AR-GE İndiriminin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi

Ana Sayfa » Ar-Ge » AR-GE İndiriminin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi
Paylaş
Tarih : 17 Nisan 2013 - 9:23

AR-GE İNDİRİMİNİN KURUMLAR

VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı,

Dış Ticaret Uzmanı, YMM

 

GİRİŞ     

                                                  

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 25 Nisan 2013 Perşembe günü akşamına kadar Vergi Dairesine verilmesi gerekmektedir. Konumuz olan Ar-Ge indirimi ile ilgili olarak, 5520 ve 5746 sayılı Kanun’larda % 100 Ar-Ge indirimi olarak aynı olmakla birlikte, temelde aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ar-Ge indiriminden yararlanırken hangi Kanunu seçeceğimize karar vermek durumundayız. Aşağıdaki analizimizde bu seçimde faydalanılmak üzere Ar-Ge indirimi yanında, diğer Ar-Ge teşviklerinin de her iki Kanun açısından birbiriyle mukayesesi yapılmaktadır.

 

İKİ KANUN ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN MUKAYESESİ

 

Ar-Ge İndiriminin Kapsamı

 

-Mükellefler bünyelerinde yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında faydalanmak istedikleri “Ar-Ge İndirimi” konusunda, 1 Seri No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ndeki “10.2. Ar-Ge indirimi” kısmında tanımlanan düzenlemeyi ya da 5746 Sayılı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde açıklanan esas ve uygulamaları seçebilir veya uygulamada gözlemlediğimiz gibi, Ar-Ge indiriminden yararlanmayıp, sadece Ar-Ge fonundan yararlanmayı tercih edebilir.

 

-5520 Sayılı Kanun uygulamasını tercih edip 263’de aktifleştirilen Ar-Ge harcamalarının % 100’ünü kurum kazancından indiren mükellef, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (örneğin TÜBİTAK’dan) gelen hibeyi bilanço pasif kalemi olan 549 özel fon hesabına kaydetmeyerek, 602 numaralı Diğer Gelirler Hesabının alacağına kaydetmesi gerekir.

 

-Mükellef, bünyelerinde yürüttükleri Ar-Ge Projesi kapsamında faydalanmak istedikleri “Ar-Ge İndirimi” konusunda, 5746 sayılı Kanun uygulamasını seçtiğinde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (örneğin TÜBİTAK’dan) gelen hibe, 549 numaralı özel fon hesabına kaydedilerek ticari kazanç matrahına dâhil edilmez.  263’deki aktifleştirilen Ar-Ge harcamalarından TÜBİTAK’dan gelen hibe düşülerek, kalan tutar ilgili dönemde net yapılan “Ar-Ge İndirimi” olarak kabul edilir ve Kurumlar Vergisi ya da Geçici Vergi matrahından indirime gidilir.

 

-Kuruluş yukarıda belirtilen işlemler dışında dönem içinde Geçici Vergi matrahından Ar-Ge indirimini düşmesi durumunda, her geçici vergi döneminde 751 yansıtma hesabı üzerinden 263 nolu Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına aktifleştirme kaydının yapılması söz konusudur.

 

– Vergi matrahının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen Ar-Ge giderleri, bir sonraki yıla 5520 sayılı Kanun’a göre yeniden değerleme oranıyla arttırılmadan devredilirken, 5746 sayılı Kanun’a göre artırılarak endekslenmesi söz konusudur.

 

– Uygulamada karşılaştığımız bir durum da, onaylanan projenin mali, teknik ve YMM raporunun yazılmasından sonra izleyicinin denetleme ile ilgili olarak olumsuz görüş bildirip, projenin bir kısmının ya da tamamının iptal edilmesi halinde, geçici vergi döneminde önceden indirilen Ar-Ge harcamalarına ait vergilerin bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte mükelleften geri istenmesidir. Bu bakımdan bizim önerimiz, ilgili kamu kurumundan hibe fonunun gelmesinden sonra Ar-Ge indiriminden faydalanılmasıdır.

 

 Ar-Ge Departmanı açısından Farklılık

 

-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’un ilgili Tebliğinde; Ar-Ge indirimi için mükelleflerin Ar-Ge departmanı kurmaları ve Ar-Ge’de görev alan personelin tam zamanlı çalışması halinde söz konusu personel giderinin Ar-Ge harcaması olarak kabul edilebileceği belirtilmektedir.

 

– 5746 Sayılı Kanun’un ilgili Yönetmeliğinde ise ayrı bir Ar-Ge departmanının kurulmasına gerek olmadığı (çoğu KOBİ’lerde ayrı bir Ar-Ge departmanın bulunmadığını gözlemlemekteyiz ve Kamu Kurum ve Kuruluşları da karşılıksız destek verirken ayrı bir Ar-Ge departmanı kurmak zorunluluğu aramamaktadır) ve personelin de Ar-Ge projesinde kısmi yani adam/ay oranına göre çalışabileceği, çalışılan kısma isabet eden personel giderinin Ar-Ge harcamasına dâhil edebileceği belirtilmektedir. Bu durumda, adam/ay oranı (1) in altında olan projelerin 5520 sayılı Kanun’un ilgili Tebliği’nde belirtilen Ar-Ge İndirimini seçmeleri durumunda, bize göre personel giderini Ar-Ge indirimi olarak dikkate almamaları gerekir.

 

-Serbest Bölgeler Kanununun 6. Maddesinin son fıkrasına göre; Serbest Bölgedeki üretim ruhsatına sahip Sanayi Kuruluşları ile Yazılımcıların da Ar-Ge projesi verme imkanı olduğundan projelerin onaylanması halinde üretimlerinin minimum %85’ini Türkiye dışındaki ülkelere ihraç etmeleri durumunda personele ait %100 gelir vergisi stopaj istisnasından yararlanmaktadır. Bu durumda buradaki personelin adam/ay oranı (1) alınarak TÜBİTAK’tan onaylanan projelerin personel harcamaları hesaplanmalıdır. Bununla birlikte ihracat oranının %85’in altında kalması halinde gelir vergisi stopaj istisnası uygulanmayacağından örneğin TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde bu kurumun kabul ettiği adam/ay oranları dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

 

-Ar-Ge Merkezlerinde de %100 Gelir vergisi stopaj istisnasından yararlanıldığından TÜBİTAK’tan onaylanan projelerin personel harcamaları hesaplanırken adam/ay oranları (1) olarak alınır.

 

 

Ar-Ge Harcamalarının İtfası

 

– Ar-Ge projesi tamamlandıktan sonra, 263’deki Ar-Ge harcaması, bu hesapta tutulmaya devam edilerek % 20 oranlı amortisman ile 5 yılda itfa edilerek, 630 Ar-Ge gideri hesabına borç / 268 birikmiş amortisman hesabına alacak kaydedilir.

 

– Aktifleştirilen süreç iyileştirilmesine yönelik Ar-Ge harcamalarının  263 nolu hesapta tutulup, 253 nolu hesaba transferinin yapılmamasını önermekteyiz. 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge projelerinde firmanın bilançosundaki 263 Ar-Ge gideri hesabında harcama kaydının bulunması halinde % 40 olan temel destek oranına,  % 5 ila 10 oranında değişen ilave desteği uygulamaktadır.

 

Oransal Destek konusundaki Dikkat Edilecek Husus

 

– TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinde alet, teçhizat, makine ve ekipmanlar Ar-Ge projesi bittikten sonra üretimde kullanılacak ise, oransal olarak desteklenmektedir. Başka bir ifadeyle maliyet bedelinin % 100’ü desteklenecek harcama toplamına dâhil edilmemekte, maliyet bedelinin % 40 oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutar, desteklenecek harcama toplamına dâhil edilmektedir.

 

– İki Kanun arasındaki fark;  5520 sayılı Kanununa göre Ar-Ge faaliyetleri dışında kullanılan makine ve ekipmanın amortismanı Ar-Ge gideri olarak kabul edilmez iken, 5746 sayılı Kanununa göre kullanım süresine bağlı olarak hesaplanan amortisman, Ar-Ge gideri olarak kabul edilmektedir. Bu farklılık yaklaşık %90’ı makine ve ekipmandan oluşan pilot tesis projeleri için büyük önem arz etmektedir.

 

Firma Dışından Hizmet Alımı

 

-5520 sayılı Kanunun çerçevesinde hareket edilen bir Ar-Ge projesinde, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için (örneğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir Ar-Ge projesinde M014 analizler ve testler için, M015 dışarıya yaptırılan fason işçilikler ve danışmanlık için) toplam proje bütçesi içerisinde herhangi bir sınır yoktur. Bununla birlikte hizmet alımının yüksek olması halinde örneğin TÜBİTAK proje tasarımının ve çalışmasının firma dışında yapıldığını ileri sürerek projenin reddine gidebilmektedir.

 

– Oysa 5746 sayılı Kanuna göre toplam gerçekleşen Ar-Ge proje bütçe içerisinde bu şekilde alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar, Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının %20’sini geçemez.

 

-Ar-Ge İndirimi İçin YMM Tasdik Raporu

 

Ar-Ge İndirimi uygulayan firmanın YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi yok ise, Ar-Ge İndiriminin doğruluğu ve uygunluğu için bir YMM’ye Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu düzenlettirip, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği Nisan ayında Vergi Dairesine sunulması gerekmektedir. Çoğu KOBİ’ler örneğin TÜBİTAK’a verilen AGY500 YMM Raporunu, Vergi Dairesine verilecek Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu olduğunu düşünerek ayrı bir YMM raporu düzenletmemektedir. Bu durumda, indirilen vergi ile birlikte bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi Vergi Dairesi tarafından mükelleften istenmektedir. YMM ile Tam Tasdik sözleşmesi olan mükellef ise ayrı bir Tasdik Raporu düzenletmesine gerek kalmaksızın Tam Tasdik Sözleşmesi imzaladığı YMM’nin Haziran ayında Vergi Dairesine sunulan Tasdik Raporunda bu konuda açıklayıcı bilgi verilmektedir.

 

SONUÇ

 

Yukarıdaki analizlerden 5520 ve 5746 sayılı Kanun’lardaki farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge indirimi yanında diğer teşvik unsurları dikkate alındığında, bize göre mükellefin 5746 sayılı Kanun uygulamasını seçmesi daha avantajlıdır.

Bir önceki yazımız olan ‘Varlık Barışı’ ne getirir ne götürür? - 17 Nisan 2013 başlıklı makalemizde belgesiz mallar, maliye varlık barışı ve sosyal güvenlik kurumu varlık barışı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo