AB’nin ve Tübitak’ın AR-GE Proje Değerlendirme Kriterlerinin ve Buna Bağlı Olarak Proje Formatının Mukayesesi

Ana Sayfa » Ar-Ge » AB’nin ve Tübitak’ın AR-GE Proje Değerlendirme Kriterlerinin ve Buna Bağlı Olarak Proje Formatının Mukayesesi
Paylaş
Tarih : 19 Aralık 2013 - 10:41

AB’NİN VE TÜBİTAK’IN AR-GE PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN VE BUNA BAĞLI OLARAK PROJE FORMATININ MUKAYESESİ

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

 

Yeni bakış açılarıyla Avrupa Birliğinin 2014-2020 yıllarını kapsayan HORIZON 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına bağlı Çağrılar Ocak 2014 başında uygulanmak üzere 11 Aralık’ta açıklanmaya başlanmıştır. Nitekim Avrupa Komisyonu H2020 kapsamında 2014 ve 2015 yılları için 15 milyar €’luk hibe çağrılarını açmıştır. Bunun 7.6 milyar €’su 2014 yılına ait olup, dağılımı şöyledir:

 

Bilimsel Mükemmeliyet: 3 milyar €,

Endüstriyel Liderlik: 1.8 milyar €,

Toplumsal Sorunlara Çözümler: 2.8 milyar €.

 

H2020 proje değerlendirme kriterlerini TÜBİTAK’ın Sanayi Ar-Ge destekleme projelerinin değerlendirme kriterleri ile buna bağlı olarak proje formatlarını mukayese ederek, daha bütüncül bir görüşe sahip olmak için aşağıdaki analiz sunulmaktadır.

 

H 2020’DE ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

1) ÖNCE PROJEYE İŞTİRAK EDENLERİN FİNANSAL VE İŞLEVSEL KAPASİTELERİ İLE İLGİLİ ALT YAPISINA BAKILARAK PROJEYİ YAPABİLME YETENEKLERİ DEĞERLENDİRİLİR.

 

2) FİNANSAL VE İŞLEVSEL KAPASİTESİNİN UYGUNLUĞUNDAN SONRA SUNULAN PROJE ÖNERİSİ İÇİN 3 KRİTER ARANIR (HER BİRİ İÇİN 5, TOPLAM EN FAZLA 15, EN AZ EŞİK DEĞER 3, EN AZ TOPLAM EŞİK DEĞER 10 SAYI YA DA SKORDUR):

 

– MÜKEMMELLİK (excellence): PROJENİN ELE ALINIŞININ DÜZGÜNLÜĞÜ, ÇELİŞKİ TAŞIMAMASI, İDDİALI OLMASI, YENİLİK POTANSİYELİ TAŞIMASI, MEVCUT DURUMA GÖRE MUKAYESELİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAMASI, AR-GE UNSURLARI.

 

– ETKİ (impact): YENİLİK KAPASİTESİNİ VE YENİ BİLGİLERİN ENTEGRASYONUNU SAĞLAMASI, YENİLİKLER YOLUYLA FİRMALARIN PİYASADA REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE BU YOLLA AVRUPANIN VE GLOBAL PİYASANIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASI, ÇEVREYE, İSTİHDAMA VE SOSYAL ÇEVREYE KATKISI, BİLGİLERİN YAYILMASI.

 

– UYGULAMANIN KALİTE VE ETKİNLİĞİ (quality and efficiency of the implementation): İŞ PLANLARININ VE İŞ PAKETLERİNİN TUTARLILIĞI VE ETKİNLİĞİ, KAYNAK VE GÖREV DAĞILIMININ UYGUNLUĞU, RİSK YÖNETİMİ, KONSORSİYUM İÇİNDEKİ PARTNERLERİN TAMAMLAYICILIĞI,

 

Kaynak: HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2014-2015 General Annexes,S.28-34.

 

TÜBİTAK 1507 KOBİ BAŞLANGIÇ İLE 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİNDE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

Bizim danışmanlığını yaptığımız TÜBİTAK-TEYDEB 1507 ve 1501 Araştırma ve yenilik projelerindeki TÜBİTAK Uzman ve Komite ile Üniversiteden gelen hakemler de benzer değerlendirme kriterlerini uygulamaktadırlar. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi 3 boyutludur:

 

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü: Projenin yenilikçi yönleri, Ar-Ge içeriği, yöntemler, riskler ve giderilmesi planları, projenin firmanın Ar-Ge kültürüne katkısı sorgulanmaktadır.

 

II.  Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu: Projenin nasıl planladığı, planın yeterliliği, iş paketleri, personelin yapısı, teknik becerisi ve bilgi birikiminin projeyi gerçekleştirmek için yeterli olup olmadığı değerlendirilir.

 

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği: Proje çıktısının ekonomik ve sosyal hayata, istihdama, yan sanayiye çevreye, cari açığın kapatılmasına katkısı gibi makro büyüklüklere olan pozitif etkileri değerlendirilir.

 

Her bir boyut için hakem (ÇOK İYİ, İYİ veya İYİ DEĞİL/YETERSİZ) notları vererek, gerekçelerini açıklar. Herhangi bir boyuttan iyi değil/ yetersiz notu verildiğinde uygulamada gördüğümüz kadarıyla proje reddedilmektedir.

 

HORİZON 2020 İLE TÜBİTAK’IN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN MUKAYESESİ

 

Yukarıda da görüldüğü gibi, Horizon 2020 proje değerlendirme kriterlerinden olan “mükemmellik” kriterine TÜBİTAK’ın I. Boyutuna, “uygulamanın kalite ve etkinliği” kriteri TÜBİTAK’ın II. Boyutuna ve “etki” boyutu TÜBİTAK’ın III. Boyutuna karşılık gelmektedir.

 

Benim uygulamada gördüğüm önemli fark, AB projelerinde etki boyutu için ayrı bir iş paketinin oluşturulması olmazsa olmaz bir koşul olduğu halde, TÜBİTAK Ar-Ge projelerinde böyle bir iş paketine şimdiye kadar rastlamadım. Bence son yıllarda araştırmayı takiben yenilik faaliyetleri ile piyasaya sunma ve ticari faaliyetler daha önem kazandığı için, TÜBİTAK projelerinde de etki ile ilgili ayrı bir iş paketi oluşturarak ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirlik için firmanın yapacağı sistematik, yaratıcı faaliyetler tanımlanarak, gerçekleşmesi daha odaklı sorulmalıdır.

 

AB AR-GE PROJE FORMATI İLE TÜBİTAK FORMATININ MUKAYESESİ

 

Değerlendirme kriterlerine göre de proje formatı oluşturulmaktadır. Mukayese analizimiz şu şekildedir:

 

-Avrupa Birliği Komisyonuna TÜBİTAK’taki elektronik geçiş sistemi olan PRODİS gibi EPSS (Electronic Proposal Submission System) ile proje öneri bilgileri (Proposal) Konsorsiyumun Koordinatörü tarafından geçilmektedir. Proje öneri bilgileri A ve B kısımlarından oluşur.

 

TÜBİTAK’daki proje öneri bilgi formunun A kısmındaki proje ön bilgileri ve firma bilgileri ile proje özetinin sunulduğu B.1 kısmında olduğu gibi, AB projelerindeki A kısmında;

 

 

‐ Kabul formunun teyidi,

‐ Form A1: Özet,

‐ Form A2 : Partner detayları,

‐ Form A3:Proje maliyetinin özeti,

yer alır.

 

– Projenin kalbi B kısmı olup, çağrıyla ilişkili olarak ilkin 1. Bölümde, projenin bilimsel ve teknik kalitesi, yönü analiz edilir (Scientific and/or technical quality relevant to call). TÜBİTAK projelerinde bu analiz B.2 kısmında yapılır.

 

– Bölüm B’nin 2.kısmı olan Uygulama (Implementation); organizasyon, yönetim yapısı, konsorsiyum ve partnerler, alt taşeronla ve kaynaklarla yani projenin uygulanmasında yöneltme fonksiyonu ile ilgilidir .TÜBİTAK projelerinde bu bölüm Bölüm C’deki Firma alt yapısı ile Bölüm D’deki Proje Bütçesi bölümünde anlatılır.

 

– Bölüm B’nin 3.kısmı olan Projenin etkisi (Impact) bölümünde projeden beklenen etkiler ile yayılımı (Dissemination = Tanıtım anlamında dağılımı, Exploitation = Ticari anlamda dağılımı) ve fikri mülkiyet hakların yönetimi (Management of intellectial property) konuları yer alır. Özellikle proje çıktısının kullanımının hangi partner(ler)e ait olacağına ilişkin bir sözleşmeyi tüm partnerlerin imzalayarak Komisyona sunmaları gerekmektedir. TÜBİTAK kapsamında yapılan ortak projelerde de aynı ilkeler geçerlidir. Projenin etkisi açıklaması TÜBİTAK projelerinde D bölümünde yapılmaktadır.

 

ÖZET SÖZ:

 

H2020 dokümanlarını analiz ederek elde edilecek mukayeseli ek bilgi birikimi ile bana göre TÜBİTAK projelerini daha iyi yazıp, uygulayabiliriz. Bu yolla proje yazma becerimiz ile İngilizce proje terminolojimiz, proje yönetme becerimiz (özellikle TÜBİTAK’ın da büyük önem verdiği ortak proje yapma kültürümüz) ve küresel Ar-Ge ve Yenilik bakış açımız daha da gelişecektir. Bence firmalar tarafından Proje yürütücüleri ile özellikle danışmanları değerlendirirken AB proje deneyimi olup olmadığı da sorgulanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI