AR-GE ve Yenilik Tekamül Derecem Geliştikçe Yeni Fırsatların Oluşabileceğinin Bir Kanıtı Olarak KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı Örneği

Ana Sayfa » Ar-Ge » AR-GE ve Yenilik Tekamül Derecem Geliştikçe Yeni Fırsatların Oluşabileceğinin Bir Kanıtı Olarak KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı Örneği
Paylaş
Tarih : 26 Ekim 2013 - 13:55

AR-GE VE YENİLİK TEKAMÜL DERECEM GELİŞTİKÇE YENİ FIRSATLARIN OLUŞABİLECEĞİNİN BİR KANITI  OLARAK KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

PİYASA DUYUMLARIM

 

-Mesleğimiz gereği her hafta en az 10 sanayici ve yazılım firmasıyla birebir görüşüyoruz.Bu görüşmemizde bazı mesajlar da tespit ediyoruz.Sözgelimi  Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatlarda sıkıntılar yaşanıyor,siparişi alınan ve sevkiyata hazır ürünler müşteri talebiyle bekletiliyor.Almanya  ve Fransa’ya yapılan ihracatlar sürerken,İngiltere’ye yapılan ihracatlarda daralmalar gözleniyor.Bir müşterimiz 3 yılda bir Almanya’da yapılan Kimya fuarından yeni dönmüş ve dünyada  kimya ürünlerinin kaymağını  birkaç büyük şirket ile  yenilik yapan KOBİ’ler yiyor diyor.

-Firmaların bence ortak mesajı: artık bilinen ürünleri bilinen üretim yöntemleriyle üretmeye devam eden firmaların birkaç yıl içinde piyasadan çekilebileceği, ancak yenilik ve bu yeniliği temellendirecek araştırma faaliyetleri ile hayatlarını sürdürebilecekleri yönündedir. Demek ki tüm faaliyetlerimizde yenilik kavramı merkezi bir role sahip.

Uluslar arası Kılavuz olan Oslo’ya göre ürün yeniliğimevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.”

Ürün yeniliği yapmak için hiç kuşkusuz süreç yeniliği yapmak gerekir,bir başka deyişle ürün yeniliği süreç yeniliğinin bir fonksiyonudur.Oslo Kılavuzu’na göre süreç yeniliği “yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler,teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikler içermektedir.”Süreç yeniliklerinin amacı : birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir.”

 

Bu bakış açısıyla firmalarla olan görüşmelerimizde en azından bize göre bir yeniliği de  keşfettik:1)Firma ürün yeniliği ve buna bağlı olarak gerekli olan  makine,ekipmanın tasarımını ve üretimini kendisi yapıyorsa,bu projeyi TÜBİTAK’a vermesi rasyoneldir.2)Firma ürün yeniliği ve buna bağlı makine ve ekipmanın tasarımını kendisi yapar ve imalat çizimine göre parça ve ünitelerin üretimini firma dışında yaptırırsa,yine de bu ar-ge projesini TÜBİTAK’a vermesi uygundur.3) Firma yine ürün yeniliği yapıyor ve bu yeniliği gerçekleştirecek makine,ekipman,otomasyon,test cihazı gibi alet ve teçhizata ihtiyacı olup,bu ihtiyacını firma dışından yurt içindeki ya da yurt dışındaki firmalardan tedarik etmesi söz konusu ise bence KOSGEB’e ar-ge ve inovasyon destek programına başvurması uygudur. Firmaya , deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, makine,

teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır.Proje formunda, makine ve teçhizatın ürün prototip imalatı  için gerekliliğini ve özelliklerini gerekçeleriyle birlikte iyi anlatmak gerekir.


KOSGEB MEVZUATINA GÖRE AR-GE VE İNOVASYON  PROGRAMININ  AMACI VE GEREKÇESİ

    Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

    Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

    KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

    Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

    İnovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

 

PROJE SÜRESİ

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

% 75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

Personel Gideri Desteği

100.000

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

% 100

Proje Geliştirme  Desteği Proje Danışmanlık Desteği

25.000

% 75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

DESTEKLERLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER

MAKİNE,TEÇHİZAT,DONANIM,KALIP DESTEĞİ

-Yukarıdaki destek rakamları ,destek oranı uygulandıktan sonraki bulunmuş rakamlardır.Örneğin geri ödemesiz 100.000 TL’lik bir pres alırsak,hibesi 75.000 TL,150.000 TL’lik pres alırsak üst limit 100.000 TL’dir.Geri ödemeli makine desteğinde üst limit 200.000 TL olup,faizsiz desteğin geri ödemesi proje bitiminden itibaren 6 ay sonra,üçer aylık taksitler halinde 8 taksitle yapılır,yani geri ödeme süresi proje bitiminden sonra toplam 30 aydır.Alınan geri ödemeli meblağın % 100’ü için banka teminat mektubu verilir.

 

PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

(1) Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek

personel için sağlanır. İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 (binbeş yüz) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL ve doktora programı mezunlarına2.500 (iki bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

 

TEST-ANALİZ VE BELGELENDİRME DESTEĞİ

– İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş

laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi

ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile

ürün belgelendirme giderlerini kapsar.  Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

 

PROJE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Üniversitelerden döner sermayeli alınan danışmanlık hizmetlerine 25.000 TL’lik destek sağlanır.

 

 EĞİTİM DESTEĞİ

– İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt

dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsamakta olup,bu desteğin üst limiti 5.000 TL’dir. Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

 

SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

İşletmenin; Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre

Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar. Türk Patent Enstitüsü’ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent

Enstitüsü’nce yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek

kapsamındadır. İşletme bu kapsamdaki ödeme ve giderler için; başvuru ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.Bu destekde üst limit 25.000 TL’dir.

 

YURTDIŞI KONGRE/KONFERANS/FUAR ZİYARETİ/TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ DESTEĞİ

Proje konusuyla ilgili  bireysel (yani heyet halinde değil)yurt dışı kongre / konferans / sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar/teknolojik işbirliği,makine alınacak firma ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar. Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir. Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000  TL’dir.

 

PROJE TANITIM DESTEĞİ

Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü

giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin organizasyon giderlerini kapsar. Bu desteğin üst limiti 5.000  TL’dir.

 

SONUÇ

Bence bir konuda bilgimiz arttıkça, bilgisizliğimiz de artıyor. Kendimden örnek vermem gerekirse,TÜBİTAK ve AVRUPA BİRLİĞİ ar-ge ve destek programlarına yoğunlaştıkça KOSGEB desteklerine kayıtsız kaldığımı master dersinde öğrencilerime ders verirken fark ettim. Bu fark edişe göre, hemen gerekli hipotez, varsayım ya da kuramımı oluşturup, gerçekle örtüşüp örtüşmediğine ilişkin 3-4 firmada deneme ve sınama yaparak, olumlu neticeler aldım. KOSGEB’in ar-ge projesinin onaylanıp, tamamlanmasından sonra sırada: prototip imalatı tamamlanan ürünün seri üretimi için gerek duyulan alet-teçhizat, donanım, kalıplar ile personel desteğinden oluşan 500.000 TL’lik endüstriyel uygulama program desteği ile Ekonomi Bakanlığı 5.Bölge destekleri geliyor ve bu böyle uzar gider.

Bu bağlamda İrlandalı yazar Bernard Shaw’ın şu sözünü bir daha anmak boynumuzun borcu oluyor:” İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır.”

 

 

Kaynak:KOSGEB  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo