YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1597)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 14 Nisan 2011 - 9:00

14 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27905

 

Karar Sayısı : 2011/1597

 

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 4/4/2011 tarihli ve 2011/6 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1593)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 14 Nisan 2011 - 9:00

14 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27905

 

Karar Sayısı : 2011/1593

 

Ekli “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ınyürürlüğe konulmasıTarım ve Köyişleri Bakanlığının 28/3/2011 tarihlive 2898 sayılı yazısı üzerine5488 sayılıTarım Kanununun 19 uncu maddesine göreBakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN İKİ YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (BKK 2011/1559)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 09 Nisan 2011 - 9:00

09 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27900

 

Karar Sayısı : 2011/1559

 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalarsigorta ve reasürans şirketleriticaretodalarısanayi odalarıborsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunansandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sabiplerinin Sosyal GüvenlikKurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatılmasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24/2/2011tarihlive 150 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20nci maddesine göreBakanlar Kurulu’nca 14/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1546)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 08 Nisan 2011 - 9:00

08 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:27899

 

Karar Sayısı : 2011/1546

 

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik YapılmasınaDair Karar”ın yürürlüğe konulmasıDevlet Bakanlığının 25/2/2011 tarihlive 5052 sayılı yazısı üzerine, 4458sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göreBakanlar Kurulu’nca 15/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (BKK 2011/1271)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 05 Mart 2011 - 9:00

05 Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27865

 

Karar Sayısı : 2011/1271

 

Ekli “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 20/10/2010 tarihli ve 217394 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

 

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 5- Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda belirtilen belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

 

a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.

 

b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor.

 

c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.

e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.

f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.”

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 6- Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur:

 

a) Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemleri de bildiren başvuru dilekçesi.

 

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.”

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 7- Turizm yatırımı belgesi almadan doğrudan turizm işletmesi belgesi alınmasına ilişkin taleplerde, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.”

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 8- Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin diğer bir turizm belgesine çevrilmesi, kapsamının değiştirilmesi, belge devri, süre uzatımı ve sınıflandırma konularına ilişkin talepler Bakanlıkça incelenir.

 

Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde eksik veya mevzuata aykırı evrakla yapılan başvurular, gerekçesi belirtilerek reddedilir. Başvurusu uygun görülenlerden yatırım belgesi veya yatırıma ilişkin kısmî turizm işletmesi belgesi talebi olanlar belgelendirilir, turizm işletmesi belgesi veya işletmeye ilişkin kısmî turizm işletmesi belgesi talebi olanlar denetim programına alınır. Denetim programına alınan tesislerden, denetim sonucunda uygun görülenler belgelendirilir.

 

Doğrudan turizm işletmesi belgesi veya kısmî turizm işletmesi belgesi başvurularında, yapılan denetim sonucunda sadece evrakta eksiklik tespiti yapılan hâllerde, eksik evrakın tamamlanması için başvurana Bakanlıkça otuz gün süre verilir.

 

Doğrudan turizm işletmesi belgesi ve doğrudan kısmî turizm işletmesi belgesi taleplerine ilişkin ilk denetim tarihinden itibaren üst üste yapılan iki denetim sonucunda talebi uygun görülmeyenlerin bir sonraki başvurusu, en son denetimin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur.

 

Turizm işletmesi belgesi veya kısmî turizm işletmesi belgesi düzenlendikten sonra, belgenin bir örneği işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen idareye gönderilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belge veya tesis arasında bir uyumsuzluk varsa ya da bir değişiklik söz konusu olursa, ilgili idare durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

 

Turizm işletmesi belgeli veya kısmî turizm işletmesi belgeli tesislerde ilave yapılaşma ile kapasite değişikliği taleplerinde veya bu durumun denetimde tespiti hâlinde, ilgili idare tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğine ilişkin yazı istenir.

 

Denetimlerde; Yönetmelikte belirtilen metrik limitlere ilişkin olarak, işlev ve yöre özellikleri göz önünde bulundurularak limitlerin en fazla yüzde onu oranındaki uyumsuzluklar uygun görülebilir.”

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 9- Turizm belgesinin devrine ilişkin taleplerde, aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur:

a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı.

c) İmza sirküleri.

d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.

e) Kamu taşınmazı üzerinde yer alan tesislerden bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı kurulmuş olanların sözleşmesi ve tapusu; bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı bulunmayan tesislerden ilgili kurumun uygunluk yazısı.

Denetimlerde, tesis işletmecisinin belge sahibinden veya belgede belirtilen işletmeciden farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda, talep hâlinde, belge devri için gereken belgeler Bakanlıkça istenilir. Belge devri talebi bulunmaması hâlinde, tesise ait turizm belgesi iptal edilir.

Tahsisli tesisler veya yatırımlarda tahsis yapan kurumun görüşü üzerine yürütülen işlemler hariç, Bakanlıkça yürütülen idarî işlemler belge devri taleplerinin değerlendirilmesini engellemez.

Belge sahibinin değişmesi tesisin cezaî sicilini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma çalışması yapılır.

Sınıflandırma çalışmaları için Bakanlıkça hazırlanan ve tesisin tür ve sınıfının nitelikleri, kapasitesi, fiziksel özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı, puanlama sistemine dayalı değerlendirme formları Sınıflandırma Komisyonunca tesiste işlenir.

Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Dernek ya da birlik temsilcisinin bulunmadığı hâllerde bir Bakanlık kontrolörü daha Komisyona katılır. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder.

Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; Sınıflandırma Komisyonunca belirlenen puan karşılığı esas alınarak, asgarî fiziksel niteliklere ve niceliklere bakılmaksızın tesisin sınıfı belirlenir.

Sınıflandırma talepleri üst üste üç defa değerlendirilen tesislerin bir sonraki başvurusu, en son değerlendirmenin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- Tesisin isminde güzellik, estetik ve fiziksel bakım üniteleriyle ilgili terimlerin kullanılmasına ilişkin başvurular, tesis kapasitesinde jimnastik salonu, alarm sistemi bulunan sauna, Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri, ısıtmalı havuz gibi ünitelerden en az beş adedinin bulunması ve bu hizmetlerin konusunda eğitim almış personel tarafından verilmesi koşuluyla değerlendirmeye alınır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- Oteller, aslî fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller; bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı oteller olarak sınıflandırılır.

Bir yıldızlı oteller, aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) En az on oda.

b) Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesisler hariç olmak üzere girişte rüzgârlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenleme.

c) Resepsiyon ve kapasiteye yeterli lobiden oluşan, rahat oturma imkânının sağlandığı kabul holü (Yeterli büyüklükte ayrı bir oturma salonu bulunması durumunda, belirtilen imkânın lobide sağlanması şartı aranmaz.).

d) Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu (Yeterli büyüklükte oturma salonu veya lokanta bulunması durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir.).

e) Yönetim odası.

f) Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması hâlinde otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü.

g) 06:00 – 24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.

h) İlkyardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap.

i) Odalarda dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon.

j) Oda sayısının en az yüzde yirmibeşine hizmet verebilecek sayıda resepsiyonda emanet kasası veya müşteri yatak odalarının tamamında kıymetli eşya kasası.

k) Genel mahaller ve yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan halı, seramik, parke gibi nitelikli malzeme.

İki yıldızlı oteller, bir yıldızlı oteller için arananlara ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) İklim koşullarına göre genel mahallerde klima.

b) Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis veya dolap.

c) Odalarda saç kurutma makinesi.

d) Odalara içecek hizmeti.

Üç yıldızlı oteller; iki yıldızlı oteller için arananlara ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) İklim koşullarına göre odalarda klima.

b) Yatak sayısının yüzde yirmibeşi oranında oturma imkânının, lobide ya da ayrı düzenlenmiş oturma salonunda sağlanması.

c) İlave bir yönetim odası.

d) Odalarda televizyon.

e) Odalarda mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması.

f) Yüzme havuzu, ikinci sınıf lokanta, kafeterya veya kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik çok amaçlı salon veya toplantı salonu ünitelerinden en az bir adedi.

g) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti.

h) Rezervasyon işlemlerinin elektronik ortamda yapılması.

i) Yirmidört saat büfe hizmeti.

Dört yıldızlı oteller; üç yıldızlı oteller için arananlara ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Kabul holünde telefon hizmeti.

b) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması hâlinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörü.

c) Odalarda ve genel mahallerde klima.

d) Odalarda; yatak örtüsü, mini bar, kıymetli eşya kasası.

e) 06:00 – 24:00 saatleri arasında oda servisi.

f) Kuru temizleme ile terzi hizmeti.

g) Her katta kat ofisi düzenlemesi (Ayrık yerleşimler şeklinde düzenlenmiş tesislerde hizmetin aksamaması kaydıyla kat ofisinin her katta bulunması zorunlu değildir.).

h) Satış ünitesi.

i) Çeşitli dillerde süreli yayın, kitap gibi dokümanların yer aldığı okuma mahalli.

j) Kapasitesi yüz kişiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitesinin en az yüzde ellisine hizmet veren asgarî ikinci sınıf lokanta.

k) Yeterli büyüklükte bagaj odası ve bu mahalde emanet hizmeti.

l) Servis merdiveni veya asansörü (Ayrık yerleşimler şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis merdiveni veya asansörü bulundurulmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.).

m) Toplam personelin en az yüzde onbeşinin konusunda eğitim almış olması.

n) İdarî personelin konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi olması.

o) Telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar gibi büro araçlarıyla donatılmış çalışma ofisi.

p) Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi.

r) Ayrıca;

1) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik çok amaçlı salon ve fuayesi,

2) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik donanımı ve oturma düzeni bulunan toplantı salonu,

3) En az yüz kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği kapalı salon,

4) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşen, en az ikiyüz kişilik konferans salonu, salon ile bağlantılı simultane tercüme hizmetleri mahalli ve fuaye, sekreterlik hizmeti, fuaye veya salon ile bağlantılı en az iki çalışma odası,

5) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik gece kulübü veya diskotek, 

6) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik bar salonu,

7) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az yüz kişilik pasta salonu,

8) Türk mutfağı mönüsü olan, servisi ve tefrişi geleneksel Türk kültürünü yansıtan, alakart hizmet verilen asgarî ikinci sınıf lokanta,

9) Diğer kültürlerin mutfaklarından birine ait mönüsü olan, servisi ve tefrişi ait olduğu kültürü yansıtan, alakart hizmet verilen asgarî ikinci sınıf lokanta,

10) En az 40 metrekare büyüklükte jimnastik salonu; Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, alarm sistemi bulunan sauna, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri gibi ünitelerden en az dört adedi,

11) Bovling-bilardo salonu, duvar tenisi salonu; uzman personel eşliğinde, çocuklara yönelik oynama, dinlenme alanları ve tuvaletleri bulunan çocuk bakım ve oyun odası ile bahçesi; golf sahası, tenis kortu, spor salonu, açık spor sahası, go-kart pisti, kayak pisti veya benzeri imkânlar sağlayan ünitelerden en az dört adedi,

12) Açık yüzme havuzu,

13) Kapalı yüzme havuzu,

ünitelerinden en az üç adedi.

Beş yıldızlı oteller; yerleşme durumu, yapı, tesisat, donanım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren ve toplam personelinin en az yüzde yirmibeşi konusunda eğitim almış personelden oluşan en az yüzyirmi odalı otellerdir. Beş yıldızlı oteller, dört yıldızlı oteller için arananlara ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması hâlinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörü.

b) Odalarda, yatak başucunda merkezî aydınlatma düğmesi ve priz, boy aynası.

c) Odalarda, bornoz, diş temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı sileceği, cilası, duş köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kâğıt mendil, şemsiye gibi en az beş adet amblemli malzeme.

d) Banyolarda, resepsiyonla bağlantılı telefon.

e) Altı odadan az olmamak üzere, oda kapasitesinin asgarî yüzde beşi oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi.

f) Beşinci fıkranın (r) bendinde belirtilen ünitelerden en az altı adedi.

g) Yirmidört saat oda servisi.

h) Garaj veya üzeri kapalı otopark, bu mahallerde yirmidört saat görevli personel.

i) Odalarda, uydu erişimli televizyon, video oynatıcı ve ücretsiz internet imkânı.

j) Bay ve bayan kuaförü.

k) Satış üniteleri.

l) Alakart hizmet verilen asgarî ikinci sınıf lokanta.

m) Müşteri ilişkileri ve danışmanlık gibi hizmetlerin, resepsiyondan ayrı bir mahalde konusunda eğitimli ve deneyimli personel tarafından verilmesi.

n) Kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzeninde, tüm cephelerinde en fazla üç katlı olarak görülen yapılardan oluşan ve en az seksen odalı tesislerdir. Tatil köylerinde, doğal varlıklar ile yöresel değerlerin korunmasına da özen gösterilerek nitelikli çevre düzenlemesi yapılır. Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır, girişte kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde otopark düzenlenir.

Tatil köyleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Yönetim tesisleri: 

1) Resepsiyon, danışma, telefon kabini ve bekleme yerinden oluşan bir kabul alanı.

2) Yeterli büyüklükte bagaj odası ile emanet hizmeti.

3) En az iki adet yönetim odası.

4) Bagaj taşıma hizmeti.

5) Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu.

b) Geceleme birimleri:

1) Tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü gibi rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi.

2) Müşterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte yönlendirme işaretleri.

3) İklim koşullarına göre klima.

4) Odalarda dışarı ile doğrudan bağlantılı telefon hizmeti, mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi.

5) Oda banyolarında saç kurutma makinesi.

6) Odalarda kıymetli eşya kasası ve mini bar.

7) Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayıda kat ofisleri.

c) Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi:

1) Jimnastik, bilardo, bovling, golf, tenis, voleybol, badminton, trambolin, duvar tenisi, su oyunları, kayak ve deniz sporları gibi tesisin kuruluş yerine uygun nitelikteki çeşitli spor imkânlarından en az dört adedi.

2) Kapalı ya da açık yüzme havuzu.

3) Serbest zamanların değerlendirilmesi amacıyla dinlenme terasları, açık veya kapalı bar, açık hava tiyatrosu, açık dans yeri gibi yardımcı tesislerden en az üç adedi.

4) En az iki adet çok amaçlı salon.

5) Çocuk oyun parkı ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler.

6) Tatil köyünün yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu asgarî ikinci sınıf lokanta, lokantanın kapalı kısmında iklim koşullarına göre klima, açık kısımlarında güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler.

7) Kabul alanından ayrı oturma salonu veya mahalli.

8) Satış üniteleri.

9) İklim koşullarına göre klima.

10) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti.

d) Personel: Toplam personel sayısının en az yüzde onbeşi oranında konusunda eğitim almış personel bulunması ve idarî personelin konusunda eğitimli veya en az beş yıl deneyim sahibi olması gereklidir.

İkinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler dört yıldızlı tatil köyü; yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donanım, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren, toplam personelinin en az yüzde yirmibeşi konusunda eğitim almış personelden oluşan ve dört yıldızlı tatil köyü için arananlara ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler beş yıldızlı tatil köyü olarak sınıflandırılır:

1) Odalarda uydu erişimli televizyon ve video oynatıcı; banyolarda bornoz, diş temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, duş köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kâğıt mendil gibi en az beş adet amblemli malzeme.

2) Odaların balkon, teras gibi bölümlerinde ayrı oturma grubu ve nitelikli açık alan düzenlemesi.

3) Dört odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgarî yüzde beşi oranında tütün ve tütün mamulleri içilmeyen oda düzenlemesi.

4) Lokantanın kapasitesinin en az yüz kişilik olması, kapalı kısmında klima, açık kısımlarında ise güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler bulunması.

5) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkânı sunan ayrı bir salon.

6) Uzman personel refakatinde çocuklara bakım ve oyun imkânları sağlanan çocuk bakım odası ve bahçesi.

7) Türk hamamı veya sauna.

8) Bay ve bayan kuaförü.

9) Kuru temizleme hizmeti.

10) Özel geceler, yarışma, parti gibi ek eğlence imkânları ile müşterilerin bunlara katılımının sağlanması.

11) Oda sayısının yüzde beşi oranına yeterli olabilecek düzeyde internet hizmeti verilen mahal.

12) Müşteri ilişkileri, danışmanlık gibi hizmetlerin resepsiyondan ayrı bir mahalde konusunda eğitimli ve deneyimli personel tarafından sağlanması.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temalı tesisler

MADDE 36- Temalı tesisler, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen tesislerden herhangi birinin tüm niteliklerini taşıyan, bilim, kültür veya spor gibi herhangi bir temayı esas alarak, müşterilere izleme, eğlenme ve bilgilenme hizmetleri sunan tesislerdir.

Temalı parklar; geleceğin dünyası, bilim, bilim-kurgu, tarih, kültür, bitki ve hayvan türlerinin doğal ortamlarında yaşatılması, safari parkında veya film stüdyolarında müşteriler için katılım ve canlı izleme imkânının sağlanması, gelenek ve birikimler ile dünya coğrafyası gibi belirli bir konunun görsel ve işitsel ileri teknolojinin de yardımıyla tanıtıldığı ve müşterinin izlemesine sunulduğu eğlenceye ve bilgilendirmeye yönelik tesislerdir. Park, ana temalara uygun dekore edilmiş, geleneksel veya uluslararası özellik taşıyan ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölümleri de içerir. Park içinde, temalara uygun inşa ve dekore edilmiş spor tesisleri ile yeme-içme tesislerine yer verilir. Parktaki oyun ve gezi elemanlarının emniyet sistemlerinin, imal edildikleri ülkede ve Türkiye’de uygulanan standartlara uygun olduklarına dair belge bulunması gerekir. En az elli bin metrekare arsa üzerine kurulabilen temalı parklar aşağıda belirtilen asgarî nitelikleri taşır:

a) Tesis alanının yüzde beşi oranında, otomobil ve otobüsler için otopark alanı.

b) Park içinde yangın alarmı ve söndürme, anons, kapalı devre televizyon sistemleri.

c) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir.

d) Kapasiteye yeterli jeneratör.

e) Bedensel engelliler için düzenlemeler (genel tuvaletler, dolaşım alanları gibi).

f) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler.

Spor temalı tesisler; ilgili kurum tarafından ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalarının veya yarışmalarının yapıldığı ve seyir imkânı sunan, bu yönüyle turizme katkısı bulunan ve beş yıldızlı otel veya tatil köyü bünyesinde yer alan tesislerdir. Spor temalı tesisler, spor karşılaşmalarına ilişkin ilgili kurumun belirlediği niteliklere ilave olarak aşağıda belirtilen asgarî nitelikleri taşırlar:

a) Bedensel engelliler için düzenlemeler (genel tuvaletler, dolaşım alanları, seyir koltuğu düzenlenmesi gibi).

b) Satış üniteleri.

c) Asgarî ikinci sınıf lokanta veya kafeterya.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42- Özel tesisler, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen özelliklerden en az birer adedini taşıyan, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen tesislerdir.

Tesisin yer aldığı yapı veya bulunduğu bölgenin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Mimarî özgünlük.

b) Tarihî değer.

c) Doğaya ait özellik.

ç) Sanatsal değer.

d) Yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtan yapı, tefriş veya dekorasyon.

e) Üstün kaliteli veya özellikli malzeme ile yapım ve dekorasyon.

Tesisin işletmeciliğinin aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Faaliyet gösterdiği alanda,  ulusal veya uluslararası, en az beş yıllık marka veya ün sahibi olması.

b) Faaliyet gösterdiği alanda yerel, ulusal veya başka uluslara ait kültürleri yansıtması.

Özel tesislerde, deneyimli veya konusunda eğitimli, toplam yatak/kuver kapasitesinin en az yüzde yirmisine hizmet verebilecek sayıda personel ile nitelikli hizmet sunulması gerekir.

Özel tesisler tebliğ ile belirlenen hizmet artırıcı nitelikleri taşırlar.

Özel tesis turizm işletmesi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman ile Bakanlığa başvurulur.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43- Butik oteller, yapısal özelliği, mimarî tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmış odalı otellerdir. Butik oteller aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriş ve dekorasyon.

b) Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalar.

c) Kapasiteye yeterli kabul holünü de kapsayan lobi, lobi alanının yeterli olması hâlinde lobinin bir bölümünde düzenlenmiş oturma mahalli veya ayrı bir oturma salonu.

d) Yönetim odası.

e) Kapasitesi elli kişiden az olmamak kaydıyla, tesis yatak kapasitesinin en az yüzde yetmişbeşine alakart hizmet verilen asgarî ikinci sınıf lokanta.

f) Genel mahallerde klima sistemi.

g) Yirmidört saat oda servisi.

h) Çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti.

i) Otopark hizmeti.

j) Odalara, müşteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi ile müşteri yatak odasının gece kullanımına hazırlama hizmeti.

k) Birden fazla katta düzenlenmiş tesisler için müşteri asansörü ve merdiveni.

l) Tesis müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde ellisi oranında eğitimli personel ile hizmet verilmesi.

m) Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş ve tuvalet yerleri.

n) Aşağıda yer alan ünitelerden en az birinin bulunması:

1) Kişi başına 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az elli kişilik pasta salonu; elli kişilik kabare, sinema, tiyatro etkinliklerinin yapılabileceği salon; en az 60 metrekare büyüklükte kütüphane ünitelerinden en az bir adedi.

2) Açık veya kapalı yüzme havuzu.

3) Jimnastik salonu, bovling-bilardo salonu, kütüphane; Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, alarm sistemi bulunan sauna, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri, spor sahası, tenis kortu, kayak pisti, duvar tenisi salonu veya benzeri imkânlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52- Turizm belgesi; bu Yönetmelikte yer alan ve kendi tür ve sınıfı için zorunlu asgarî nitelikleri sağlayan birden fazla tür veya sınıfın bir araya gelerek oluşturdukları tesislere de verilebilir.

Turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezlerindeki apart otel üniteleri, tatil siteleri ve butik tatil villaları ile apart oteller dışındaki turizm belgeli tesislerde, devre tatil hakkı hariç devre mülk gibi şerhe konu şahsî haklar tapuya tescil ettirilemez, bu tür tesislere turizm belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya tamamen geçtiği tespit edilen tesislerin belgeleri iptal edilir.

Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilemez.

İkinci fıkrada belirtilen devre mülk gibi şerhe konu şahsî hakların tapuya tescil ettirilebildiği tesislerde, bu haklara ilişkin üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelerde; kullanılan genel yazı karakterinden en az üç punto daha büyük karakter ile yazılmak üzere; “Turizm belgesinin Kanun uyarınca iptal edilmesi durumunda işletme ve kalitenin devamlılığı Bakanlığın sorumluluğunda değildir.” ifadesine yer verilir. Tahsisli yatırım ve işletmelerde bu ibarenin tapuya şerh edileceği, tahsis şartnamesinde belirtilir.

Tesise ait ünitelerin; aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı parsellerde bulunması durumunda, hizmet ve işletme birliği ile fonksiyonel bağlantı sağlanması kaydıyla tüm üniteler tek belge kapsamında değerlendirilir.

Müstakil olarak belgelendirilemeyen türlerin, bünyesinde yer aldıkları ve müstakilen belgelendirilebilen türlerin aslî fonksiyonlarının önüne geçecek şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmez.

İlgili mevzuatta belirtilen hususların sağlanması ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; turizm belgesi ve kültür belgesi birbirine çevrilebilir.”

MADDE 14– Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça belgelendirilmiş tesislere ilişkin turizm belgeleri, belgelendirildikleri tarihte yürürlükte olan mevzuatta yer alan asgarî nitelikler söz konusu tesisler tarafından korunduğu sürece geçerlidir. Ancak, söz konusu tesislerin tebliğ ile belirlenecek hizmet arttırıcı unsurları sağlamaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilmiş olan ve kapasite değişikliği sonucu mevcut sınıfına göre daha alt sınıflardan birinin kapasitesini karşılayabilen tesislerin sınıfı, sınıflandırma çalışması ile belirlenir.”

MADDE 15– Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü ve geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış, geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanunu ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan turizm işletme belgeleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı yerine geçer. Ancak, bu kanunların yayımından sonra verilen turizm işletme belgeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olarak kullanılamaz.”

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

       Tarihi

Sayısı

         21/6/2005

25852

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

                                                Tarihi

Sayısı

1

24/5/2008

26885

2

24/7/2009

27298


4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I), (II), (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (BKK 2011/1435)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 25 Şubat 2011 - 9:00

25 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27857 (2.Mükerrer)

 

Karar Sayısı : 2011/1435

 

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkinKarar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/2/2011 tarihli ve 19875 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Mehmet Ali ŞAHİN

CUMHURBAŞKANI V.

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (BKK 2011/1418)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 24 Şubat 2011 - 9:00

24 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27856

 

Karar Sayısı : 2011/1418

 

Ekli “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 9/2/2011 tarihli ve 934 sayılı yazısı üzerine, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (BKK 2011/1430)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 24 Şubat 2011 - 9:00

24 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27856

 

Karar Sayısı : 2011/1430

 

Ekli “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 11/2/2011 tarihli ve 1430 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (BKK 2011/1359)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 19 Şubat 2011 - 9:00

19 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27851

 

Karar Sayısı : 2011/1359

 

Ekli “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 10/1/2011 tarihli ve 165 sayılı yazısı üzerine, 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLAR İLE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (BKK 2011/1409)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 19 Şubat 2011 - 9:00

19 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27851

 

Karar Sayısı : 2011/1409

 

Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/1/2011 tarihli ve 47 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO ve BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO ve TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN ALINACAK BANDROL ÜCRETİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (BKK 2011/1406)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 12 Şubat 2011 - 9:00

12 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27844

 

Karar Sayısı : 2011/1406

 

“3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca RadyoTelevizyon, Video ve BirleşikCihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü CihazdanAlınacak Bandrol Ücreti Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasıDevlet Bakanı ve BaşbakanYardımcılığının 3/1/2011 tarihli ve 23 sayılı yazısı üzerineanılan Kanunun 4 üncü maddesine göreBakanlarKurulu’nca 31/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 


RESMİ İLAN FİYATLARININ TESPİT EDİLMESİ ve 3/12/2008 TARİHLİ ve 2008/14569 SAYILI KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (BKK 2011/1275)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 12 Şubat 2011 - 9:00

12 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27844

 

Karar Sayısı : 2011/1275

 

Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 3/12/2008 tarihli ve 2008/14569 sayılıKararnamenin yürürlükten kaldırılmasıBasın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göreBakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI


4/7/1956 TARİHLİ VE 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2011 YILINDA VERİLECEK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR (BKK 2011/1278)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 30 Ocak 2011 - 9:00

30 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27831

 

Karar Sayısı : 2011/1278

            

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2011 yılında;

            

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2011, diğer yarısının 30/6/2011 tarihinde,

            

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2011 tarihinde,

            

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2011 tarihli ve 601 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1239)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 06 Ocak 2011 - 9:00

06 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27807

 

Karar Sayısı : 2011/1239

 

Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 28/12/2010 tarihli ve 60806 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLAR

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE

SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR

 

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1  (1) Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya 4/1/2010 tarihli ve 2010/5 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin İkinci fıkrası kapsamında Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2011 yılma devreden krediler ile 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

(2) İş ve ikametgâhının bulunduğu il veya ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunmaması, iş ve ikametgahının bulunduğu il veya ilçede kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kapalı ya da kefaletinin kabul edilemez durumda olması nedeniyle kredi kullanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı olan ya da olmayan esnaf ve sanatkarlara, Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğrudan kullandırılacak kredilerde geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

(3) Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2011 yılma devreden krediler ile 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

(4) Bu Kararın uygulanması sonucunda Bankanın cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki farka göre oluşan gelir kayıpları, 5 inci maddede belirtilen tutarın aşılmaması kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2  (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde (vade/taksit vadesi) Bankanın uyguladığı cari faiz oranı ile gösterge faiz oram arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(2) Banka, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarım,projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilir.

(3) Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, 5 inci maddede belirlenen tutarın aşılmaması için gerekli tedbirleri alır.

Gösterge faiz oranı

MADDE 3  (1) Gösterge faiz oram, Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranının %50’si kadar olacaktır.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 4   (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınır.

(2) 2011 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporun kendisine tebliğini takip eden 30 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

(3) Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Finansman

MADDE 5 – (1) Bu Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bu Kararın uygulanması için ayrılan ödenekten karşılanır.

Diğer hükümler

MADDE 6  (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

(2) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilir.

(3) Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

(4) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(5) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürütme

MADDE 7  (1) Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (BKK 2011/1240)

Ana Sayfa » Bakanlar Kurulu Kararları » 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararları
Paylaş
Tarih : 06 Ocak 2011 - 9:00

06 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27807

 

Karar Sayısı : 2011/1240

 

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 28/12/2010 tarihli ve 60805 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1  (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konulan itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

 

KREDİ KONULARI

İNDİRİM

ORANI

(%)

KREDİ ÜST

LİMİTİ

(TL)

HAYVANSAL ÜRETİM    
Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi – süt)

Damızlık düve yetiştiriciliği

Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Büyükbaş hayvan besiciliği

Küçükbaş hayvan besiciliği

100

100

100

100

100

7.500.0007.500.0003.000.0003.000.0001.500.000

TARIMSAL SULAMA    
Tarımsal sulama 100

1.500.000

DİĞER ÜRETİM KONULARI    
Kontrollü örtüaltı tarımı 50

7.500.000

İyi tarım uygulamaları /

Organik tarım Su ürünleri

50

50

3.000.0003.000.000

Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı

Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı

50

50

1.500.0001.500.000

Kanatlı sektörü 50

1.500.000

Arıcılık 50

1.500.000

Tarımsal mekanizasyon

Diğer üretim konulan

50

50

500.000500.000

 

(2) Banka ve TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmaz.

(3) Tarımsal işletmelerinde; güneş, rüzgâr, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen Yeşil Enerji’yi halen kullanmakta olan ya da yeşil enerji sistemlerini kurmak isteyen üreticilere, kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanır. Ancak, indirim oranı hiçbir konuda % 100’ün üzerinde olamaz.

(4) Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik olarak kullandırılacak kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim oranlan ve kredi üst limiti dikkate alınır.

(5) Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti; krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Ancak, kredi konulan itibariyle belirlenen kredi üst limitleri aşılamaz.

(6) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir. Kredikullandırımlarında, konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2 − (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konulan itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.

(3) Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 3   (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.

(2) 2011 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK’ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporun kendisine tebliğini takip eden 30 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK’ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Karardan yararlanamayacak olanlar

MADDE 4  (1) Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

Diğer hükümler

MADDE 5  (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(2) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK’nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

(3) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(4) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6  (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 − (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1597)
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1597)

14 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27905   Karar Sayısı : 2011/1597   Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1593)
2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (BKK 2011/1593)

14 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27905   Karar Sayısı : 2011/1593   Ekli “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ınyürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 28/3/2011 tarihlive 2898 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılıTarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.   Abdullah

506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN İKİ YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (BKK 2011/1559)
506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ SANDIKLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN İKİ YIL UZATILMASI HAKKINDA KARAR (BKK 2011/1559)

09 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27900   Karar Sayısı : 2011/1559   506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaretodaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunansandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sabiplerinin Sosyal GüvenlikKurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24/2/2011tarihlive 150 sayılı yazısı üzerine,GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI