AR-GE ve Yenilik Projelerinde Pazar, Ürün, Süreç ve Teknoloji İlişkinin Kurulmasının Önemi

Ana Sayfa » Ar-Ge » AR-GE ve Yenilik Projelerinde Pazar, Ürün, Süreç ve Teknoloji İlişkinin Kurulmasının Önemi
Paylaş
Tarih : 17 Mart 2014 - 13:46

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE  PAZAR, ÜRÜN, SÜREÇ VE TEKNOLOJİ İLİŞKİNİN KURULMASININ ÖNEMİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM, Baş Denetçi

 

GİRİŞ
Bilindiği gibi Teknoloji, insanların çevre şartlarına uyumu ve kontrolü  için ihtiyacı olan ürün, süreç ve hizmetin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunumu için kullanılan teorik/pratik bilgi ve becerilerin toplamıdır. Teknoloji insan için ,insan tarafından üretilir.Teknik ise,bir faaliyeti gerçekleştirmek için izlenecek yol ve yöntemdir.Bu anlamda teknoloji,söz konusu tekniklerin uygulanması ile ilgili malzeme,makine,ekipman ,donanımın geliştirilmesine ilişkin  bilgi ve deneyimdir.Teknoloji ayrıca  bir sanayi dalında kullanılan araç,gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.

 

AR-GE projelerinin oluşturulmasında  Teknoloji Olgunluğu kavramı büyük önem taşımaktadır. Bu kavram ; teknolojinin kavram geliştirilmesinden , görevini  başarıyla yerine getiren ürün ya da sürecin gerçek ortamda kullanımına kadarki olan tüm  gelişimini göstermektedir.Bu gelişim ilk kez 1970’li yıllarda NASA tarafından 7’li seviyede Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (Technology readiness levels-TRL)ile gösterilmiş,günümüzde ise bu seviye birçok kuruluş tarafından 9’lu seviyede uygulanmaktadır.

 

Avrupa Birliği H2020 araştırma ve yenilik çerçeve programında da kullanılan TRL seviyelerini bizim ar-ge çalışmalarına uyumlaştırılmış olarak aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz :

 

  TRL SEVİYELERİ

 

– TRL 1 –Teknolojinin  temel prensiplerinin  gözlenmesi,

– TRL 2 –  Teknolojinin temel prensiplerinin  ya da kavram(konsept)  geliştirmenin  formüle edilmesi ve uygulanabilirliğinin teorik olarak kanıtlanması,

– TRL 3 –Temel prensiplerin  ya da konseptin kritik karakteristik özelliklerinin analitik ya da  deneysel çalışmalarla kanıtlanması,

-TRL 4 – Teknolojinin temel  özelliklerinin   masaüstü laboratuar ortamında doğrulanması,

-TRL 5- Teknolojinin   ilgili masaüstü çalışma  ortamına simüle edilmiş ortamda   doğrulanması ,

– TRL 6 – Ürünün ya da sürecin ilgili ortamda ya da benzetilmiş (simülasyon)ortamda denenmesi,

– TRL 7 – Prototip ürünün ya da sürecin  gerçek çalışma ortamında üretilerek  performans gösteriminin (demosunun)  yapılması ,

– TRL 8 – Gerçek ürün ya da sürecin  test ve gösterimlerle tamamlanması ve kalifiye edilmesi,

– TRL 9 – Ürün  ya da  sürecin gerçek ortamda başarısının ve uyumluluğunun  kanıtlanması.

 

Yukarıdaki  seviyeleri   aşağıdaki şekilde de  gruplandırabiliriz:

-TRL 1-TRL 3 arası Temel ve Uygulamalı araştırma,

-TRL 4- TRL 5 arası Teknoloji geliştirme,

-TRL 6- Bileşenin Deneysel geliştirilmesi, Ürün geliştirme,

-TRL 7-TRL 9 arası Üretim çalışmalarının başlaması için gereken düzeydir.

Öte yandan yukarıda da belirttiğimiz gibi TRL seviyeleri AB H2020’deki   İş Programlarında faaliyet türü olarak  Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri ile yalnızca Yenilik Faaliyeti ayrımında mevcut ve varılacak seviyelerin tespitinde önemli rol oynamaktadır. Bizim yorumumuza göre yenilik faaliyetleri genellikle TRL 6’dan  itibaren başlamaktadır.

 

H2020DE ARAŞTIRMA VE YENİLİK KAVRAMLARININ TANIMI

 

1.Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri

 

Konunun önemi nedeniyle orijinal metnin verilmesinde yarar görülmüştür.

 

Research and innovation actions :

 

Description: Action primarily consisting of activities aiming to establish new knowledge and/or to explore the feasibility of a new or improved technology, product, process, service or solution. For this purpose they may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment.

Projects may contain closely connected but limited demonstration or pilot activities aiming to show technical feasibility in a near to operational environment.

Funding rate: 100%

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

 

Araştırma ve Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Yeni bilginin oluşturulmasına ve/veya yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ve çözümüne dair yapılabilirliğin, fizibilitenin keşfine  yardım eden faaliyetlerden meydana gelir. Bu amaçla, laboratuar ya da simüle edilmiş (benzetilmiş) ortamdaki küçük çaplı prototipler için temel ve uygulamalı araştırmaları, teknoloji geliştirme ve entegrasyonu, test ve doğrulamayı içerebilir. Projeler, uygulamalı ortam içinde teknik yapılabilirliğini göstermeye yardımcı olmak amacıyla sınırlı ölçüde demonstrasyon ya da pilot faaliyetleri kapsayabilir.

 

Hibe oranı: %100 (% 25 genel giderlerin-ovearhead- ilavesiyle bu oran % 125’e çıkabilir). Birbirinden bağımsız en az 3 tüzel kişinin projeye katılması gerekmektedir.

 

 

Innovation actions :

 

Description: Action primarily consisting of activities directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication.

A ‘demonstration or pilot’ aims to validate the technical and economic viability of a new or improved technology, product, process, service or solution in an operational (or near to operational) environment, whether industrial or otherwise, involving where appropriate a larger scale prototype or demonstrator.

A ‘market replication’ aims to support the first application/deployment in the market of an innovation that has already been demonstrated but not yet applied/deployed in the market due to market failures/barriers to uptake. ‘Market replication’ does not cover multiple applications in the market of an innovation that has already been applied successfully once in the market. ‘First’ means new at least to Europe or new at least to the application sector in question. Often such projects involve a validation of technical and economic performance at system level in real life operating conditions provided by the market.

Projects may include limited research and development activities.

Funding rate:70%.

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

 

Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Öncelikli olarak yeni, değiştirilmiş ya da iyileştirilmiş ürün, süreç ya da hizmetlerin üretim planları ve düzenlemeleri ya da tasarımının oluşturulmasına doğrudan yardım eden faaliyetleri kapsar. Bu amaçla, prototip, test, demonstrasyon, pilot tesis, büyük ölçekli ürün doğrulama ve pazar çoğaltımını  kapsar.

 

Demonstrasyon ya da pilot tesis; sınai ya da  uygun olduğunda büyük ölçekli prototip yada demonstrasyon(gösterim) içerek şekilde uygulamalı ortamda yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ya da çözümünün teknik ve ekonomik uygunluğunun doğrulanmasına yardım ederler.

 

Pazar çoğaltımı(kopyası)  (market replication) ;  Pazar  hatalarının/engellerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak doğrulanmış, ancak pazara  halen sunulmamış yeniliklerin piyasaya ilk sunumuna yardım eder . Daha önce piyasaya başarı ile sunulmuş yeniliklerin yeniden çoklu olarak piyasaya sunulması, yenilik faaliyeti değildir. Bu anlamda “ilk”in anlamı Avrupa piyasasına ya da ilgili sektöre ilk sürülmesi demektir. Çoğu kez projeler piyasadaki gerçek uygulamalı sistem seviyesinde teknik ve ekonomik performanslarının doğrulanmasını içerir. Projeler sınırlı ölçüde araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerebilir.

 

Hibe oranı: %70 (%25 genel giderlerin-ovearhead- ilavesiyle bu oran %87,5’a çıkar). Projede birbirinden bağımsız minimum 3 tüzel kişiliğin katılması zorunludur.

 

 

BİZDEKİ UYGULAMA

 

  1. 1.      TÜBİTAK  UYGULAMASI

TÜBİTAK AGY 200 Kılavuzuna göre;1501 Programında OECD’nin hazırladığı Frascati Kılavuzundaki “Deneysel Geliştirme” ve “Uygulamalı Araştırma” tanımına uyan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.Nitekim ilgili Başkanlık olan  TEYDEB’in açılımı “Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı”dır.

Aynı konsept, 1507 KOBİ destek programı için de geçerlidir.

ar-ge-destek-program

2.KOSGEB  UYGULAMASI

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  mevcut olup,

AR-GE, İnovasyon Destek Programı ile  Ar-ge projesi tamamlanmış projelerin prototip ya da pilot uygulama çıktılarının seri üretime geçişi ile ilgili  Endüstriyel Uygulama Destek Programı uygulanmaktadır.

 

3.UYGULAMADAKİ   ULUSAL AR-GE PROJELERİNDE GÖZLEMLEDİĞİMİZ TRL SEVİYELERİ

 

Örneğin TÜBİTAK ar-ge projelerinde proje önerisi formatının B.2.5  bölümünde ar-ge aşamaları aşağıdaki şekilde dizilmiştir:

 

“Kavram Geliştirme, Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü, Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları v.b. Çalışmalar, Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları, Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması, Satış Sonrasında Ürün Tasarımından Kaynaklanan Sorunların Çözümü Faaliyetleri”.

Oluşturulan projelerde iş paketlerinin de ;

-Kavram Geliştirme,

-Tasarım ve doğrulama,

-Prototip imalat ve montaj,

-Test ve değerlendirme,

olarak sınıflandırıldığını ben şahsen görmekteyim. TRL seviyelerini bu iş paketlerine bizce aşağıdaki şekilde dağıtabiliriz:

-Kavram Geliştirme (TRL 1-TRL 2),

-Tasarım ve doğrulama (TRL 3-TRL 5),

-Prototip imalat ve montaj (TRL 6-TRL 7),

-Test ve değerlendirme(TRL 8-TRL 9).

 

SONUÇ

Bizce ar-ge projeleri de evrim geçirmekte,şimdiye kadar  araştırma ve geliştirme projeleri diye tanımlanırken,proje çıktılarının piyasa için ticarileşmesi boyutu da dikkate alınarak artık araştırma ve yenilik projeleri diye isimlendirilmektedir.Çünkü  “Pazar—àÜrün—àSüreç–àTeknoloji “ilişkisinin kurulmadığı projeler,kaynak kaybına yol açmaktadır. Yukarıdaki TRL seviyeleri, tüm bu süreçleri bizce kapsamaktadır.Verilecek projelerde mevcut teknolojimizin hangi seviyede olduğu ve nereye amaçlamakta olduğumuzu belirlemede TRL seviyelerinin kullanılmasının faydalı olacağı kanısındayız.

Bir önceki yazımız olan İsteğe Bağlı Emekli Sandığı İştirakçiliğinde Faydalar-Zararlar (1) - 17 Mart 2014 başlıklı makalemizde emekli sandığı, Emeklilik ve isteğe bağlı emekli sandığı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI