AR-GE Projesi ( ve İhracat ) Yapan Kobi’lerin Finansman Probleminin KGF ile Çözmenin Yol Haritası

Ana Sayfa » Ar-Ge » AR-GE Projesi ( ve İhracat ) Yapan Kobi’lerin Finansman Probleminin KGF ile Çözmenin Yol Haritası
Paylaş
Tarih : 24 Nisan 2013 - 8:59

AR-GE PROJESİ ( VE İHRACAT )YAPAN KOBİ’LERİN FİNANSMAN PROBLEMİNİN KGF İLE ÇÖZMENİN
YOL HARİTASI

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı,

Dış Ticaret Uzmanı, YMM

  

KOBİ’LERİN FİNANSMAN PROBLEMİ

TÜBİTAK  ya da KOSGEB Ar-Ge projelerinde hibeler, projeler kabul edilip yıllık 6’şar aylık dönemler halinde ödemesi yapılmış harcama ve gider belgelerinin bu kurumlara  ibrazı ile elde edilebilmektedir. Firmalar,projenin başlangıç tarihinden itibaren  personel,malzeme,program,hizmet alımı vb gibi proje harcama ve giderlerini yaptıktan sonra ilk hibeyi alış süresi, bizim pratik hayattan aldığımız verilere göre en az ortalama 9 ay geçmektedir.Nakit sıkıntısı çeken özellikle mikro ve küçük işletmelerin   ödemesini  YMM tasdik tarihine kadar ödenmeyen harcama ve gider faturaları kapsam dışına alınarak,hibe alamamakta,finansman sıkıntısı devam ederek,ar-ge projesi yapmaktan vazgeçmektedir.

Bununla birlikte Ar-ge projesi onaylanan firmalar için  TÜBİTAK’ın işlettiği bir ön finansman ya da diğer adıyla transfer ödemesi uygulaması bulunmaktadır.Bu sürecin  adımları şöyledir:

1)      Proje Destek Karar Yazısının alınması ve Proje Sözleşmesinin TUBİTAK tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

2)      Proje Öneri Bilgilerinde yer alan Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formunda (M030) belirtilen proje toplam tahmini bütçesinin %25’ini geçemez. Destek Karar yazısına göre revize edilmesi gerekmektedir

3)      Transfer ödemesinin TÜBİTAK tarafından aktarılacağı bankada özel bir hesap (proje transfer hesabı) açılması gerekmektedir.

4)      Transfer ödemesi sadece proje kapsamındaki giderler için kullanılması gerekir.

5)      TÜBİTAK’tan talep edilen ön ödemenin %25’i kadar fazlası bankadan teminat mektubu alınır (EK.1)

6)      Başvuru için ekteki talep formu ve belgeler TÜBİTAK’a gönderilir (EK.2).

7)      TÜBİTAK inceler onayladığı takdirde parayı bankada açılan özel proje hesabına gönderir.

8)      Muhasebe kaydı;

Söz konusu TÜBİTAK ön finansmanının hem oranı firmalar için  bizce düşük hem de prosedürü uzun ve bankadan teminat mektubu alınmasını gerektiriyor.Bize göre bu ön finansman enstrümanı beklenildiği gibi çalışmıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE PROJELERİNDE ÖN FİNANSMANIN İŞLEYİŞİ

TÜBİTAK projelerinde hibe ödemesi,  genel kural olarak faturalar ödendikten sonra 6 aylık dönemler halinde yapılmasına karşın, AB projelerinde 2 yıldan az süren projelerde proje tutarının %60-80’i, daha uzun süreli projelerde projede öngörülen ilk 12 aylık döneme ait tutarın % 160 nispetinde peşin olarak Avrupa Komisyonu ile sözleşme imzalanmasını takiben 45 içinde yapılmaktadır. Peşin ödeme için teminat mektubu istenmemekte, sadece proje meblağının %5’i kredi garanti fonu olarak kesilmekte, proje zamanında bitirilirse %4’lük bölüm iade edilmekte, sadece %1’i AB Komisyonunda kalmaktadır.

TÜBİTAK projelerinde işçilik, malzeme, hizmet alımı gibi sadece direkt maliyetler hibeye konu iken, AB projelerinde direkt maliyetlere KOBİ projelerinde %60, büyük projelerde %20 elektrik, su, yönetim, kira bedeli gibi endirekt maliyetler eklenerek hibeye konu matrah yükselmektedir. Yüksek proje bütçesinin önemli bir bölümünün de teminat mektubu alınmadan peşin alınması, firmalar için büyük bir finansman kaynağıdır. AB projelerinde personel maliyetlerine cep telefonu, internet, benzin masr tane afı gibi maliyetler de eklenebilmektedir.

Yukarıdaki mukayeseli analizlerden anlaşılacağı üzere ar-ge projesi yapan KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılamak üzere bir garanti ve kefalet sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.Ülkemizde de AB gibi olmasa da,bize göre yine de iyileştirilmiş bir sistem olarak “Kredi Garanti Fonu” kurumu mevcut olup,bu kurumla KOBİ’lerin ar-ge projelerindeki ön finansman ihtiyaçlarının önemli ölçüde karşılanabileceği kanısındayız.

 

TÜRKİYE’DEKİ KREDİ GARANTİ FONU(KGF)UYGULAMASININ AR-GE PROJELERİ İLE  BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

 

-Öncelikle KGF’nin ortakları 24 banka,4 finans kurumu,Hazine,TOBB,KOSGEB,TESK,KOBİ,TOSYÖV ve MEKSA olmak üzere alt yapısı çok güçlüdür.

-KGF’nin Türkiye genelinde  33 şubesi bulunmakta olup,İstanbul’da 4 tane şube faaliyet göstermektedir.

-KGF’in temel işlevi; kredi ihtiyacı olan KOBİ’lerin bankaya gidip, firmanın teminat gösterecek bir işyeri ya da evi olmaması nedeniyle kredi alamaması durumunda ,KOBİ firması KGF’ye giderek kefil olmasını talep etmektedir..KGF ,karşılıksız çeki bulunmayan,protesto olmuş   senedi olmayan ya da  kaldırma işlemini yaptırmış,bankalar tarafından kanuni ya da idari takibata uğramamış,iflasını ertelememiş KOBİ’lerin bu talebini  250-650 TL arasında değişen inceleme maliyeti ile işleme almaktadır.

-KGF,firmanın  verimli olması,mali tabloların iyi olması  hallerinde kefillik için ek bir teminat istememekte,bununla birlikte gerekli görürse ikinci,üçüncü derecede ipotekler,makine parkı,taşıt araçları,organize sanayiden tapu tahsis t belgeleri,kooperatif hisseleri,satış sözleşmesini teminat olarak kabul etmektedir.

– Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermektir. Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000.- TL’dir.Kefaletin maliyeti,gayri nakdi krediler için % 1,örneğin ar-ge projesinin nakdi kredi ihtiyacı için bir yıllık % 2’dir.

-KGF’nin kuruluş amaç ve hedeflerine baktığımızda,şu ibare ar-ge projelerinin fiansmanı için büyük önem taşımaktadır:

“…Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır…”.

-KGF aşağıdaki kredilere kefalet vermektedir:

Yeni iş        Kurma
 MevcutTesisinGenişletilmesi
HammaddeTemini
YeniTeknolojiKullanımı

YeniİşYerineTaşınma
NakitSıkıntısınıGiderme
İhracatınFinansmanı
İthalatınFinansmanı
Teminat Mektubu Amaçlı Krediler.

Ürün ve süreç ar-ge’si ile bütünleşen kefalet türleri bulunmaktadır.Ayrıca aşağıdaki KGF’nin değerlendirme  kıstasları,TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından onaylanan projelerin geçirdikleri kıstaslarla büyük paralellik arz emektedir:

“ Proje, kredilendirme ilkelerine uygun  ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalıdır

Proje  “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve  “sürdürülebilir” olmalıdır,

Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki
deneyime sahip olmalıdır.

Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır.

Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalıdır.

Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalı”.

Anılan kıstasları  daha üst derecede karşıladıkları için ar-ge projesi TÜBİTAK ve KOSGEB  tarafından onaylanmaktadır.Bu durumda,bizce KGF  süreç adımları şöyle işlemektedir:

 

AR-GE PROJESİ VE KGF  BÜTÜNLEŞİK SİSTEMİN SÜREÇ ADIMLARI

 

1.TÜBİTAK ve KOSGEB’e ar-ge projesi verilir.Uygulamdan elde ettiğimiz verilere göre bu projelerin  süresi ortalama 12 ay olup,bütçesi 400-500 bin TL dolayındadır.

2.Ar-ge projesinin onaylanmasından sonra proje önerisi AGY 101-100 ve destek karar yazısı ile çalışılan bankaya başvurularak,diğer belgelerle beraber bir yıllık ticari kredi talebinde bulunulur ve faiz,vb şartları içeren ticari kredi anlaşması için sözleşme imzalanır.

3.Bankanın isteyeceği teminat için KGF’ye başvurularak teminat alınarak,bankadan kredi alınır .

4.Bankadan alınan nakdi kredi ile onaylanan projenin ön finansmanı karşılanır.

5.Projenin harcama ve gider kalemlerinin ödemesi yapılıp,destek kapsam dışı gider  kalemi olmamakta,Teknik,mali ve ymm raporları ile TÜBİTAK’a ya da daha az prosedürle KOSGEB’e başvurarak,hibe talebinde bulunularak,alınan hibe ile banka kredisi ödenmektedir.

6.Ar-ge projesi yapan firma 5746 sayılı AR-GE teşvik kanunu ile kendisine sağlanan % 100 ar-ge indirimi,SGK ve Gelir Vergisi stopaj desteğinden de yararlanır.Ayrıca ar-ge projesinin çıktısı yenilikçi ve özgün bir makine ise ve iç piyasa ve ihracata konu ise hem müşteriden satış bedeli alınmakta,hem % 75-60 geri ödemesiz vergiye tabi olmayan hibe almakta  hem de ar-ge indirimi,SGK ve Stopaj  desteği gibi mali desteklerden yararlanmaktadır.

 

SUNUÇ

Ben bir bilim adamı olarak,yukarıdaki analizler karşısında  İrlandalı yazar ve sanat adamı GEORGE BERNARD SHAW ‘ın AR-GE  sözlerini nakletmek istiyorum:

“- Hiçbir şey ayağınıza gelmez,özellikle iyi şeyler,gidip almak gerekir.

– Siz varolan şeyleri görür ve şöyle dersiniz: Neden? Oysa ben olmayan şeyleri hayal eder ve derim ki:Neden olmasın?

-İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır.

-İnsanın kendini berbat hissetmesi, mutlu olup olmadığına önem verecek kadar boş zamanı olmasından ileri gelir.

– Eğer yürüdüğün yolda engeller yoksa ,o yol seni bir yere götürmez.

-Fakir olmak bir günahtır.

-Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.”

 

Bir önceki yazımız olan SPK tebliğ taslağı uyarınca denetim şirketi kurabilmenin imkansızlığı - 24 Nisan 2013 başlıklı makalemizde denetim şirketi kurabilmek, denetim şirketi kurmak ve spk tebliğ taslağı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI