BAĞ-KUR’lu Şirket Ortaklarının AR-GE Projelerinde Görev Almalarının Gerekliliği

Ana Sayfa » Ar-Ge » BAĞ-KUR’lu Şirket Ortaklarının AR-GE Projelerinde Görev Almalarının Gerekliliği
Paylaş
Tarih : 20 Mart 2013 - 9:51

BAĞ-KUR’LU ŞİRKET ORTAKLARININ AR-GE PROJELERİNDE GÖREV ALMALARININ GEREKLİLİĞİ

Prof. Dr. Atila Bağrıaçık

GİRİŞ

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerde (KOBİ) proje yazma ve mali raporlama çalışmaları yaparken karşılaştığımız sorunlardan biri; özellikle 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon TL´yi aşmayan çok küçük işletmeler yani mikro işletmeler ile 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu sekiz milyon TL´yi aşmayan işletmeler yani küçük işletmelerin çoğu zaman Limited Şirket şeklindeki örgütlenmelerinde, özellikle mühendis ortaklar Bağ-Kur’a tabi olmaktadırlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla Bağ-Kur’a tabi olunmasındaki yanlış algılama nedeniyle Ar-Ge projelerinde ve özellikle TÜBİTAK – TEYDEB projelerinde görev almayarak, proje bütçesindeki personel giderlerinde gözükmemektedirler. Bizce projede yer alması hem mevzuata göre mümkündür hem de gerçek bir maliyet unsuru olarak gösterilmelidir.

 

MEVZUATA GÖRE ORTAĞIN BAĞ-KUR’LU OLMASI

TÜBİTAK – KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI’nın 13’üncü maddesine göre; kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri ile ortaklara ödenen huzur hakkı desteklenmeyen gider olarak kabul edilmektedir. Gördüğümüz kadarıyla bu maddeden dolayı, Limited şirket ortakları şirket yetkilisi olarak projede fiilen görev aldıkları halde, maliyetleri proje bütçesine dahil edilmemektedir. Bu durum bir taraftan proje bütçesinin daha düşük meblağlı olmasına yol açarken, bizce asıl önemlisi mühendis olan şirket ortaklarının projede yer almaması nedeniyle Ar-Ge projesinin personel alt yapısı yetersiz ve uygun değildir yorumuna sebep olarak, projenin reddine kadar süreç uzayabilmektedir.

Bu durumda TÜBİTAK-TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nun ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

“…2.3.1.2.b)  Firma ortaklarına ait personel maliyetlerinin beyanı

Projede firma ortaklarının görev alması durumunda, firma ortaklarına ilişkin personel giderlerinin belgelenmesi (tüm belgeler firma onaylı olarak) aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmeli ve Mali Raporda yer almalıdır.

  1. 1.          Firma ortaklarının projede görev aldıkları aylara ait onaylı ücret bordroları,
  2. 2.          Firma ortaklarının Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sigortalılığını gösterir belge (5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamındaki  (Bağ-Kur) firma ortaklarının ise 4/b’li (Bağ-Kur’lu) olduğuna ilişkin belge, 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamındakilere ait her ayın SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi emekli ise Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapıldığına ilişkin belgenin firma tarafından onaylı kopyaları),
  3. 3.         Anonim şirketlerde: Projede görev alan firma ortağı Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyelikleri dışında varsa görevleri veya projedeki görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemeleri ile ilgili;

 

  • ücret ödemesinin başladığı tarihi
  • ücret tutarının tespiti (ücret tutarı açıkça belirtilmedir) ve tayinini gösteren Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın (firma ortaklarına ait ücretler Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın düzenlendiği tarihten itibaren destek kapsamına alınır ve geçmiş tarihlere yönelik alınan kararlar dikkate alınmaz) noter tarafından onaylanmış kopyası

 

  1. 4.       Limited şirketlerde: Projede görev alan şirket ortağı Müdürlere veya şirketi yönetim ve temsile yetkili ortakların projedeki görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemeleri ile ilgili;

 

  • ücret ödemesinin başladığı tarihi,
  • ücret tutarının tespiti (ücret tutarı açıkça belirtilmedir) ve tayinini gösteren Genel Kurul Kararı’nın noter tarafından onaylanmış kopyası”.

 

Yukarıdaki maddeye göre pekâlâ Limited Şirket ortağı Bağ-Kur’lunun projede görev alabileceği, bununla birlikte belli şartları olduğu görülmektedir (aşağıdaki analizimiz hem Bağ-Kur’lu hem sigortalı ortağı kapsamaktadır):

 

BİZİM ANALİZİMİZ

Bağ-Kur’lu ortakların Ar-Ge projesinde görev almaları (Genel Kurul Kararı, A.Ş.’lerinde sadece Yönetim Kurulu Üyeleri projede görev alıyorsa, Ltd. Şti.’nde ise Şirket Müdürü olsun yada olmasın projede görev alan tüm ortaklar için Genel Kurul Kararı ve noter tasdiki gerekli ve noter tasdikinden sonra hibe işlemektedir) durumunda, anlaşılması için aşağıda örnek uygulama sunulmaktadır (Genel kurul kararı ekte yer almaktadır) :

 

  1. Ortağın ilkin daha önceden Bağ-Kur’lu olarak huzur hakkı almadığını, aylık brüt 5.000,00.-TL. (beşbin) ile Ar-Ge projesinden ödeme almasının kararı alındığını varsayalım. KOBİ’nin 1507 Destek Programından hibe oranının % 75 olan ilk projesi olduğunu,  M011 personel giderleri formunda adam/ay oranını örneğin 0,40 adam/ay dersek; 5.000,00 * 0,40 = 2.000,00.-TL. Ar-Ge matrahı, bunun % 75’i olan 1.500,00.-TL. bu ortağın aylık hibesi olması gerekiyor. Bununla birlikte Muhtasar Beyanname ile ödeyeceği Gelir Vergisini dikkate alırsak (vergi diliminin basit olması için % 25 olduğunu varsayarsak) 5.000,00 *  0,25 = 1.250,00.-TL. ödenecek Gelir Vergisi, Ar-Ge’de görev aldığı için 1.250,00 x 0.40 x 0. 80 Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması ile 400,00.-TL vergi istisnasından dolayı, 850,00.-TL.’ye düşecektir. Aylık ücret hibesinden kalan Gelir Vergisini düştükten sonra net destek 1.500,00 – 850,00 = 650,00.-TL., 8 ay proje süresi dersek toplam bir ortak başına 5.200,00.-TL hibe alınması söz konusudur.

 

  1. Ar-Ge projesine başlamadan önce Bağ-Kur’lu olarak 2.000,00.-TL. huzur hakkı aldığını, yukarıdaki örneğimize sadık kalarak da huzur hakkından hariç 5.000,00.-TL. Ar-Ge proje ücretini maliyete ekleyelim. Bu durumda M011’e ikisinin toplamı olan 7.000,00.-TL. yazılır. 7.000,00 x 0,40 x 0.75 = 2.100,00.-TL. hibedir. 7.000,00 x 0,25 = 1.750,00.-TL. Gelir Vergisine % 80 stopaj istisnası desteği ve 0,40 adam/ay oranı uygulamasıyla 560,00.-TL vergi istisnasından faydalanılarak, ödenecek vergi 1.750,00 – 560,00 = 1.190,00.-TL olmaktadır. Net aylık katkı ortak başına 2.100,00 – 1.190,00 = 910,00.-TL, 8 ay için ortak başına hibe desteği 7.280,00.- TL olmaktadır.

 

Not 1: Limited Şirket ortağı sigortalı ise projede görev alması için genel kurul kararı ve noter tasdiki ile mevcut ücret yada arttırılmış ücret üzerinden hibe matrahına dahil olur. Anonim şirketlerde ise sadece Bağ-Kur ‘lu yada sigortalı yönetim kurulu üyeleri projede görev alırlar ise, bunlar için genel kurul kararı ve noter tasdiki gerekmektedir.

Not 2: Bu örneğimizde şirket ortağının mühendis olduğunu varsaydık. M011 personel gideri formunu doldururken maaşın tavanı konusunda aşağıdaki mevzuat üst limitine dikkat edilmelidir:

 

“…1.2.) En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren

proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 sınırlama uygulanır…”.

 

SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden anlaşılacağı üzere Bağ-Kur’lu şirket ortaklarının TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde görev almasını mevzuat izin vermektedir. Mevzuattan doğan bir destekten yararlanmak yanında özellikle şirket ortaklarının projede görev alıp personel maliyetlerinde yer alması, projeyi güçlendirmektedir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere Ar-Ge projesi başlamadan önce huzur hakkı alan Bağ-Kur’lu ortağın destek tutarı daha fazla olmaktadır. Ayrıca ortağın personel gideri proje maliyeti içinde yer aldığından, Ar-Ge harcaması olarak % 100 Ar-Ge indirimine tabi olmakta, Ar-Ge projesi ürün yeniliği yanında süreç yeniliğini de içeriyorsa proje bittiğinde süreç ekipmanının maliyeti içerisinde yer alan ortağın personel gideri de 5 yıllık süre ile itfa edilerek, kardan düşülebilmektedir. Ayrıca sadece şirkette çalışan ve huzur hakkı almayan ortaklar şirketten para çekmeleri Yeni TTK Kanuna göre sıkıntı olmaktadır. Ar-Ge projeleri ne kadar sürekli olur ve şirket ortakları projelerde görev alırlarsa bu yaşanan sıkıntılar da önlenmiş olur.

Ek olarak KOBİ’lerin tekli 2 projeden sonra, ortaklı 5 projeden sonra verecekleri 1501 SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİNDE mikro ve küçük işletmelerde personel maliyetlerinin %90 desteklenmesi nedeniyle ortakların projede yer alması, firmaların ana gayesi olan karın maksimizasyonu için gereklidir.

 

Bir önceki yazımız olan Vergide son gün hatırlatmaları - 20 Mart 2013 başlıklı makalemizde eurobond geliri, gelir vergisi beyannamesi ve gelir vergisi son günü hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo