Borçlanmanın kapsamı genişliyor

Ana Sayfa » Basından Haberler » Borçlanmanın kapsamı genişliyor
Paylaş
Tarih : 20 Ağustos 2014 - 7:59

Yeni düzenlemeyle bayanlara üç çocuk için doğum borçlanması imkanı getiriliyor. Bu daha önce iki çocuktu. Ancak SSK’lı bayanlar, yine çalışmaya başladıktan sonraki doğumlarını borçlanabilecekler.

Tor­ba Ka­nun’da en faz­la me­rak ko­nu­su olan baş­lık­lar­dan bi­ri­si, do­ğum borç­lan­ma­sın­da ye­ni uy­gu­la­ma. Özel­lik­le med­ya­da “ba­yan­lar 6 yıl er­ken emek­li ola­ca­k” şek­lin­de bi­raz da abar­tı­lı ha­ber­ler yer alın­ca,ba­yan okur­la­rı­mız epey he­ye­can­lan­mış du­rum­da.

6 yıl her­kes için de­ğil

Evet, yüz­ bin­ler­ce ba­yan için müj­de sa­yı­la­bi­le­cek ha­ber­ler var fa­kat her­kes için 6 yıl er­ken emek­li­lik söz ko­nu­su de­ğil. Ön­ce­lik­le Tor­ba Ka­nun, do­ğum borç­lan­ma­sın­da ço­cuk sa­yı­sı­nı iki ço­cuk­tan üçe çı­ka­rı­lı­yor. Ya­ni an­ne­le­ri­miz bu­gü­ne ka­dar en faz­la iki do­ğu­mu borç­la­na­bi­lir­ler­ken, bun­dan son­ra üç do­ğu­mu borç­la­na­bi­le­cek­ler.

Ay­rı­ca şu ­an sa­de­ce SSK’­lı ve ay­lık­sız izin kul­la­nan me­mur an­ne­le­re ta­nı­nan borç­lan­ma hak­kı, tüm an­ne­le­re ge­niş­le­ti­li­yor. Böy­le­ce ya­sa çık­tık­tan son­ra;

*Me­mu­ri­yet­ten ay­rıl­dık­tan son­ra do­ğum ya­pan,
*Ta­rım SSK (2925) kap­sa­mın­da prim öde­yen,
*Bağ-Ku­r’­lu ve is­te­ğe bağ­lı prim öde­yen an­ne­ler, üç ço­cuk için do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pa­bi­le­cek­ler.

Si­gor­ta ön­ce­si yok

Bu­ra­ya ka­da­rı bar­da­ğın do­lu ta­ra­fı, ge­le­lim boş ta­ra­fı­na. Tor­ba Ka­nun’dan ön­ce do­ğum borç­lan­ma­sı yap­mak is­te­yen SSK’­lı ba­yan­lar, ça­lış­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra­ki do­ğum­la­rı­nı borç­la­na­bi­li­yor­lar­dı. Tor­ba ka­nun borç­lan­ma­nın kap­sa­mı­nı ge­niş­le­tir­ken, bu ko­nu­da de­ği­şik­lik ge­tir­mi­yor. Ya­ni ya­sa çık­tık­tan son­ra da an­ne­le­ri­miz, sa­de­ce ça­lış­ma­ya ve­ya prim öde­me­ye baş­la­dık­la­rı ta­rih­ten son­ra yap­tık­la­rı do­ğum­la­rı borç­la­na­bi­le­cek­ler.

Doğum sonrası 2 yıl çok önemli

Do­ğum borç­lan­ma­sı için ge­rek­li şart­la­rı özet­ler­sek;

*Do­ğum­dan ön­ce ça­lış­ma­ya ve­ya prim öde­me­ye baş­la­mış ol­mak (han­gi sta­tü­de baş­la­dı­ğı­nın öne­mi yok),
*Be­be­ğin sağ doğ­muş ol­ma­sı ve Do­ğum­dan son­ra­ki iki yıl­lık sü­re­nin ta­ma­mın­da ve­ya bir kıs­mın­da ça­lış­ma­mış/ prim öde­me­miş ol­mak, ge­re­ki­yor.
Do­ğum­dan son­ra­ki iki yıl­lık sü­re­de ne ka­dar boş­luk var­sa o ka­da­rı borç­la­nı­la­bi­li­yor.

Günlük en düşük tutar 12,1 lira

Do­ğum borç­lan­ma­sı için gün­lük öde­ye­ce­ği­niz en dü­şük tu­tar 12,1 li­ra­dır. Ör­ne­ğin bir ço­cuk için iki yıl (720 gün) borç­lan­ma ya­pa­cak bir ba­yan, (720 x 12,1) top­lam­da 8 bin 712 li­ra öde­ye­cek. Ya­pa­ca­ğı­nız borç­lan­ma­ya gö­re gün­cel ola­rak ne ka­dar öde­me yap­ma­nız ge­rek­ti­ği­ni “www.sa­det­ti­nor­han.net/emek­li­ma­tik” say­fa­sın­dan üc­ret­siz ola­rak he­sap­la­ya­bi­lir­si­niz.

Yaş­ta de­ği­şik­lik ol­maz

Ye­ni ya­say­la ge­ti­ri­len borç­lan­ma­da, si­gor­ta gi­ri­şin­den ön­ce­ki do­ğum­lar borç­la­nı­la­ma­dı­ğı için, ge­nel ola­rak emek­li­lik ya­şı da de­ğiş­mi­yor. Bu­nun­la bir­lik­te eğer ki­şi emek­li­lik için ya­şı dol­dur­muş fa­kat prim gü­nü ek­sik ise borç­lan­may­la prim gü­nü ta­mam­la­nır ve er­ken emek­li­li­ğe hak ka­zan­mış olur. Do­la­yı­sıy­la do­ğum borç­lan­ma­sıy­la er­ken emek­li­lik her­ke­se de­ğil, sa­de­ce prim gü­nü­nü bek­le­yen­ler için ge­çer­li. Bü­yük ço­ğun­luk iti­ba­riy­le ba­yan­la­rın emek­li­lik ya­şı­nı bek­le­di­ği­ni dik­ka­te alır­sak, “ba­yan­la­ra 6 yıl er­ken emek­li­li­k” ifa­de­si­nin bi­raz abar­tı­lı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz.

Sü­re sı­nı­rı bu­lun­mu­yor

Ya­sa çık­tık­tan son­ra do­ğum borç­lan­ma­sı baş­vu­ru­sun­da bu­lun­mak için her­han­gi bir sü­re sı­nı­rı yok. Ya­ni is­te­di­ği­niz za­man borç­lan­ma baş­vu­ru­sun­da bu­lu­na­bi­lir­si­niz. Bu­lun­du­ğu­nuz ye­re en ya­kın SGK mü­dür­lü­ğü­ne di­lek­çe ve­re­rek ta­lep­te bu­lu­na­bi­lir­si­niz.

SGK, baş­vu­ru­nu­zu in­ce­le­dik­ten son­ra ta­le­bi­ni­zi ka­bul eder­se, si­ze borç­lan­ma tu­ta­rı­nı bil­di­ren bir ya­zı gön­de­re­cek. Bu ya­zı si­ze ulaş­tık­tan son­ra bir ay içe­ri­sin­de borç­lan­ma tu­ta­rı­nın ta­ma­mı­nı ban­ka­ya ya­tır­ma­nız ge­re­ki­yor.

Emeklilik tarihi değişmez

Soru: Sadettin Bey, 1994 yılında ilk çocuğumu dünyaya getirdikten sonra 1996 yılında Tarım SSK ödemeye başladım. Fakat yaklaşık bir yıl ödedikten sonra bıraktım. İkinci çocuğumu 1999’da, üçüncüyü de 2002’de dünyaya getirdim. Yani çıkan yasayla birlikte üç çocuğun borçlanılacağı söyleniyor. Üç doğumu borçlanabilir miyim? Borçlanmayla birlikte emeklilik yaşım değişir mi? Toplam ne
kadar ödeme yapmam gerekir? Feride M.

Cevap: Değerli okurum, 1994 yılındaki doğumunuz sigorta başlangıcından önce olduğu için borçlanamazsınız fakat diğer iki doğumu borçlanabilirsiniz. Yapacağınız borçlanmalar emeklilik tarihinizi değiştirmez zira her halükarda 51 yaşınızı doldurmanız gerekir. İki çocuk için dört yıl borçlanabilirsiniz ve toplam 17 bin 424 lira ödersiniz.

İki çocuk için mümkün

So­ru: Sa­det­tin Bey, ben 1991 yı­lın­da tu­ha­fi­ye dük­ka­nı iş­le­tir­ken 6 ay ka­dar Bağ-Kur pri­mi öde­dim ve da­ha son­ra ka­pat­tım. 1988, 1992 ve 1997 yıl­la­rın­da ol­mak üze­re üç ço­cu­ğum dün­ya­ya gel­di. Ye­ni çı­ka­cak olan Tor­ba Ka­nun­’da­ki do­ğum borç­lan­ma­sın­dan ya­rar­la­na­bi­lir mi­yim? Sel­vi D.

Ce­vap: Sel­vi Ha­nım, Tor­ba Ka­nun’la dü­zen­le­nen do­ğum borç­lan­ma­sı hak­kın­dan siz de ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz. 1988 yı­lın­da­ki do­ğu­mu­nuz si­gor­ta baş­lan­gı­cı­nız­dan ön­ce ol­du­ğu için bu­nu borç­la­na­maz­sı­nız fa­kat di­ğer iki do­ğu­mu­nu­zu borç­la­na­bi­lir­si­niz. Böy­le­ce top­lam dört yıl borç­lan­ma ya­pa­rak hiz­met ka­zan­mış olur­su­nuz.

Not: Yazı dizimiz, TBMM’de kabul edilen Torba Kanun maddeleriyle ilgilidir. Çalışma hayatıyla ilgisi olmayan maddelerin görülmesi Meclis açılınca devam edecektir.

Kaynak: http://www.bugun.com.tr/borclanmanin-kapsami-genisliyor-yazisi-1227979

Bir önceki yazımız olan Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi başlıklı makalemizde aylık kıdem, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi ve geçerli neden olmadan iş sözleşmesinin feshi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI