Büyüme, Yenilik ve İstihdam İçin Yatırımların Önü Açıldı

Ana Sayfa » Ar-Ge » Büyüme, Yenilik ve İstihdam İçin Yatırımların Önü Açıldı
Paylaş
Tarih : 20 Eylül 2013 - 10:53

Büyüme, Yenilik ve İstihdam İçin Yatırımların Önü Açıldı

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

PROBLEMATİK DURUM 

– TÜBİTAK’ın Ar-Ge ve Yenilik hibe programlarına başvuran imalat ve yazılım firmalarının, hibe imkânına kavuşmasında en önemli problemlerinden biri, Ar-Ge faturalarının önce ödenip, sonra 6 aylık dönemler halinde hibe talebinde bulunulmasından dolayı geçen bu süre içinde özellikle KOBİ’lerin finansman sıkıntısı içine girmesidir. İlgili dönemde ya da önceki dönemlerdeki harcama ve giderler son döneme yansıtıldığında, ancak ödeme yapılmayınca harcama ve gider tutarı kapsam dışına alınmaktadır.

 

TÜBİTAK’ın bu soruna bir çözüm olarak, Ar‐Ge projesi onaylanarak destek karar yazısının alınması ve proje sözleşmenin TÜBİTAK tarafından imzalanmasından sonra dönemsel olarak proje bütçesinin %25’i kadar ve 500.000 TL ile sınırlı ön ödeme alma imkânı bulunmaktadır. Projenin son dönemi hariç, başlangıç ve ara dönemlerin her biri için teminat mektubunun alınıp verilmesi söz konusu olduğundan, genelde bu sistem bir döneme mahsus olarak işlemekte, etkisi sınırlı kaldığından pek kullanılmamaktadır.

 

-Uygulamada gözlemlediğimiz gibi bir firmada çalışan mühendis ve teknik personel belli bir deneyimden sonra çalıştığı firmadan ayrılarak bir araya gelip Bağ-Kur’lu ortak olarak şirket kurmaktadırlar. Bu firmalar TÜBİTAK’a Ar-Ge projesi verdiğinde proje çalışmasının önemli bir bölümünü gerçekleştirdikleri halde Bağ-Kur primleri kapsam dışına alındığından personel maliyetinde görünmeme gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır.

 

-Diğer bir sorun da son dönem AGY500 YMM raporuna ilişkin Yeminli Mali Müşavirin hizmet faturası projenin bitiş tarihinden sonra kesildiği için hibe kapsamına alınamamasıdır.

 

Ayrıca, Ar-Ge çıktısı TÜBİTAK tarafından onaylanan ve projenin başarıyla onaylanması sonucunda seri üretime geçilmesi için Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak örneğin İstanbul veya Bursa 5. Bölge destekleri için bu kurum tarafından Ar-Ge için patent ya da faydalı model başvuru ve belgesi istenildiğinden, bu kolaylıktan firmalar yararlanamamaktadır.

 

İYİLEŞTİRMELER

 

Yukarıda tanımlanan sorunlar ile ilgili Eylül ayı ortalarında TÜBİTAK tarafından iyileştirici çözümler getirilmiştir.

 

A) ÖN ÖDEME YA DA TRANSFER ÖDEMELERİNDE İYİLEŞTİRMELER VE SÜREÇ ADIMLARI

 

Proje bütçesinin yine %25 transfer ödemesi sınırı ile transfer ödemesine %25 ilave ile teminat mektubunun alınması koşullarının aynen kalmasına karşın, TÜBİTAK’a sözleşmenin imzalanması ile verilecek bir teminat mektubu ile proje bitiş tarihine kadar finansman imkânından sürekli kullanma olanağı getirilmiştir. Bunu aşağıdaki bir örnekle açıklayalım:

 

Başlangıç koşulları: Projenin birinci dönemi Ekim-Aralık 2013 aylarını kapsıyor, öngörülen harcama 50.000,00.-TL, ikinci dönemi 2014 Ocak-Haziran ayları ve harcama tutarı 100.000,00.-TL, üçüncü dönem 2014 Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor ve harcama tutarı 250.000 TL. Böylece öngörülen ve onaylanan proje bütçesi 400.000 TL.

 

1.Onaylanan projenin sözleşmesinin imzalanmasından hemen sonra, firma bankasından 125.000,00.-TL’lik teminat mektubu verip TÜBİTAK’a sunuyor.

 

2.Bunun üzerine TÜBİTAK’tan daha projenin başında öz kaynakları ile doğru düzgün bir harcaması olmadan 100.000,00.-TL faizsiz fon (transfer ödemesi veya bir başka ifadeyle avans ödemesi) sağlayıp, proje harcama ve giderlerinin KDV’siz kısmını bankada açacağı özel hesaptan alıp varsa üzerine KDV’sini kendi hesabından ekleyerek bankadan ödüyor.

 

3.Yeminli Mali Müşavir 50.000,00.-TL’lik harcama ve giderine ait (öngörüdeki maliyet ile sapma olmadığını varsayalım)  birinci dönem raporunu en geç 2014 Mart sonunda imzalayarak teknik rapor ve mali rapor ile birlikte TÜBİTAK’a sunuluyor ve 1507 programının % 75 hibe oranı ile hibesi 50.000 x 0,75 = 37.500,00.-TL. destek alıyor ; Bu tutardan transfer ödemesini çıkartıyor (37.500 – 100.000 –  = – 62.500,00.-TL) ve aradaki fark kadar TÜBİTAK’a borcu kalıyor. Bu tutar aynı zamanda birinci dönemin sonunda özel hesapta kalan tutardır.

 

4.Nisan 2014’de ; 400.000 – 50.000 = 350.000 x 0,75 = 87.500.-TL daha transfer ödemesi hak ediyor. Ancak önceki dönemden özel hesaptan kalan  62.500.- TL düştüğümüzde TÜBİTAK tarafından özel hesaba yatırılacak tutar olan 25.000,00.-TL’ye ulaşırız. Bir başka ifadeyle firma ikinci dönemin başlarında 25.000.-TL’lik ek fon alıyor.

 

5.Eylül 2014 de YMM raporu ile 100.000 TL’lik harcama ve gider onaylanıyor; 100.000.- x 0,75 = 75.000 TL destek alıyor. Bu tutardan transfer ödemesini çıkartıyor (75.000-87.500 = – 12.500 TL) ve  aradaki fark kadar TÜBİTAK’a borcu kalıyor. Bu tutar aynı zamanda ikinci dönemin sonunda özel hesapta kalan tutardır.

 

6.Ekim 2014’de; 400.000-50.000-100.000= 250.000×0.25=62.500.- TL .-TL daha transfer ödemesi hak ediyor. Ancak önceki dönemden özel hesaptan kalan  12.500.- TL düştüğümüzde TÜBİTAK tarafından özel hesaba yatırılacak tutar olan 50.000.-TL’ye ulaşırız.  Bir başka ifadeyle firma üçüncü dönemin başlarında 50.000.-TL’lik ek fon alıyor.

 

7.Eylül 2014’de YMM raporu ile son dönem 250.000 TL’lik harcama ve gider tutarı tasdikleniyor.

250.000.-TL x 0,75 = 187.500.- TL destek alıyor. Yine bu tutardan transfer ödemesini çıkartıyor (187.500.- TL – -62.500 = 125.000.- TL hibe alarak, borcu kapanıyor ve son havaleyle birlikte teminat mektubu  firmaya iade ediliyor.

 

8.Böylece firma proje süresince birikimli 175.000,00.-TL. fon sağlamış oluyor.

 

9. Eğer firma 1501 TÜBİTAK – TEYDEB projesi veriyor ve varsayalım ki proje bütçesi 2.000.000 TL ise ve destek oranı %50 varsayarsak 1.000.000 TL hibe alma imkanı var, proje onaylandığında ve sözleşmesi yapıldığı anda %25 fazlası ile teminat mektubu verirse daha projenin başlangıcında 500.000 TL faizsiz fon sağlayarak neredeyse alacağı hibenin yarısını baştan almış oluyor

 

B) Bundan böyle Bağ-Kur’lu ortağın personel maliyetine Genel Kurul Kararı ve Noter Tasdiki ile belirlenen aylık ücretine ödediği Bağ-Kur primi de ilave ediliyor.

 

C) Eylül ayından itibaren YMM’nin düzenleyeceği son döneme ait hizmet faturasının tanzim tarihi proje bitiş tarihinden sonra da olsa, ödenmiş olması koşuluyla asgari ücret tarifesi üzerinden destek matrahına ilave edilebilecektir.

 

D) Ar-Ge projeleri sonucunda oluşan çıktının patent ve faydalı model belgesine sahip olması yanında bundan böyle bu belgeler düzenlenmemiş olduğu durumlarda da söz konusu çıktıların üretime yönelik yatırımların TÜBİTAK’ın görüşü alınmak suretiyle Hazine Müsteşarlığı Yatırım Teşvik Belgesine bağlanarak firmaya 5.Bölge destekleri sağlanabilecektir. Buradaki temel şart, projenin destek sürecinin Ekonomi Bakanlığı müracaat tarihinden geriye dönük olarak 3 yıl içinde başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 5.BÖLGE DESTEKLERİ

 

– X firması Ar‐Ge’sini yaptığı yeni tip motor takozunun seri üretimi için Bursa’da fabrikasyon imalata geçmek istediğinde Ekonomi Bakanlığına, TÜBİTAK yazısı ile başvurarak aşağıdaki 5. Bölge yatırım teşvik desteklerinden yararlanabilmektedir:

‐ Bursa’da sabit yatırım tutarı en az 1 milyon TL oluyor. Sabit yatırım tutarı: Arazi‐arsa, bina‐inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır.

Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

‐ KDV istisnası.

‐ Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

‐ Sigorta primi işveren hissesi desteği: Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6‐7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

‐ Yatırım yeri tahsisi: Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

‐ Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, % 30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar %70 indirimli olarak uygulanır. Konunun anlaşılması için aşağıda Bursa ili için bir örnek yer almaktadır:

 

İl: Bursa

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2013 /30.09.2015

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2014 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

 

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2014 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000‐ 6.000 =14.000 TL

 

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000,00.-TL’lik vergi, 300.000,00.-TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

Görüldüğü gibi yatırım teşvikinde örneğin 1. Bölge desteği  sadece KDV istisnası ve 3. Ülkelerden makine ve teçhizat ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlarken yani yatırım teşvik proje maliyetinin %20 si kadar teşvik sağlarken, yukarıdaki 5. Bölge destekleri ile bizim hesaplamalarımıza göre bu oran %50’nin üzerine çıkabilmektedir.

 

SONUÇ

Bir televizyon programında şu sözleri duymuş idim: Avrupalı önce düşünür, sonra yapar; Afrikalı önce yapar, sonra düşünür; bir Türk yaparken düşünür. Bizce, yaparken düşündüğümüzde giderilmesi zor hatalar oluşabilir. Bu bakımdan ürün ve süreç araştırma ve yenilik faaliyetlerinde bulunurken önce mevcut teşvikleri bütünleştirme anlamında çok iyi analiz edip, bunlardan eleştirel yöntemle en uygun bileşimi tasarlayarak, daha sonra pratiğe geçmek daha akılcıdır.

Bir önceki yazımız olan SGK soygunu devam ediyor! - 20 Eylül 2013 başlıklı makalemizde kamu kuruluşlarında hakedişler, prim borçları ve sgk mevzuatı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI