AB’nin Ocak 2014’de Başlayacak 87.7 Milyar EURO’luk H2020 Araştırma ve Yenilik Projelerine Hazırlanıyor Muyuz?

Ana Sayfa » Ar-Ge » AB’nin Ocak 2014’de Başlayacak 87.7 Milyar EURO’luk H2020 Araştırma ve Yenilik Projelerine Hazırlanıyor Muyuz?
Paylaş
Tarih : 29 Nisan 2013 - 9:57

AB’NİN OCAK 2014’DE BAŞLAYACAK 87.7 MİLYAR EURO’LUK  

H2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİNE HAZIRLANIYOR MUYUZ?

                                                                                  Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM

 H2020 AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI SEMİNERİ
HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ..

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMINDA YAŞANAN PROBLEMLER

Avrupa Birliği’(AB)nin 2007-2013 yıllarını kapsayan 7 yıllık dönem için 53 milyar euro ile öngördüğü  “Araştırma ve Teknoloji Geliştirme için Çerçeve Programı”(7.ÇP) ‘nin sonuna gelmek üzereyiz. Bu programda; üniversite ve araştırma merkezlerinde yürütülen ar-ge faaliyetlerinin bazılarının sonlanmaması, proje çıktılarının piyasaya giriş süresinin uzun olması, yenilik faaliyetlerine beklenilen ölçüde yansımaması, birçok hibe programları ve iş paketleri için hibe oranları ile doğrudan maliyetlere eklenen sabit işletme gider oranlarının farklı olması, sıkı mali raporlama ve muhasebe denetim mekanizması, KOBİ’ler için kaynak yetersizliği ve garanti-risk sermayesinde vb. problemler yaşanmıştır. Ek olarak, anılan dönemde ar-ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı uygulanan 7.ÇP, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik programı(CIP) ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü(EIT) arasında uygun koordinasyonun sağlanamaması da kaynakların etkin kullanımını önlemiştir.

Hem bu sorunlara çözüm getirmek hem de AB’nin küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmek için 2014-2020 yıllarını kapsayan 87.74 milyar euro’luk bütçesi ile” HORİZON 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı”(H2020) kısa süre içinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamento’sunda onaylanarak, Ocak 2014 başında ilk çağrılarla başlaması beklenmektedir.

AB bünyesinde yürütülecek tüm ar-ge hibe programları tek çatı altında H2020’de yer almakta olup, sadece araştırma faaliyetlerini değil araştırma çıktılarının piyasada ticarileşmesini sağlayacak yenilik faaliyetlerini de içermektedir. Bu Programın öncelikli 3 ana alt grubu bulunmaktadır.

 

H2020’NİN ÖNCELİKLİ 3 ANA ALT GRUBUNUN ANALİZİ

1.BİLİMSEL MÜKEMMELİYET(Excellent Science):Birliğin dünya çapında bir bilimsel mükemmeliyete sahip olması için bilimsel altyapısının düzeyini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 27.8 milyar euro olup, alt kırılımı şöyledir:

-Avrupa Araştırma Konseyi(The European Research Council ) 15 milyar euro(temel araştırma için),

-Yeni ve Gelişen Teknolojiler(Future and Emerging Technologies ) 3.5 milyar euro(BİT dışında diğer alanların da katkısına açılmıştır),

-Marie Curie Faaliyetleri 6.5 milyar euro(eğitim, kariyer planlama ve sanayi-akademi işbirliği)

-Araştırma Altyapıları(European research infrastructures -including e-Infrastructures) 2.8 milyar euro.

 

2.ENDÜSTRİYEL LİDERLİK (Industrial Leadership): Endüstriyel alanında liderliğin sağlanması ve rekabetçiliğin arttırılmasını öngören bu alt programın toplam bütçesi 20,2 milyar euro olup, alt gruplandırılması şu şekildedir:

-Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler alanında Liderlik(Leadership in enabling and industrial technologies )15.5 milyar euro(BİT.fotonik, mikro ve nanoelektrik, nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat ve süreç teknolojileri, Biyoteknoloji, uzay gibi Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler-KET),

-Risk Sermayesine Erişim(Access to risk finance ) 4 milyar euro(araştırma ve yenilik faaliyetlerinde özel finansman ve risk sermayesi kaldıracı için),

-KOBİ’ler için Yenilik Araştırma Programı(Innovation in SMEs ) 700 milyon euro(Bu programla KOBİ’ler bireysel olarak da hibe programına başvurabilecekler. Endüstriyel Liderlik, Toplumsal sorunlara Çözümler ve Risk sermayesine erişim programlarından da 6.8 milyar eoroluk bir bütçenin COSME adlı yeni bir isimle sadece KOBİ’lere kullandırılması öngörülmektedir).

 

3.TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER(Societal Challenges):Toplam 35.8 milyar euroluk en yüksek payla aşağıdaki 6 konuda araştırma ve yenilik faaliyetlerinin hibelerle desteklenmesi öngörülmektedir:

-Sağlık, aktif yaşlanma ve refah (Health, demographic change and wellbeing) 9 milyar euro,

-Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve biyoekonomi(Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy ) 4.69 milyar euro,

-Güvenli, temiz ve etkili enerji(Secure, clean and efficient energy ) 6.5 milyar euro,

-Akıllı, temiz ve entegre ulaşım(Smart, green and integrated transport ) 7.69 milyar euro,

-İklim değişikliği ve kaynak verimliliğinin arttırılması-hammaddeler dahil(Climate action, resource efficiency and raw materials ) 3.5 milyar euro,

-Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar(Inclusive, innovative and secure societies ) 4.3 milyar euro.

 

Ayrıca, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü(European Institute of Innovation and Technology -EIT) için 1.5 milyar euro,Ortak araştırma  Merkezi (Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre) 2.2 milyar euro öngörülmektedir.

 

H2020’NİN 7.ÇP’YE GÖRE GETİRDİĞİ ÜSTÜNLÜK VE SADELEŞTİRMELER

-Her şeyden önce AB bünyesindeki tüm ar-ge hibe programları H2020’de yer almakta olup,hepsi için ortak bilgi işlem portalı ve yönlendirme söz konusudur.

-Sadece araştırma harcama ve giderleri değil yenilik faaliyetleri de hibeye konu olmakla, kavram geliştirmeden ürünün ticarileşmesine kadarki tüm süreç adımları hibenin kapsamına

Girmektedir (ArGe+İ).Çıktı bazlı hibelerin de alınması söz konusudur.

-Tüm hibe programları ve iş paketleri için süreç yeniliklerinde malzeme, personel ve genel üretim maliyetlerinden oluşan direkt maliyet giderlerinin  % 100’ü, Pazar odaklı ürün yeniliklerinde ise direkt maliyetlerin % 70’i olmak üzere sadece 2 adet hibe oranının uygulanması söz konusu olup, ayrıca her iki direkt maliyete tek tip  % 20 endirekt sabit işletme giderleri de eklenerek, hibe oranı yükseltilmektedir.

-Daha kısa müzakere ve seçilme aşamaları. Örneğin 7.ÇP’de hibe başvurusundan fonlamanın yapılmasına kadar süre ortalama 12 ay iken,H2020 de bunun ortalama 3.5 ay aşağıya çekilmesi hedeflenmektedir.

-KOBİ’lerin konsorsiyuma girme ya da oluşturması yanında daha basit ve yalın bir süreç olarak bireysel olarak da hibe programına başvurma imkanı getirilmektedir.7 milyar euronun üzerindeki bir bütçe ile COSME isimli alt program ile inovatif KOBİ’lerin daha fazla teşvik edilmesi söz konusudur. Birlik, ekonomik krizden çıkış ile istihdam ve üretim artışı için KOBİ’lerin merkezi rol oynadığını kabul etmektedir.

-Mükemmeliyet, etki ve uygulamadan oluşan basit proje değerlendirme kriterleri(Avrupa Araştırma Konseyi kapsamına giren temel araştırma hibe programlarında proje değerlendirmesinde sadece mükemmeliyet kriterinin uygulanması söz konusudur).

 

-Bir projede tam zamanlı yani adam/ay oranı <1> ile çalışan personel için zaman çizelgesi talep edilmeyeceğinden, bürokrasi azalacaktır.

-Olağan muhasebe uygulamalarının kabulü ve muhasebe, mali raporlama ve denetimler için tek tip basit standart ilkelerin uygulamaya sokularak, proje vermek teşvik edilmektedir.

-Fikri mülkiyete ilişkin katı kurallar yumuşatılarak, yasal güvenlik ile esneklik arasında daha optimal bir dengenin oluşması sağlanmaktadır.

 

TÜBİTAK AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARININ H2020 İLE SWOT ANALİZİ

 –TÜBİTAK-TEYDEB şimdiye dek tek bir destek programı ile hem araştırma ve geliştirme hem de yenilik faaliyetlerini hibe fonları ile finanse ederken; AB, tek çatı altında H2020 araştırma ve yenilik çerçeve programı ile yenilik faaliyetlerini 2014 Ocak ayından itibaren desteklemeye başlayacaktır.

 

-TÜBİTAK destek programlarında başvuru ile hibenin alınması ortalama 9 aylık bir süreyi gerektirir iken, AB’de bu süre H2020 için bir hedef niteliğindedir.

 

-TÜBİTAK destek programlarında mali raporlama ve YMM tasdik raporlarında normal muhasebe uygulamaları kabul edilmekte, bununla birlikte 1501 sanayi ar-ge projelerinde muhasebe sisteminde ar-ge muhasebesinin kurulması halinde % 40 olan temel destek oranına % 5-10 arası ilave destek oranı verilmektedir. AB projelerinde muhasebe ve denetimlerdeki sıkı kurallardan vazgeçilerek, proje başvurusunda artışlar beklenmektedir.

 

-5746 sayılı AR-GE Teşvik kanunundaki ar-ge indirimi, gelir vergisi stopaj istisnası ve sigorta primi desteğinden onaylanan TÜBİTAK projeleri yararlandığı gibi, AB projeleri de yararlanabilmektedir.

 

-TÜBİTAK 1507 KOBİ ar-ge projelerinde 3 tekli+2 ortak projeye % 75 destek oranı uygulaması ile büyük ölçekli sanayi projelerine 1501’de uyguladığı % 40-60 destek oranına göre daha yüksek yüzde tatbiki suretiyle KOBİ’lere eskiden beri merkezi önem vermiştir. AB ise bu rolün gereği olan uygulamayı 2014 başından itibaren devreye sokacaktır.

 

-TÜBİTAK ar-ge projelerinin bu üstünlüklerine rağmen AB H2020 Çerçeve programlarında endirekt maliyetler dahil süreç yenilikleri için hibe oranı % 120,ürün yenilikleri için % 84 ile bir önceki paragrafta belirtilen TÜBİTAK hibe programlarının çok üzerindedir.

 

-7.ÇP’deki uygulamanın H2020’de uygulanacağı varsayımıyla, AB sözleşmenin imzalanması ile proje bedelinin % 80’ini firmaya vermekte, ödeyeceği bedelin % 5’ini Kredi Garanti Fonu için ayırarak sigorta ettirmek suretiyle firmadan teminat mektubu istememekte, proje zamanında ve öngörülen şartlarla tamamlanırsa bu % 5’lik dilimin 4’ünü de firmaya iade etmektedir. TÜBİTAK’da ise onaylanan projenin önce faturaları ödenmekte, sonra hibe talebinde bulunulmaktadır. Ön finansman olarak proje bütçesinin % 25’i ile sınırlı meblağ % 125 banka ipoteği ile verilebilmektedir. Bu konuda KOBİ’ler çok büyük sıkıntı çekmektedir.

 

SONUÇ

Avrupa Birliğine aday ülke olarak Türkiye’miz, AB’nin ar-ge projelerine bir Almanya gibi tam üye gibidir, bir Alman firmasının yararlandığı tüm haklardan Türk firmaları da aynen yararlanmaktadır. Ülkemiz 7.ÇP ar-ge çalışmaları için Birliğe 700 milyon euro katkıda bulunurken, proje azlığı ve eksiklikleri nedeniyle verdiğinin ancak % 5’ini geri alabilmiştir.2014 Ocak başı çok yakın, medyada, iş alemi ile üniversitelerin çoğunda H2020 programının bırakalım hazırlanmayı, isminin bile duyulmadığına maalesef tanık olmaktayız. Bu treni kaçırmamız gerektiğine inanmaktayız.

 

————————————————————————————————–

Kaynaklar:

1)TÜBİTAK ,H2020 :Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı,2012.

2)European Commission,Horizon 2020,The EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020.

3)Leonardo Piccinetti,Europe for Business,Ltd dokümanları.

 

 H2020 AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI SEMİNERİ
HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ..

Bir önceki yazımız olan H2020 AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI SEMİNERİ başlıklı makalemizde avrupa birliği araştırma ve yenilik, h2020 ve horizon 2020 hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo