Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Tamamlanması Sonucu Oluşan Çıktılara Patent ya da Faydalı Model Alınması Halinde Önemli Teşvikler

Ana Sayfa » Ar-Ge » Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Tamamlanması Sonucu Oluşan Çıktılara Patent ya da Faydalı Model Alınması Halinde Önemli Teşvikler
Paylaş
Tarih : 19 Şubat 2014 - 15:29

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN TAMAMLANMASI SONUCU
OLUŞAN ÇIKTILARA PATENT YA DA
FAYDALI MODEL ALINMASI HALİNDE ÖNEMLİ TEŞVİKLER

 

                                                                                                        Mesut Ayata
Mali Teşvik Uzmanı

 

GİRİŞ

06.02.2014 tarihinde TBMM kabul edilen Torba Yasası kapsamında Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda oluşan çıktılara patent ya da faydalı model alınması sonucunda aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere elde edilen satış gelirlerine kurumlar vergisi ve KDV istisnası getirilmiş, ayrıca Ar-Ge merkezinde istihdam edilen personel sayısı aşağı çekilmiştir.

 

1. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

 

6 Şubat 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6518 sayılı Kanun’un 32 ve 82. maddeleri çerçevesinde 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenerek Türkiye’ de gerçekleştirilen araştırma geliştirme yenilik faaliyetleriyle yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çıktılara ilişkin patent ya da faydalı model alınmasından sonra 01.01.2015 yılından itibaren seri üretime geçilmesi elde edilecek gelir, devredilmesine ait gelirlerin tatbik edilecek kurumlar vergisinden koruma süresi olan 10 yıl boyunca % 50 kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Bunla ilgili kanun maddesi aşağıda yer almaktadır.

 

“Sınai mülkiyet haklarında istisna MADDE 5/B

(1) Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,

ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, % 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.

(2) İstisnanın Uygulanabilmesi için;

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen (*)nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,

c) İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi, gerekmektedir.

(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin % 50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin % 100’ünü aşamaz. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır.

(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz.

(7) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan % 50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, % 100’e kadar artırmaya, bu oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, üçüncü fıkrada yer alan % 100 oranını % 200’e kadar artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer alan süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci fıkranın (c) bendinde yer alan değerleme raporunun şekil, içerik, hazırlanması ile üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hâsılat, gider, harcama veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

2. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

 

Türkiye’ de gerçekleştirilen araştırma geliştirme yenilik faaliyetleriyle yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çıktıların satışı halinde ihracat faturası gibi KDV’ siz düzenlenecek olup, bize göre söz konusu imal edilen mamul ile ilgili olarak 2015 yılından itibaren iade talebinde bulunabilinecektir.

 

6518 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin dördüncü fıkrasına (z) bendi eklenmiştir. Bu madde ile yukarıda ayrıntısına yer verilen şekilde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışının katma değer vergisinden istisna edilmesi sağlanmaktadır.

 

Maddede parantez içi hüküm ile belirtilen “Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.” ifadesi ile söz konusu istisnanın tam istisna kapsamında değerlendirileceği ve bahsi geçen teslimlere ilişkin yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmaktadır.

6518 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

z) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.)”

 

3.AR-GE MERKEZİ ÇALIŞAN SAYISINDA İNDİRİM

 

Bilindiği üzere 5746 sayılı Ar-Ge Teşvik yasasına göre şimdiye kadar Ar-Ge merkezlerinde en az mühendis ve teknik ve personelden oluşan 50 tam zamanlı personel istihdamı olup, bu merkezde oluşan harcama ve giderlere ilişkin % 100, Ar-Ge indirimi ve % 80, doktoralarda % 90 gelir vergisi stopaj teşviki ile, 5 yıl süre ile SGK işveren hissesinin yarısının desteği ve damga vergisi istisnası uygulanmaktadır. Tam zamanlı 50 personelli istihdam ancak büyük sınai kuruluşlarında gerçekleştiğinde özellikle orta ölçekli KOBİ’ler yararlanamamaktadır. 30 personele indirmek suretiyle diğer firmaların da yararlanması sağlanmış oldu.

 

6518 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesine “6. fıkra” hükmü eklenmektedir. Söz konusu fıkra ile Bakanlar Kuruluna Ar- Ge merkezi kurulma şartlarından olan 50 tam zaman eş değer Ar-Ge personel sayısını 30’a kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya veya sektörler itibarıyla belirlenen sınırlar dahilinde farklılaştırmaya ilişkin yetki verilmektedir.

 

6518 sayılı Kanun’un 101’inci maddesi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

“28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş takip eden fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Bu Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan elli tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısını otuza kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya veya sektörler itibarıyla belirlenen sınırlar dahilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

 

SONUÇ

 

Firmalar TÜBİTAK, KOSGEB, EUROKA, AB (Avrupa Birliği) H2020 Araştırma ve Yenilik projeleri gerçekleştirirken proje harcama ve giderlerinin %40 – %125 arasında hibe desteğinin alması yanında projenin tamamlanması ile oluşan çıktı ürüne patent ve faydalı model alıp 10 yıl süre ile yukarıdaki teşviklerden yararlanması halinde Ar-Ge faaliyetlerinin önemli ölçüde arttıracağını ummaktayız. Bu yolla halen milli gelirin % 1’nin altında seyreden Ar-Ge harcamalarının oranını % 3’e doğru yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Bir önceki yazımız olan AB’nin Ocak 2014’de Başlayan 71 Milyar €’luk H2020 Araştırma ve Yenilik Projelerinin Baştan Sona Analizi başlıklı makalemizde araştırma ve yenilik projelerinin analizi, h2020 ve h2020 analiz hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo