalar kuruluş iznini BDDK’ndan almaktalar. Kurum kuruluşta nasıl yetkili ise bankaların faaliyetlerini sürdürmesini izlemekte de o derecede yetkilidir. Bankaların denetimini Banka Müfettişleri yapar. Müfettişlerin, yaptıkları denetim raporlarını (teftiş raporlarını) ve görüşlerini BDDK’ya göndermesi zorunludur. Ancak, Kurum, gerekli gördüğünde ve özellik arz eden konularda bağımsız denetim kuruluşlarını ilgili konu hakkında inceleme yapılması için görevlendirme yetkisine sahiptir.

Bu kuruluşlar belirli bir etkinlik sektörünün denetimini gerçekleştirirken, bu alanda ne olup bittiğinden derinlemesine haberdar olmak zorundadırlar. Kurum, bankalardan, bunların bağlı ortaklıklarından, nitelikli paya sahip oldukları ortaklıklardan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklardan, şubeleri ile temsilciliklerinden, destek hizmeti kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden,

– Bankacılık Kanun ve hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye,
– Bu bilgilerin, vergiyle ilgili kayıtları dahil olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkilidir.
– Bilgi istenenler de istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla,
– Bu verilerin güvenliğini sağlamakla.
– Ayrıca, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hâle getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür. (5411 sayılı Bankalar Kanunu madde 95)

Bankalar denetlenirken, Bankacılık Kanunu dışında diğer kanunlara aykırılıklar tespit ettikleri takdirde bu tespitleri ilgili mercilere derhal bildirmek zorundadırlar. Denetim ve gözetime ilişkin usul ve esaslar Kurulca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Bu görev çerçevesinde, gerekli düzenlemeler yapılmakta, bankaların bu düzenlemelere uyumu sağlanmaya çalışılmakta, gerekli yerinden denetim ve uzaktan gözetim faaliyetleri yerine getirilmektedir. Denetimde kullanılan araçlar;
– Periyodik raporlamalar,
– Periyodik olmayan raporlamalar,
– Yerinde denetim raporları,
– Uzaktan gözetim raporları,
– Bağımsız denetim raporları,
– Bankalarla yapılan yazışmalar,
– Kurul kararları,
– Diğer (derecelendirme raporları, basın, yayın vs.)

4.5. BDDK’nın Yekti ve Yaptırımları: Bankaların kurulmasından, faaliyetine izin verilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi BDDK’nun görev ve yetkileri çerçevesinde yürütülmektedir. BDDK’nun yetki ve yaptırımlarından bazıları şunlardır:

– Kurum, bankaların Bankalar Kanununda belirtilen önlemleri almamaları veya alınan önlemlere rağmen sorunlarının giderilememesi durumunda, faaliyetlerini kısıtlama veya geçeci olarak durdurma kararı alabilir.
– Bütün önlemler alınmasına karşılık düzelme görülmemesi hâlinde, bankayı Fona (TMSF “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu”) devredebilir. Bu durumda bankanın faaliyet izni de kaldırılacaktır.
– Bankaların denetlenmesi sırasında, adli ceza uygulamasını gerektiren hususları, ilgili birimlere veya kurum ve kuruluşlara intikal ettirmek.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK)

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:34

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 82. maddesi “Kamu tüzel kişiliğini haiz ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur.” Kurum, bu kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurumun kararlarını etkilemek amacıyla talimat veremez.

Kurum, mali kaynaklarını görev yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. Kurum, görev ve yetkilerini etkin şeklide yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeli istihdam eder.

2. Kurumun Amacı: Kurumun öncelikli amacı, Bankalar Kanununun uygulanmasını sağlamaktır. Bankalar kanununun amacı,
– Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
– Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak,
– Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Bankalar kanunu belirtilen bu amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Kurumun karar organı bu yedi kişilik kurul üyeleridir. Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hâllerde en az beş üyenin bulunması hâlinde toplanır.

4. BDDK Yetki ve Görevleri: 5411 sayılı kanunun 93. maddesine göre, Kurum, bu kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için,
– Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleştirme, bölünmez, hisse değişimi ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,
– Yurt içi ve yurt dışı benzer kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat (uzlaşma) zaptı imzalamak,
– Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidir.

4.1. Kurumun Bankalarla İlgili Görevleri: Daha önce de belittiğimiz gibi bir bankanın ister yurt içi bankacılık olsun isterse yurt dışındaki bankaların şube kurmaları olsun, BDDK’nın iznine tabidirler.

Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla Bankalar Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir.
– Bankaların, kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemek.
– Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.
– Kurum, bankacılık mevzuatının oluşturulmasını sağlar.
– Kurum, finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesi amacıyla, işlem ve aracılık maliyetlerinin azaltılarak bankanın kârlı, verimli ve rasyonel çalışmalarının ve finansal piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanması,
– Finansal sisteme rekabet gücünün kazandırılması, finansal piyasalara ilişkin diğer düzenlemeler ve uygulamalar ile bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve piyasanın daha etkin işleyişinin sağlanması suretiyle etkin ve şeffaf bir finansal sistemin oluşturulması,
– Denetim ve faaliyet alanları bakımından uluslararası bankaların durumunun yakından izlenmesi, tecrübelerinden yararlanılması,
– Birimler, kurumlar, meslek mensupları ve uluslararası diyalog ve işbirliğinin artırılması suretiyle malî piyasalarda meslek mensupları arasında bütünleşmenin sağlanması,
– Mali piyasalara ilişkin düzenlemelerin ilgili taraflarla istişare (fikirlerin bir başkası tarafından kabul görmesi için yapılan danışma.) edilerek hazırlanması, Hususlarında strateji belirlemeye yetkilidir.

4.2. Bankaların Kuruluş İzni:
– Bir banka kurulabilmesi için önce anonim şirket tüzel kişiliğinin kuruluşu ile ilgili hazırlıklar yapılır.
– Şirket esas sözleşmesi hazırlanarak, kurucu ortaklarca imzalanacak, imzalar noterden tastik ettirilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kuruluş izni için başvurulur.
– Sanayi ve Ticaret Bakanlığının vereceği anonim şirket kuruluş izninden sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna “banka anonim şirketi”nin kuruluş izni için başvurulur.
– Kurul üyelerinin en az beşinin olumlu oy vermesi hâlinde kuruluş talebi kabul edilmiş olacaktır.
– Kuruluş iznini ticaret siciline tescil izleyecek ve ilanla birlikte banka anonim şirketi tüzel kişilik kazanmış olacaktır.
– Kuruluş aşamasında henüz bir banka işletmesi bulunmamaktadır. Sadece
kuruluş için aranan mali ve sosyo-ekonomik yeterlilik denetlenmiştir.
– Kuruluş sermayesi henüz nakit para olarak bloke edilmiş hâlde bekletilmektedir.
– Bu hazırlık işlemleri sonucunda ortaya çıkan işletmenin bankacılık yapmak için yeterli olup olmadığı ayrıca denetlenecektir.
– Bu denetimler sonucunda, şartlar uygun görülürse bankanın faaliyete geçmesine izin verilecektir.
– Her türlü işlemler tamamlandıktan sonra banka, bankacılık işlemleri yapmaya ve mevduat bankası ise mevduat kabul etmeye, katılım bankası ise fon kabul etmeye başlayabilecektir.

4.3. Kuruluş Sonrası İşlemler: Kuruluş ya da Türkiye’de şube açma izni alan bankaların, kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Bir beyanname ile yapılacak başvuru üzerine verilecek izin, kurul tarafından aksi karar verilmemiş ise verilen faaliyet izinleri Resmî Gazetede yayımlanır. Kararın, ilk izin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde verilmiş olması gerekir.

Kurum, Bankacılık Kanununa ve Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki şartları taşımayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve eksiklikleri tamamlamaları için altı ayı geçmemek üzere süre verir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında yapılan inceleme sonucunda durumları uygun bulunmayanlara verilmiş olan kurulş izni geçersiz olur ve sonuç yazılı olarak bildirilir. Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için,
– Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olması,
– Kurucuları tarfından asgari sermayenin % 10’u tutarındaki sisteme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi,
– Faaliyetlerin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğu sağlaması ve yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması,
– Yöneticilerini, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen niteliklere haiz olması,
– Kurulca faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine varılması, gerekir.

Türkiye’de banka kurulmasına izin verilen bir bankanın bir yıl içinde faaliyete geçmesi gerekmektedir.

Bankacılık işlemleri genel olarak, aşağıdaki konular kapsamaktadır:
– Mevduat kabulü,
– Kredi işlemleri,
– İskonto işlemleri,
– Bankanın müşterileri için menkul kıymatlar alım satımı,
– Yatırım işlemleri,
– Kefalet işlemleri (kefil olma, garanti),
– Kurulmasına izin verilen banka bir yıl içerisinde faaliyete geçmezse verilen izin iptal edilir.

BANKA ORGANLARI, YÖNETİM KURULU, BANKA OLUŞUMU

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:32

1. Bankaların Üst Yönetim Organları: Bankaların yönetim yapıları, üst yönetim organları, genel müdürlük şubeler ve servisler şeklinde sıralanabilir.

1.1. Genel Kurul: Genel kurul banka pay sahiplerinden oluşur. Bankalarda en yüksek organı olan Genel Kurul normal şartlarda yılda bir kez toplanır. TTK’nun 360. maddesi: “Genel kurulda pay sahipleri, organların atanması bilanço ve kâr – zarar hesapları gibi mali tabloların onayı, olağanüstü yedek akçelerin ayrılması, kâr dağıtımı gibi anonim şirket işlemlerine ilişkindir. Oy hakkı olan pay sahipleri bu haklarını kendileri kullanabilecekleri gibi pay sahibi olan ya da ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça pay sahibi olmayan üçüncü şahıslar aracılığıyla kullanabilirler.” Hükmünü getirmiştir.

Bankalar kanunu ise, genel kurul üyelerinin, genel kurulda oy haklarını ve oyların hangi esaslara göre kullanacaklarını belirlemiştir. Bu kanuna göre,
– Genel kurulda ortaklar, sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanabilirler.
– Bankanın genel kurulunda, sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip olan ortaklar, yönetim kurulu başkan ve üyeleri vekil olarak oy kullanamazlar. Denetçiler ve birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar da vekil olarak oy kullanamazlar.
– BDDK, banka genel kurulunda bir denetçi bulundurma yetkisine sahiptir.

1.2. Yönetim Kurulu: Bankaların yönetim kurulları beş kişiden az olamaz. Bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde genel müdür için öngörülen şartlar, süre hariç yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşımaları zorunludur. Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez müdürünün de dahil olduğu üç kişilik bir müdürler kurulu kurulur. Diğer kuruluşlarda olduğu gibi bankaların yönetim kademesinde, genel kuruldan sonra en yetkili organ yönetim kuruludur. Bankalar Kanunu’na göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yönetim kurulu üyelerinin sayısı en az beş kişiden oluşur. Banka genel müdürü, bulunmadığı hâllerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir. Bankalar Kanunu’na göre, kredi açma yetksi verilmiş olan üç kuruldan bir tanesi de yönetim kuruludur. Belirli bir meblağın üzerindeki krediler yönetim kurulunun onayı ile açılır.

Yönetim kurulu banka faaliyetlerini yönlendirir, bankanın para politikasını tespit eder ve politikaların izlenmesini temin edecek şekilde banka işlemlerini denetler. Banka yönetim kurulunun sorumlulukları şunlardır:

– Üst kademedeki yöneticilerin (Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve şube müdürleri) sorumluluklarının belirlenmesi
– Bankaların bulundukları mahaldeki duruma göre, yeterli sayıda ve nitelikte personele sahip olmasının temin edilmesi ve buna bağlı olarak personele verilecek olan maaşlanrın ve diğer ek ödemelerin tespit edilmesi
– Banka kredilerinin kanunlara uygun ve güvenilir şartlarda verilmesi ve kontrol altında tutulması
– Yeterli sermayenin sağlanmasının böylelikle mevduat sahiplerinin haklarının korunmasının gözetilmesi
– Banka yatırımlarnın emniyet ve seyyaliyet (akışkanlık, bir kredinin kısa sürede geri ödenmesi. İş mevsimlerine uygun ve hareketli kullandırılması dolu ve donuk bırakılmaması) ilkelerini göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesinin sağlanması
– Bankanın faaliyetlerini kârlı bir şekilde sürdürerek ve halkın bankaya güven duymasını sağlamaktır.

Kural olarak yönetim kurulu üyeleri banka faaliyetlerinin sürdürülmesine ait sorumlulukları yöneticilere devrederler. Üyelerinin çoğunluğu üst kademedeki yöneticilerden oluşan komiteler kurarak belirli görevlerin yerine getirilmesini ve gözetimini sağlar.

Denetim Komiteleri: Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de yaşanılan ve bedeli çok pahalı olan kötü deneyimler sonucu günümüzde şirketlerin mali durumu ve maruz kaldığı riskler konusundahisse ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimlerinden yeterli, doğru ve zamanında bilgilendirilme istemine ilişkin gereksinimleri artmıştır. Bu nedenle SPK ve BDDK tarafından yapılan düzenlemelerle denetim komitesi uygulaması başlatılmıştır.

1.3. Kredi Komitesi: Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir.
– Kredi komitesinin görevi büyük montanlı (tutarlı, yekünlü) kredilerinin onaylanması veya reddedilmesi, sorunlu kredilerin kontrolü ve toplam kredi portföyünün (sahip olunan varlıkların yatırım sonucu oluşturduğu toplam değerdir. Bir çeşit cüzdan) risk düzeyini en alt düzeyde tutarak faaliyetlerinin sürdürülmesi şeklinde özetlenebilir.
– Kredi açma yetkisini haiz olanlar, kendileri ile eş ve velayeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamaz ve bu hususu yazılı olarak yetkililere bildirir.
– Kurul, bu madde ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak kullandırıldığı tespit edilen kredilerin, ilgili bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar vermeye veya bu krediler tutarında ilave özkaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir.Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür.

1.4. Denetçiler (Teftiş Kurulu): Bankaların işlemlerinin bankacılık ilkeleri ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları Bankalar Kanunu’nda zorunlu tutulmuştur. Müfettişler teftiş kurulunu oluşturur. Teftiş kurulu başkanlığı organizasyon şeması içinde üst yönetim kademesinde değerlendirilen bağımsız bir yapı içerisinde yerini almaktadır.

Müfettiş: Banka müfettişleri, bankanın genel müdürü veya yönetim kurulu tarafından atanmış personeldir. Bir bankanın müfettişleri bankanın şubeleri ve bağlı kuruluşlarını periyodik aralıklarla veya gerekli görüldüğünde denetler. Bankaların iç denetimlerini sağlamak için, bankanın faaliyet hacmiyle orantılı olarak müfettiş çalıştırması zorunludur.

2. Genel Müdürlük: Genel müdürlük bankaların en büyük icra organıdır. Bankaların kuruluş nitelikleri ve çalışma düzenleri göz önünde bulundurularak ülkemizde bu işletmenin en büyük yöneticisine “genel müdür” denilmektedir. Genel müdürlerde aranacak şartlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 25. maddesinde şöyle belirlenmiştir: Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır.

2.1. Genel Müdür Yardımcılığı: Genel müdür yardımcılarının en az yedi yıllık mesleki deneyime sahip ve asgari üçte ikisinin birinci fıkrada belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır. Başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu kanunun genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tâbidir.

2.2. Genel Müdürlerin ve Yardımcılarının Atanmaları ve Görevden Ayrılmaları: Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrılan tarafından yedi iş günü içinde kuruma bildirilir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, konsolide (birleşik) denetime tâbi ortaklıklar hariç başka bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alamaz. Bir ticari bankanın merkez örgütü, genel olarak aşağıdaki bölüm ve gruplardan oluşabilir:
– Yönetim kurul başkan ve üyeleri (murahhas, üyeler)
– Genel müdür ve genel müdür yardımcıları
– Teftiş kurulu başkanlığı
– Grup müdürlükleri
– Dış ilişkiler grup müdürlüğü
– Hukuk ve takip işleri grup müdürlüğü
– İdari işler grup müdürlüğü
– İnsan kaynakları grup müdürlüğü
– İnşaat emlak grup müdürlüğü
– İstihbarat ve proje değerlendirme grup müdürlüğü
– Fon yönetimi müdürlüğü (Kaynak yönetimi müdürlüğü)
– Krediler grup müdürlüğü
– Mali işler grup müdürlüğü
– Menkul değerler grup müdürlüğü
– Bilgi işlem grup müdürlüğü
– Pazarlama grup müdürlüğü
– Şube koordinasyon ve planlama grup müdürlüğü
– Danışmanlar

2.3. Genel Müdürlüğün Görevleri: Genel müdürlüğün görevleri dört grupta toplanabilir:
– Bankayı temsil etmek genel prensip, emir ve kararları vermek,
– Şubelerin açılması, organizasyonu ile personel politikasını yönetmek,
– Bankanın kredi politikasının sevk ve yönetimini sağlamak,
– Yasalar ve ana sözleşme veya yönetmeliklerle kendilerine verilen yetkileri kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanmak.

2.4. Şubeler: Banka şubelerinde en önemli görev, yetki ve sorumluluk şube müdürlerindedir. Bankacılık bir uzmanlık ve yetenek işi olduğundan şube müdürlerinin bu konu ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olmaları tercih edilmektedir. Her banka şubesinde bir müdür bulunması zorunludur.

2.5. Bankalarda Servisler: Her bankada, bankanın organizasyon yapısının büyüklüğüne, şubelerin iş hacimlerine göre genel müdürlük, bölgeler ve şubelerde servisler bulunur.

ÖRNEK BANKA KURULUŞ SÖZLEŞMESİ

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:30

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş
MADDE 1. – 17.10.1999 tarih ve 4456 Sayılı Kanun ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere tüzel kişiliğe sahip, Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.
Unvan, Merkez ve Şubeler
MADDE 2. – BANKA’NIN unvanı “TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (TKB)” olup, bu ana sözleşmede kısaca BANKA olarak anılacaktır.

BANKA’NIN merkezi Ankara’dadır. Adresi, “Necatibey Cad. No: 98 ANKARA’DIR. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat BANKA’YA yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş BANKA için bu durum fesih sebebi sayılır. BANKA Yönetim Kurulu’nun kararı ile Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.

Süre
MADDE 3. – BANKA, süresiz olarak kurulmuş olup, 4456 Sayılı Kanun’da düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.

Amaç ve Konu
MADDE 4. – BANKA’NIN amacı; Türkiye’nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır.
Banka bu amaçları Gerçekleştirmek üzere;
1.Türk Lirası ve döviz olarak kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapabilir. Yerli ve yabancı kişi ve kurumlara gerekli teminatın alınması karşılığında garanti verebilir ve aracı olabilir.
2. Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir ve tahvil garantisi verebilir.
3. Araştırma, proje geliştirnıe ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin verimli çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir.
4. Şirketlere kredi açabilir, yurtiçinde ve yurtdışında kumulmuş şirketlere iştirak edebilir, gerektiğinde iyileştirme; bonifıkasyon, konsolidasyon yapabilir. Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve iştiraklere ait hisse senetlerini alabilir, satabilir, geri alabilir ve kâr garantisi verebilir.
5. İthalat, ihracat ve görünmeyen muameleler gibi her türlü kambiyo işlemlerini yapabilir ve döviz pozisyonu tutabilir.
6. Sigorta acenteliği yapabilir.
7. Gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.
8. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.
9. Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir.
10. Sanayide mülkiyetin geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlayacak tedbirleri alır.
11. BANKA kaynaklarını kalkınma planı ve yıllık programların hedef ve ilkelerine uygun olarak kullanır.
12. Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri yapabilir.
13. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair lıakları tesis edebilir.
14.BANKA açtığı krediler karşılığında, menkul rehini, ticarî işletme rehini ve gayrimenkul ipoteği de dâhil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.

Sermaye

MADDE 5. – BANKA, 4456 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir, Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerde, 50.000.000.000.- (Elli milyar) adet paya bölünmüştür. BANKA’NIN çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon)YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerde nama yazılı 16.000.000.000.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür. Payların yazılı değeri 1.000 (BİN) TL iken 5274 sayılı TTK’de değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YK. (BİR YENİ KURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (BİN) TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. BANKA’NIN kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin artırılması, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu; rüçhan haklarını kısıtlamaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir.

Menkul kıymet çıkarma yetkisi
MADDE 6. – BANKA, yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü menkul kıymet çıkarabilir ve satabilir. BANKA’NIN Hazine kefaletiyle çıkaracağı tahviller, Devlet tahvillerinin sahip olduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyetlerden istifade eder. BANKA, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca menkul kıymetler yatırım ortaklığı ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum olarak faaliyet gösterebilir.

Hesap dönemi ve iş programı
MADDE 7. – BANKA’NIN hesap dönemi takvim yılıdır. BANKA her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programı hazırlar. Bu iş programında;
a) Plasman programına,
b) Personel kadrosuna,
c) Yatırım programına,
d) Gelir ve gider bütçesine,
e) Finansman programına,
f) Değerlendirme kıstaslarına,
g) İşçi şirketi tanımına;
h) Gerekli görülen diğer konulara, yer verilir.

Genel Kurul
MADDE 8.- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa hesap dönemini takibenden ilk altı ay içerisinde toplanır. Genel Kurul, BANKA merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi Başkanlık eder. Toplantıda hissedarlar arasından iki kişi oy toplama görevlisi, hissedarlar arasından veya dışarıdan iki kişi de kâtip olarak seçilir. Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Oylar el kaldırma suretiyle kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Yönetim Kurulu
MADDE 9. – BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği gibi, yetki vereceği kişiler aracılığı ile de kullanabilir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA’YI bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu’nca BANKA’YI temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır.
a) Yönetim Kurulu;
1. Genel Müdür,
2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder.
b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;
1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak,
2. Yüksek öğrenim yapmış olmak
3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelerden üçünün hukuk iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelerde ise meslekî ihtisas şartı aranmaz
c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.
d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10.- Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA’ 4456 sayılı Kanun ve iş bu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır. Yönetim Kurulu bu meyanda;
a) Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA’NIN öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.
b) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
c) Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararları alır.
d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Ana Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.
e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.
f) BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.
g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.
h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, altı aylık süreyi geçmemek üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.
ı) BANKA’NIN iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.
j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.

Genel Müdür
MADDE 11. – Genel Müdür ortak kararname ile tayin edilir. Görevden alınma, tayindeki usule göre yapılır. Genel Müdürün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olması şarttır. Genel Müdürün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) BANKA’YI ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetir.
b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Bankayı temsil eder ve temsil yetkisini gerektiğinde devreder.
c) Üst düzey yöneticilerin tayinlerini teklif ve diğer personeli tayin eder.
d) BANKA sermayesi ile mali kaynakların, kuruluş amacına ve verimlilik esaslarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.
e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar. 
Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yetkilerini kısmen daha alt kademelere devredebilir. Yetki devri Genel Müdür’ü sorumluluktan kurtarmaz.

Genel Müdür Yardımcıları
MADDE 12.-Genel Müdür Yardımcıları ortak kararname ile tayin edilir. Genel Müdür Yardımcılarının asgari yarısı hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında olmak kaydıyla en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.

Denetim Kurulu
MADDE 13.- BANKA’NIN Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri hissedarlarca önerilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Denetçilerde, Yönetim Kurulu üyeleri için gerekli şartlar aranır. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre çalışır. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kârın Dağıtımı
MADDE 14. – BANKA’NIN gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak % 5’e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.

Bankaya Tanınan İstisna ve Muafiyetler
MADDE 15.- BANKA, Sayıştay denetimine,1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. BANKA’NIN taşınır ve taşınmaz malları, paraları, hak ve alacakları haczedilemez. BANKA kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve sair hakları tesis eder. BANKA’NIN, Yatırımları Teşvik Fonundan kullandırdığı krediler ve bu kredileri kullanan şirketlerce BANKA’YA yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. Bu kredi işlemleri ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehtarlarından BANKA’CA alınacak beyanname bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehini ve gayrimenkul ipoteği işlemleri; bu şirketlerin BANKA emrine tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve her türlü harçlardan muaftır. BANKA’NIN amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında BANKA üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dâhil yurtdışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilâtlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler; teminattan, damga, katma değer, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, noter, tellallık, tapu, icra, tahsil, feragat, cezaevi harçlarından ve diğer her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

İlanlar
MADDE – 16. İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. 

Hüküm Bulunmayan Hususlar
MADDE 17. – Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; BANKA’NIN kuruluşunu düzenleyen 4456 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankalar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

BANKALARIN KURULUŞ SÖZLEŞMESİ 2

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:28

a) Ana Sözleşme Değişikliği İçin Yönetim Kurulunca Karar Alınması ve Değişiklik Metninin Hazırlanması: Genel Olarak, Yönetim kurulu tarafından kanunda ve ana sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözleşme değişikliği kararı alınarak değişecek maddenin/maddelerin eski ve yeni şeklini ihtiva edecek şekilde değişiklik metinleri hazırlanır. Tadil metinleri şirket unvanı altında temsile yetkili kişilerce imzalanır.

Sermaye Artırımı, Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere tadil tasarısındaki sermaye maddesinin yeni şeklinde, önceki sermayenin tamamının ödendiği ve arttırılan sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan sermayenin en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilir.

b) Ana Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurulda Görüşülerek Karara Bağlanması: Genel kurul, ana sözleşme değişikliği için toplantıya davet edildiği takdirde değişiklik metninin asıl metin ile birlikte 368. maddede yazılı olduğu üzere, ilanı ve ilgililere tebliğ edilmesi ve genel kurulda kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilmesi gerekir.

c) Ana Sözleşme Değişikliğinin Ticaret Siciline Tescili ve İlanı: Sermaye artırımı ve azaltılması dışındaki ana sözleşme değişiklikleri, ana sözleşme değişikliğinin karara bağlandığı genel kurul tarihinden sonra 15 gün içinde, ana sözleşme değişikliği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa genel kurul kararının, imtiyazlı pay sahiplerince tasdik edilmesinden sonra 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ettirilir. Ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin tescil talep dilekçesine bu tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen belgeler eklenir.

Sermayenin azaltılmasına ilişkin ana sözleşme değişikliği, genel kurul kararının alınmasını müteakip, 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilir. Özel mevzuatı gereğince sermaye artırımı işleminin gerçekleşmesi tescilden önce başka hukuki veya idari işlem gerektiriyorsa 15 günlük süre bu işlemden sonra başlar. Halka açık anonim şirketler hariç olmak üzere artan sermayenin tamamı taahhüt edildikten sonra bunların bu tebliğin 5 numaralı ekinde belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenen ve şirket yetkililerince imzalanmış liste sermaye artırımının tescilinden sonra tadil metinleriyle birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

5. Kuruluş İzni: 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun ilk şeklinde kuruluş izni verilme yetkisi Bakanlar Kuruluna ait iken 1999 yılında 4491 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu yetki BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu)na bırakılmıştır.

5.1. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu): Kurumun karar organı, biri başkan ve biri başkan vekili olmak üzere yedi üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruludur. Kurul Başkanı, kurumun da başkanıdır. Banka kuruluş aşamasında, tüm şartları yerine getirdikten sonra BDDK’na başvuruda bulunur,
– Kurul, banka kurmak isteyen kişilerin taleplerini üç aylık süre içinde değerlendirip sonuçlandırır.
– Ancak, başvuru dosyasında belge ya da bilgi eksikliği görülmesi durumunda, eksikliğin giderilmesinden sonra yeniden bir üç aylık başlayacaktır.
– Tüm belgelerin tam sayılması ve eksikliklerin giderilmesi durumunda, kurul bankanın kurulmasına karar verebilir.
– Kurulun bankanın kurulmasına karar verebilmesi için, Yedi kişilik Kurul, en az beş üyenin iştiraki ile toplanır ve en az beş üyenin oyu ile karar alır.
– Kurulun onaylaması ile banka kuruluş izni alınmış olur.

5.2. Merkez Bankası: Bankanın kuruluş aşamasında Merkez Bankası’nın işlevi; BDDK’nun, kurulacak banka hakkında T. C Merkez Bankası’nın görüşü alınır, eğer uygun görülürse bankanın kuruluş izni onaylanır.

5.3. Ticaret Sicili: Banka kuruluş işlemleri sırasında, Ticaret sicilinin onaylaması gereken belgeler vardır. Ticaret Siciline verilecek olan dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir;
a) Kurucuların Yönetmelik ekindeki örneklere (Ek 1, Ek 2 ve Ek 3) uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,
b) Ortaklarca imzalanmış ortaklık anasözleşme taslağının,
c) Özel finans kurumu kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile kuruluştan itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin, özel finans kurumu sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir raporun,
d) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin İcra Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgelerin,
e) Gerçek kişi kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerce, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Kuruma verilmek üzere (Ek 4)’de yeralan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgelerinin,
f) Kurucu tüzel kişilerin kurulacak özel finans kurumuna ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,
g) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği % 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan bankerler, sigorta şirketleri, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadıklarına ilişkin bir beyanın (Ek 4),
h) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği % 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla pay sahibi olmadıklarını gösterir bir beyanın (Ek 4),
ı) Kurucu tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin, bunların ortakları, pay oranları ve tutarları ile varsa imtiyazlı payları gösteren listelerin, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin, banka veya diğer mali kurum niteliğindeki kurucu tüzel kişiler için varsa uluslararası kabul gören derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış olan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren bir raporun,
j) Kurucu tüzel kişilerin dahil olduğu sermaye grubuna ait uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve uluslararası kabul gören bir bağımsız denetim şirketinin onayını taşıyan varsa son üç yıla ait konsolide bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin,
k) Sermayedeki dolaylı pay sahipliklerinin tespitini teminen tüzel kişi kurucuların tüzel kişi ortaklarının ve bu ortakların sermayelerinde pay sahibi tüzel kişilerin hissedarlarını ve hisse oranlarını gösterir cetvellerin,
l) Kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği % 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişiler muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak belgelerin,
m) Kurucuların, vergi dairelerince onaylı son beş yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin ve bunların sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin belediyelerin ilgili birimlerince onaylı emlak beyannamelerinin ve bu gayrimenkullere ilişkin tapu dairelerinden alınacak tapu sicil kayıtları ile bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belgenin,
n) Sermayenin yüzde on veya daha fazlasını taahhüt eden kurucuların kurucu beyannamelerinde belirtilen mevduat ve diğer tasarruf hesapları ile kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde tevsiki amacıyla, her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalar ve özel finans kurumlarınca kuruma hitaben düzenlenecek belgelerin,
o) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların mali durumları hakkında, yetkili yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek bir raporun,
p) Gerçek kişi kurucuların, imtiyazlı pay sahiplerinin, sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerin ve belirlenmişse görevlendirilecek yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde ayrıntılı özgeçmişlerinin,
r) Kurucu gerçek veya tüzel kişileri temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örneklerinin,
s) Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına dair (Ek 5)’de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyip imzalayacakları birer taahhütnamenin eklenmesi gerekir.

Kurum gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir. Bütün bu belgeler onaylandıktan sonra bir hafta içinde Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır.

6. Kuruluştan Sonra Yapılacak İşlemler: Banka kuruluş işlemleri tamamlandıktan ve BDDK’nun kuruluşu onayladıktan sonra, banka hemen faaliyete geçemez. Bunun için de bazı işlemlerin yapılması gerekir.

6.1. Kuruluş İzni Alan Bankanın Mevduat Kabulü ve Bankacılık İşlemleri Yapması: Kuruluş izni ya da şube açma izni alan bir bankanın, mevduat kabulü ve bankacılık işlemleri yapabilmesi için ayrıca izin alması şarttır.
– Bu izinler bir beyanname ile yapılacak başvuru üzerine BDDK’na verilir.
– Verilen izinler Resmi Gazetede yayınlanır.
– Yapılan düzenlemelerdeki şartları taşımayanlara gerekli düzenlemeleri yapmaları ve eksiklerini tamamlamaları için uygun bir süre verilir.
– Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında yapılan inceleme sonunda durumları uygun bulunmayanlara sonuç tebliğ olunur ve verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur.
– Başvuru ve izin verilmesine ilişkin esas ve usuller BDDK’nca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

6.2. Kuruluş İzni Almış Bir Bankanın Faaliyete Geçmesi: Kuruluş izni almış bir bankanın faaliyete geçebilmesi için,
– Sermayenin nakit olarak ödenmiş olması,
– Yüzde beşi faaliyete başlamadan önce ve kalan yüzde beşi de faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir yıl içinde olmak üzere kurucular tarafından TMSF’u (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’u) 7. maddenin 2. fıkrasında belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında ayrıca sisteme giriş payı yatırılması, Bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, personel ve teknik donanıma sahip olunması şarttır.

BANKALARIN KURULUŞ SÖZLEŞMESİ

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:26

1. Banka Kurmak İçin Gerekli Belgeler:

– Banka kurucularına ilişkin beyanname,
– Ortaklar tarafından imzalanan ana sözleşme taslağı,
– Bankanın kurulmasından beklenen fayda analiz eden detaylı fizibilite raporu,
– Kuruluş tarihinden itibaren üç yıllık hedeflerini ortaya koyan tahmini bilanço ile kâr zarar cetvelleri ile sermaye artırımları için gereken tutar ve bunun sağlanacağı kaynağı kapsayan rapor,
– Gerçek kişi kurucular ile sermayedeki dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan diğer gerçek kişilerce, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Kuruma verilmek üzere (Ek-4)’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile talep edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgelerinin. Kurucuların, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ya da cumhuriyet savcılıklarından alacakları son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,

– Kurucu tüzel kişilerin kurulacak bankaya ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullardan alınmış karar örnekleri,
– Kurucuların başka şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olmadıklarına ilişkin beyan,
– Banka kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile kuruluştan itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kar ve zarar cetvellerini ve banka sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir raporun,
– Kurucuların, vergi SSK prim borcu olmadığına dair vergi daireleriyle SSK’dan alacakları belge,
– Kurucuların, son beş yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri, emlak beyannameleri gibi belgeler,
– Sermaye payı %10 veya daha fazla olan ortakların mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerini gösteren BDDK’ya hitaben düzenlenmiş belgeler,
– Sermaye payı yüzde 10 veya daha fazlasını taahhüt eden kişilerin, mali dumları hakkında, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek rapor,
– Tüm kurucuların, son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri kapsayan ayrıntılı özgeçmişleri,
– Kurucu gerçek veya tüzel kişilerin temsile yetkisi kılınmış kişilere verilmiş vekâletname örnekleri,
– Kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari sanayi vb. gibi yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan (tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan açıklamalarda bulunmaları ve sözleşme yapmış görünmeleri, kural olarak her tür muvazaada hukuksal işlem geçersiz olur.) arınmış olarak sağladıklarına dair düzenleyip imzalayacakları taahhütname.

Kurucuların hepsi de ayrı ayrı yukarıda belirtilen belgeleri hazırladıktan sonra bir bütün olarak aşağıdaki şartlar da yerine getirilir.

2. Banka Kuruluşunda İzlenecek Yollar: Kuruluş şartları yerine getirildikten sonra aşağıdaki işlemler yapılmalıdır,

– Şirket ana sözleşmesi hazırlanır, kurucu ortaklarca imzalanır ve imzalar notere tastik ettirilir.
– Şirket ana sözleşmesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kuruluş izni için başvurulur.
– Sanayi ve Ticaret Bakanlığının vereceği anonim şirket kuruluş izninden sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna “banka anonim şirketi”nin kuruluşu izin için başvuracaktır.
– BDDK’nun kurul üyelerinin en az beşinin olumlu oy vermesi hâlinde kuruluş talebi kabul edilmiş olur.
– Kuruluş iznini ticaret siciline tescil edileyecek ilanla birlikte banka anonim şirketi tüzel kişilik kazanmış olacaktır.

Bütün bunların tamamlanması henüz bir banka işletmesinin var olduğunu göstermez, bu yapılan işlemler, sadece kuruluş için aranan mali ve sosyoekonomik yeterlilik denetlenmiş demektir. Kuruluş sermayesi henüz nakit para olarak bloke edilmiş durumda beklemektedir. Kuruluş tamamlandıktan sonra, maddi ve gayri maddi varlıkları, teşkilatı, personeli ile bir bütün olarak, banka işletmesinin oluşturulması için yatırımlar ve harcamalar başlayacaktır. Bu hazırlık işlemleri sonucunda ortaya çıkan işletmenin bankacılık yapmak için yeterli olup olmadığı ayrıca denetlenecektir. Bu denetim sonunda şartlar uygun görülürse, faaliyete geçmesine izin verilecek ve böylece banka, bankacılık işlemleri yapmaya ve mevduat bankası ise mevduat kabul etmeye, katılım bankası ise fon kabul etmeye başlayacaktır.

3. Bankaların Anonim Şirket Olma Şartı: Anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği şartlara göre kurulur. Anonim Şirket Türk Ticaret Kanunu’nda şöyle tanımlanmıştır: Bir unvana sahip, esas sermayesi belli paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız şirketin mal varlığı ile sorumlu bulunan bir şahıs birliğidir.

Anonim şirketlerde aşağıda belirtilen herhangi biri sermaye olarak konulabilir,
– Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul kıymetler,
– İmtiyaz ve ihtira beratlarıyla marka ruhsatları gibi sanayi hakları,
– Menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ile kullanma hakları,
– Şahsi emek,
– Ticari işletmeler,
– Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi ekonomik değeri olan diğer haklar. Ancak banka kurulacak ise taahhüt edilecek sermaye sadece nakit para olabilir.
– Bankalar ve özel konunlarla sermaye miktarı tespit edilmiş şirketler dışında kalan anonim şirketlerde en az sermaye miktarı 5 tirilyon TL olmasına karşılık bankalarda 20 tirilyon TL’dir.
– Bankaların kurulması için büyük sermaye gerektirmekte, aynı zamanda bir çok kişinin yer alabileceği ortaklık olması, özellikle anonim şirket olarak kurulmasını gerektirir.
– Anonim şirketler, kanunların en çok kontrol edebileceği ve çeşitli yasal hükümlerle işlemlerini, yönetimlerini ve ortaklara hesap verme durumlarını açık olarak belirli şekilde düzenledikleri bir ortaklık şekli olması,
– Bankalar kuruluşlarında sermaye toplarken ve sonradan da özel, hükmi ve resmi dairelerin paralarını kendilerine çektikleri için anonim şirket şeklinde kurulmuş olması hükmü yerinde bir karardır.
– Ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır.

3.1. Bir Anonim Şirketin Sonradan Banka Haline Dönüşmesi: Daha önce kurulmuş ve başka faaliyetlerde bulunmuş bir anonim şirketin banka anonim şirketine dönüşerek banka işletmek üzere izin talep etmesini engelleyecek bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun için önce esas sözleşme değişikliği yapılacak ve “bankacılık yapmak” şirketin ana faaliyet konusu hâline getirilecektir. Ayrıca, açık bir zorunluluk olmamakla birlikte, şirketin ticaret ünvanı da “banka” kelimesini kapsayacak biçimde yenilenecektir. Bütün bunlar tamamlandıktan sonar, ilgili belgelerle birlikte BDDK’ya başvurulacak ve banka kuruluşu izni alındığı takdirde konu ve unvan değişikliği ticaret siciline tescil edilecektir. Bu hâlde de, kurulan banka, faaliyet izni için de ayrıca bir hazırlık süresine sahip olacaktır.

4. Banka Ana Sözleşmesi Düzenlemek: Şirket ana sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanununun 279. maddesinde yer alan hususları içermesi, ana sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından imzalanarak notere tasdik ettirilmesi şarttır. Ana Sözleşme Aşağıdaki başlıklar altında düzenlenir:

a) Kurucular: Ana sözleşmede kurucuların ad ve soyadları, adresleri, yabancı uyruklu ortak varsa bunların uyrukları gösterilir.

b) Ticaret Unvanı: Ticaret unvanı, Türk Ticaret Kanununun 45. maddesi gereğince şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde tespit edilir. Ticaret unvanlarında anonim şirket kelimesinin bulunması zorunludur. Gerçek kişinin ad ve soyadı unvanda bulunduğu takdirde şirket nev’ini gösteren ibareler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz. Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Millî kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir.

c) Merkez: Şirketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözleşmede gösterilir. Ayrıca açık adresi de ana sözleşmeye yazılır. Buna göre ana sözleşmenin şirketin merkezinin gösterildiği maddesi: “Şirketin merkezi ……………………………….dır. Adresi …………………………………………..dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.” şeklinde düzenlenir.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmededeğişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.

d) Amaç ve Konu: Şirketin faaliyet göstermek istediği konu T. Ticaret Kanununun 271. maddesi gereğince kanunen yasaklanmış olmamalıdır. Ana sözleşmeye şirketin gerçekten faaliyet göstereceği en azından sektör bazında belli bir konu yazılmalıdır. Her konuyu kapsayacak tarzda bir ana sözleşme düzenlenmemelidir. Şirketin ana sözleşmesine yazılabilecek amaç ve konular ticaret unvanında gösterilen konu ile sınırlıdır.

e) Sermaye: Şirket sermayesinin en az 30 tirilyon TL olması gerekir. Türk Ticaret Kanununun 279 ve 300. maddeleri uyarınca, şirket esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti ve sermayenin ödenme suret ve şartlarının ana sözleşmede gösterilmesi zorunludur.

f) Kuruluşun Ticaret Siciline Tescili ve İlanı: Ana sözleşme noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ettirilir. Tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra ilana tabi hususlar Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil dilekçesine bu tebliğin 1 numaralı ekinde belirtilen belgeler eklenir.

4.1. Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri: Anonim şirketlerin ana sözleşme değişikliği safhâları aşağıda gösterilmiştir.

BANKA 3

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:10

4. Bankaların Kuruluşu: Bankaların kuruluş şartlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) belirlenir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 01.11.2006 tarihinde, 26333 sayılı resimi gazetede yayınlanan yönetmelik (Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik) 5411 sayılı Bankacılık Kanununu 93 ve 143’üncü maddelerine dayanılarak, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yayımı tarihinden önce kurulmuş olanlar da dâhil olmak üzere varlık yönetim şirketleri ve faaliyetleri bu yönetmelik hükümlerine tâbidir.

Varlık yönetim şirketi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere bu yönetmelik hükümlerine göre izin alarak kurulan şirketleri kapsar.

4.1. Banka Kurmak: Türkiye’de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın ilk şubesinin açılmasına, bu konunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun en az beş üyesinin aynı yönde oyuyla alınacak kararla izin verilir.

İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar kurulca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İzne ilişkin karar, buşvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması hâlinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamalandığı tarihten itibaren üç ay
içinde ilgiliye bildirilir. Eksiklerin altı ay içinde giderilmemesi hâlinde başvuru geçersiz sayılır.

4.2. Kuruluş Şartları (5411 Numaralı Kanunun 7. maddesine göre): Türkiye’de kurulacak bir bankanın,
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,
c) Kurucularının bu kanunda belirtilen şartları haiz olması,
d) Yönetim kurulu üyelerinin bu kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen
nitelikleri ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olması,
e) Öngörülen faaliyet konularının planlanan mali, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu olması,
f) Nakden ve her türlü muvazaadan (hileli durumdan) âri olarak ödenmiş sermayesinin en az otuz milyon Yeni Türk Lirası olması, (Kuruluş için gerekli olan asgari sermaye, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksinin iki katının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere kurul kararıyla artırılabilir.)
g) Ana sözleşmesinin bu kanun hükümlerine uygun olması,
h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması,
i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması,
j) Öngörülen faaliyet konularına ait iş planlarını, kuruluşun mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dâhil olmak üzere ibraz etmesi şarttır.

4.3. Banka Kurucularında Aranan Şartlar (5411 Numaralı kanunun 8. maddesine göre):
a) Müflis (iflas etmiş olmak) veya konkordato (bir şirketin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ve bunu ilan etmesi ve sonrasında alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre tahsil edebilmeleri için kendi aralarında bir anlaşma yapmaları) ilan etmiş olmaması,
b) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda ve Fona devredilen bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması,
c) Hakkında 14 üncü madde uyarınca işlem yapılmakta olan bir bankada doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihâle ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmaması,
e) Banka kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunması,
f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması,
g) Tüzel kişi olması hâlinde, risk grubu ile birlikte ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması şarttır.

4.4. Bir Bankanın Şube Açması: Türkiye’de kurulmuş bir bankanın yine Türkiye sınırları içinde şube açabilmesi 5411 nolu kanunun 13. maddesinde şöyle belirtilmiştir: “Kurulca belirlenecek esaslara ve bu kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmuş olması ve kuruma bildirilmesi şartıyla bankalarca yurt içinde şube açılması serbesttir.” Ayrıca kıyı bankacılığı konusuna 14. maddede şöyle açıklık getirilmiştir: Türkiye’de kurulan bankaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları, bu kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere ve kurulca belirlenecek esaslara uyulması kaydıyla kurulun iznine tâbidir.

4.5. Yabancı Bankaların Türkiye’de Şube Açması: Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dışında kurulu bir bankanın, 5411 Numaralı kanunun 9. maddesine göre:
a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması,
b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye’de faaliyet göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması,
c) Ödenmiş sermayesinin Türkiye’ye tahsis edilen kısmının 7 nci maddede belirtilen miktardan az olmaması,
d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartları ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olmaları,
e) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş planlarını, ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi,
f) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması Şarttır.

Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez.

4.6. Yabancı Bankaların Türkiye’de Şube Açmalarında Başvuru Aşamaları:
– Kuruluş izni verme yetkisi BDDK’ya verilmiştir. (4491 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bu yetki Bakanlar Kurulundan BDDK’ya devredilmiştir.)
– Yabancı banka, şube açabilmek için ilgili belgelerle BDDK’ya başvuracaktır, bu belgelerin ilgili ülkenin resmi makamlarınca onaylanmış ve Türkiye Büyükelçiliği’nce tastik edilmiş olması ve tüm belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi zorunludur.
– Yabancı bankanın başvurusu incelendikten ve T.C Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca Merkez Bankası’nın görüşü alındıktan sonra BDDK’nun izin vermesini Bakanlar Kurulu’na önerecektir.
– Kuruluş izni BDDK’nun en az beş üyesinin imzası ile verilir.
– İzne ilişkin karar, başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması hâlinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde verilir. Eksikliklerin altı ay içerisinde giderilmemesi hâlinde, başvuru geçersiz hâle gelir.
– Verilen izinler Resmi Gazete’de ve Kurumun haftalık bülteninde yayımlanır. Faaliyete geçilebilmesi için, kuruluş veya şube açma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ayrıca faaliyet izni alınması zorunludur.

4.7. Yabancı Bankaların Türkiye’de Şube Açma Şartları:
a) Banka veya mali kurumun anasözleşmesinin,
b) Türkiye’de banka kurulması veya mevcut bankalardan birinin hisselerinin devralınması veya Türkiye’de şube açılmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örneklerinin,
c) Banka kurulmasından veya hisselerin devralınmasından ya da Türkiye’de şube açılmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kâr ve zarar cetvellerini ve gerekmesi hâlinde banka sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir raporun,
d) Banka veya mali kurumun son beş yıla ait bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bağımsız denetim raporlarının,
e) Banka veya mali kurumun ortakları, kurulu bulunduğu ülke dışındaki teşkilat ve organizasyon yapısı, uluslararası mali piyasalardaki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler ile banka ve mali kurum hakkında uluslararası kabul gören derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanan ve öngörülen derecelendirmeyi de içeren raporun,
f) Banka veya mali kurumun kurulduğu veya faaliyette bulunduğu ülkede mevduat kabul etmesinin veya bankacılık işlemleri yapmasının yasaklanmamış olduğuna ve/veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığına ilişkin ilgili resmi makamdan alınmış belgenin,
g) Banka veya mali kurumun son genel kuruluna ilişkin tutanaklarla, sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip ortakların, banka veya mali kurumun merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili makamlarınca onaylı (merkezin bulunduğu ülkenin gözetim otoritesinin onayı ) bir listesinin,
h) Banka veya mali kurumun merkezinin bulunduğu ülke mevzuatına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşlarından biri tarafından her yıl yapılacak incelemeye ilişkin raporların kuruma tevdi edileceğine dair taahhütnamenin eklenmesi gerekir.

Yabancı banka için izin alma zorunluluğu BDDKL Kararları ilk şube için geçerlidir.

BDDKL: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BDDKM: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BANKA 2

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:08

3.2. Yaptıkları İşlere Göre Bankalar: Bu grupta yer alan bankaları beşe ayırabiliriz. Bunlar: Emisyon Bankaları (Merkez Bankaları), İş ve Ticaret Bankaları, Tasarruf (Mevduat) Bankaları, Ziraat ve Sanayi Bankaları, Yatırım ve Kalkınma Bankalarıdır.

3.2.1. Emisyon Bankaları (Merkez Bankaları): Bulundukları ülkenin veya Avrupa Birliği’nde olduğu gibi bir ülkeler topluluğunun para politikasını belirleyen bir kurumdur. Para biriminin değerini korumak, enflasyon hedeflemesine gitmek gibi görevleri de olabilir. Ülkemizde merkez bankasının asli görevi “fiyat istikrarıdır”. Merkez Bankaları para politikası araçlarıyla fiyat istikrarını sağlamaya çalışır.

T.C. Merkez Bankası 11 haziran 1930 yılında kurulmuştur. Aynı zamanda, devlet adına banknot çıkarmak suretiyle devlet adına para hareketlerini düzenleme yetkisine sahiptir. Madeni paralar ise hazinenin sorumluluğunda darphaneye bastırılır ve T.C Merkez bankasının kontrolü ile piyasaya sürülür. T.C. Merkez Bankası anonim şirket olarak kurulmuş olup 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu ile Banka statüsü dışında kalan durumlarda özel hukuk kurallarına tabidir. Banka Kanunu’nda tanımlandığı üzere, Banka hisselerinin en az yüzde 51’i Hazine’ye ait olup, kalan kısmı millî bankalar, yabancı bankalar ve Türk ticaret müesseseleri ve Türk vatandaşlığına haiz gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunmuştur.

Merkez Bankasının Görevleri ve Yetkileri:
– Banknot ihraç etmek,
– Devletin veznedarlık görevini yapmak,
– Mali ve iktisadi konularda devletin danışmanlığını yapmak,
– Ticari bankaların para rezervlerini (mevduat sahiplerine güvence sağlamak ve mali kesimde panikleri önlemek amacı ile merkez bankasının ticari bankalara tutmalarını zorunlu belli oranlardaki mevduat)).muhafaza etmek,
– Ülkenin uluslararası ödeme araçlarının muhafızlığını yapmak,
– Bankaların öz kaynaklarını ve yabancı kaynaklarını kullandıktan sonra, Merkez Bankası son borç verme görevini yapar,
– Bankaların takas, tasfiye ve virman görevini yapmak,
– Krediyi düzenlemek ve denetlemek,
– Kliring (iki ülke arasındaki alışverişten doğan borç ve alacağın nakit kullanılmaksızın karşılıklı olarak mahsubu suretiyle hesabın tasfiye edilmesi.) Kurumu olarak Kliring hizmetleri yapmak.

3.2.2. İş ve Ticaret Bankaları: İş ve Ticaret Bankaları İş bankaları ortakların ve endüstri işletmelerinin kurulmaları ile uzun vadeli kredi işlemleriyle uğraşan, çalışmaları bu konularda geliştirilmiş olan bankalardır. Geleneksel faaliyetleri mevduatın her çeşidini toplayarak bu fonları, kısa, orta ve uzun vadeli krediye dönüştürebilmektedirler. Devlet sermayeli bankalar, bu tip bankaların yaptıkları işleri yapmakta olup özel sermayeli millî ve yabancı bankaların pek çoğu da bu alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Günümüzde faaliyet alanları oldukça genişlemiş olan bu bankalara örnek verecek olursak, T.C Ziraat Bankası, Akbank A.Ş, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş , Oyak Bank A.Ş gibi.

3.2.3. Tasarruf (Mevduat) Bankaları: Özellikle gelişmiş ülkelerde bulunan bu tür bankalar, şahısların küçük çaplı tasarruflarını toplayarak işleten kuruluşlardır. Kısa ve uzun vadeli mevduat toplayarak karşılığında faiz verirler. Her ülkede yasalarla düzenlenen ve denetlenen tasarruf bankalarının yatırım alanı genellikle ipotek karşılığı gayrimenkul kredileri, devlet tahvilleri ile güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvil piyasasıdır.

3.2.4. Ziraat ve Sanayi Bankaları: Ziraat bankaları adından da anlaşılacağı gibi, tarımla uğraşanların, kredi ihtiyaçlarını karşılama işlemini yaparlar. Sanayi bankaları da bir çeşit spekülasyon ve finansman bankalarıdır. Yalnız daha çok endüstri alanında çalışan ortakların kurulmasını sağlarlar.

3.2.5. Yatırım ve Kalkınma Bankaları: Özel ya da kamu işletmelerinin genellikle uzun dönemli finansal ihtiyaçlarını karşılayan bankalardır. Yatırım bankaları, bu işletmelerin çıkarmış olduğu hisse senetlerini ve tahvillerini tasarruf sahiplerine ulaştırır. Kâr amacı ile şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin piyasaya sunulması işlerini üstlenir. Kalkınma bankalarının fonksiyonları, yatırım bankalarının fonksiyonlarından farklıdır. Özellikle az gelişmiş ekonomilerde yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesinde eksikliği duyulan teknik bilgi ve deneyim ihtiyacı ve bu yatırımları için gerekli uzun vadeli fon kaynaklarının bulunabilmesi için kalkınma bankaları kurulmaktadır.

BANKA

Ana Sayfa » Banka İşlemleri (Page 2)
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2012 - 22:07

1. Bankanın Tanımı: Banka, mevduat kabul eden, bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi işlemlerinde kullanmak amacını güden veya faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik bir kuruluştur. Diğer bir tanım olarak banka, para, kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karşılama faaliyetlerinde bulunan bir ekonomik birimdir. En basit tanımını ise şöyle yapabliliriz: Bankalar faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunun dışındaki diğer ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluşlardır.

Banka kelimesi İtalyanca banca kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Para bozma gişesi, para bozma yeri anlamına gelir. Bankacılığın gösterdiği tarihi gelişme, para kavramının gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Bilinen en eski banka Mezopotamya’daki Kızıl Tapınak’tır. Hamurabi yasalarında banka işleminin nasıl yürütüleceği, borçların nasıl tahsil edileceği, komisyonların nasıl belirleneceği konusunda hükümler yer almaktaydı. Sonraki yüzyıllarda bankacılık zengin ailelerin de uğraşmaya başladığı bir konu hâline geldi.

Modern anlamda ise bankacılık etkinliğini gösteren ilk banka 1609 yılında kurulan Amsterdam Bankası’dır. Bunu takiben 1637’de Venedik Bankası kurulmuştur. Diğer ülkelerde olduğu gibi burada da bankacılık, ilk önce sarraf dükkânları ve kasaların 15 ve 16. yüzyılda gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyıla gelindiğinde bankalar ekonomik ve ticari faaliyetlerin yardımcısı ve hatta bu faaliyetleri geniş ölçüde düzenleyici kurumlar hâline gelmişler ve faaliyet alanlarına göre uzmanlaşmaya başlamışlardır. Türk bankacılık tarihine baktığımızda gelişim süreci Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerine kadar uzanmaktadır. (İstanbul’da, ilk banka 1847 yılında, İstanbul Bankası adıyla kurulmuştur)

Cumhuriyet öncesinde 1911-1923 tarihleri arasında milli sermaye ile 21 banka kurulmuş ancak bunlar sektördeki yabancı bankaların kredi piyasasına egemen olmaları karşısında faaliyetlerini sürdürmekte zorlanmışlardır. Bu bankalardan iflas ve tasfiyeler sonucuancak 18’i Cumhuriyet dönemine geçebilmiştir. Ülkemiz, Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik kalkınmaya önem vermiş, sınai ve ticari hayatı canlandırmak amacıyla ulusal bankacılığı geliştirmeye başlamıştır. Bu bağlamda devlet teşvikiyle Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası gibi bankalar kurulmuştur.

2. Bankaların Görevleri: Bankaların kuruluş amaçlarına göre çeşitli faaliyetleri olmasına rağmen, bankaların yerine getirdikleri temel görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

2.1. Aracılık: Bankalar tasrrufu olan kişi ve kuruluşlardan mevduat alarak topladıkları fonları, kredi olarak talep eden kişi ve kuruluşlara aktarmada aracılık ederler. Böylelikle ekonomi içinde en önemli görevi üstlenirler.

2.2. Kaynaklara Akıcılık Sağlama: Bankacılık sistemi paranın transferi sistemi olma görevi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kaynaklara akıcılık sağlar. Yani paranın bir müddet için ihtiyacı olmayandan ihtiyacı olanlara aktarılması işlevini görür.

2.3. Kişilerin ve Kurumların Sahip Oldukları Maddi Varlıkların Rasyonel Bir Biçimde Kullanımını Sağlama: Halkın, parasal, finansal ve reel aktiflerinden oluşan mal varlıklarının kullanım biçimi üzerinde, bankacılık kesiminin oluşturduğu, faiz seçenekleri, gelir imkânları, vade farkları ve nakit akışı kolaylıklarnın önemli rolü vardır. Bu konuda hâlkı aydınlattığı gibi ekonomideki nakit akışlarının daha sağlıklı dolaşımını sağlar.

2.4. Kaynak Kullanımlarını İyileştirme: Bankaların ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için, yeni bir değer, yeni bir servet yaratmakla beraber, topladıkları kaynakların belirli yörelere, sektörlere, kişilere aktarılması ile ülke kaynaklarının dağılımını da yönlendirecektir.

2.5. Kısa Süreli Fonları, Uzun Süreli Fonlar Hâline Dönüştürme: Kişilerin kısa süreli ve sahip oldukları küçük miktardaki fonları toplayan bankalar, bunları ekonomide uzun süreli fonlar hâline dönüştürmekte ve böylelikle de yatırımlara finans sağlamaktadır.

2.6. Kaydi Para veya Banka Parası Yaratma: Bankalar satın alma gücüne, genellikle hesaptan hesaba devir esasına dayandığı için kaydi para denilmektedir. Kaydi para, maddi varlığı olmayan, yalnızca bankaların hesaplarına alacak veya borç kaydı düşülmek suretiyle yaratılan bir değişim, bir ödeme aracı olarak tanımlanabilir. Bankaların müşterilerine kredi açması ve bu kredi limitleri içinde çek kullanma hakkı tanıması veya kredi kartı uygulamaları, kaydi para yaratabilmektedir. Günümüzde elektronik bankacılığın gelişmesi ile ekonomide banknot ve çeklerin daha az dolaştığı, ödemelerin yaygın olarak bankalarda hesaptan hesaba aktarma yolu ile yapıldığı ekonomik düzene geçiş yaşanmaktadır.

2.7. Ulusal ve Uluslararası Ticareti Geliştirme: Bankacılık sistemi, geliştirdiği, uyguladığı çeşitli ödeme ve kredilendirme yöntemleri finansal kiralama, factoring, forfaiting gibi finansman teknikleri, teminat mektupları, belgeler karşılığında ödeme, akreditif (belirli bir nicelikteki para için bir bankanın veya bir finans kurumunun yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya şubesinde açtırılan kredi) gibi ödeme yöntemleri ile ulusal ve uluslararası ticaretin artmasına katkıda bulumaktadır.

2.8. Para Politikasının Etkinliğini Artırma: Bir ekonomide etkili bir para politikasının izlenebilmesi için gelişmiş bankacılık sisteminin varlığı gereklidir. Merkez bankalarının para politikasına ilişkin olarak kullandıkları reeskont faiz hadleri, açık piyasa işlemleri, karşılık oranları gibi tüm araçlar, ancak gelişmiş bir bankacılık sistemi aracılığı ile ekonomi üzerinde etkili olmaktadır.

2.9. Gelir ve Servet Dağılımını Etkileme: Bankacılık sistemi izlediği kredilendirme politikası ile ekonomide gelir ve servet dağılımını etkileyebilmektedir.

3. Banka Türleri:

– Sermaya kaynaklarına göre bankalar
– Yaptıkları işlere göre (Faaliyet alanları ve amaçlarına göre) bankalar
– Faaliyet konularına ve işlemlerinin finansal hacimlerine göre bankalar

3.1. Sermaye Kaynaklarına Göre Bankalar: Sermaya kaynaklarına göre bankalar ikiye ayrılır bunlar, Milli sermayeyle kurulan ve yabancı sermaye ile kurulan bankalardır.

3.1.1. Milli Sermayeli Bankalar: Ülkeminizin kanunlarına göre kurulmuş olan, sermayesi Türk parası olarak konulan, sermayesinin çoğunluğu ve yönetimle denetimi Türklere ait olan bankalar bu grupta yer alır. Bu tür bankalar kendi aralarında şöyle sıralanır.

– Devlet Bankaları: Sermayelerinin tümü kamuya, yani kamu adına hazineye ya da diğer kamu tüzel kişilerine ait bankalardır. T.C Ziraat Bankası, İller Bankası, Vakıflar Bankası, Hâlk Bank, Türk Kalkınma Bankası gibi bankalar devlet sermayeli bankalardır.
– Özel Sermayeli Bankalar: Sermayesinde kamu payı bulunmayan, özel kişi ve kuruluşların sahip olduğu bankalar bu niteliktedir. Özel sermayeli bankalar, genellikle ticaret, mevduat ya da yatırım bankası şeklinde kurulurlar.
– Karma Sermayeli Bankalar: Özel sektör ile kamu sektörünün belirli oranlarda sermaye koymaları ile kurulan bankalardır.

3.1.2. Yabancı Sermaye ile Kurulan Bankalar: Sermayesinin tamamı yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlara ait olan bankalardır. Bu bankaların yönetim ve kuruluş merkezleri Türkiye sınırları dışında bulunur.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

BANKALARDA HAVALE İŞLEMLERİ
BANKALARDA HAVALE İŞLEMLERİ

1. Havale İşlemleri: Havale, göndericinin, belli bir miktar paranın alıcı olarak gösterdiği bir kişiye ödenmesi yönünde bir bankayı muhatap

BANKALARDA FATURA İŞLEMLERİ
BANKALARDA FATURA İŞLEMLERİ

1. Hizmet İşlemleri: Bankalar, sahip oldukları geniş organizasyon sayesinde gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalarla muhabirlik ilişkilerinden

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4
BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4

Muhasebe açısından değerlendirilen ve Muhasebe hesaplarının tutulduğu tek düzen hesap planı çerçevesi içerisinde bankalarca uygulanan Tek düzenGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI