AB’nin Ocak 2014’de Başlayacak 70 Milyar Euro’luk H2020 Araştırma ve Yenilik Proje Çağrıları 11 Aralıkta Açıklanıyor

Ana Sayfa » Ar-Ge » AB’nin Ocak 2014’de Başlayacak 70 Milyar Euro’luk H2020 Araştırma ve Yenilik Proje Çağrıları 11 Aralıkta Açıklanıyor
Paylaş
Tarih : 30 Eylül 2013 - 9:05

AB’NİN OCAK 2014’DE BAŞLAYACAK 70  MİLYAR EURO’LUK H2020

ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJE ÇAĞRILARI 11 ARALIKTA AÇIKLANIYOR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

 

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMINDA YAŞANAN PROBLEMLER

 

-Avrupa Birliği (AB)’nin 2007‐2013 yıllarını kapsayan 7 yıllık dönem için 53 milyar Euro ile öngördüğü “Araştırma ve Teknoloji  geliştirme için Çerçeve Programı” (7.ÇP)’nin sonuna gelmek üzereyiz.

– Bu programda; üniversite vearaştırma merkezlerinde yürütülen Ar‐Ge faaliyetlerinin bazılarının sonlanmaması, proje çıktılarının piyasaya giriş süresinin uzun olması, yenilik faaliyetlerine beklenilen ölçüde yansımaması, birçok hibe programları ve iş paketleri için hibe oranları ile doğrudan maliyetlere eklenen sabit işletme gider oranlarının farklı olması, sıkı mali raporlama ve muhasebe denetim mekanizması,

KOBİ’ler için kaynak yetersizliği ve garanti‐risk sermayesinde vb. problemler yaşanmıştır. Ek olarak, anılan dönemde Ar‐Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı uygulanan 7.ÇP, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik programı (CIP) ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) arasında uygun koordinasyonun sağlanamaması da kaynakların etkin kullanımını önlemiştir.

Hem bu sorunlara çözüm getirmek hem de AB’nin küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmek için 2014‐2020 yıllarını kapsayan 70 milyar Euro’luk bütçesi ile “HORİZON 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı” (H2020) 11 Aralık 2013 tarihinde çağrıları açıklanarak,Ocak 2014 başında  uygulamaya başlayacaktır.

AB bünyesinde yürütülecek tüm Ar‐Ge hibe programları tek çatı altında H2020’de yer almakta olup, sadece araştırma faaliyetlerini değil araştırma çıktılarının piyasada ticarileşmesini sağlayacak yenilik faaliyetlerini de içermektedir. Bu Programın öncelikli 3 ana alt grubu bulunmaktadır.


H2020’NİN ÖNCELİKLİ 3 ANA ALT BİLEŞENİ

1. BİLİMSEL MÜKEMMELİYET (Excellent Science): Birliğin dünya çapında bir bilimsel mükemmeliyete sahip olması için bilimsel altyapısının düzeyini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Alt kırılımı şöyledir:

* Avrupa Araştırma Konseyi (The European Research Council) 13 095 milyon euro (temel araştırma için),

* Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies) 2 696 Milyon Euro (BİT dışında diğer alanların da katkısına açılmıştır),

* Marie Curie Faaliyetleri 6 166 milyon Euro (eğitim, kariyer planlama ve sanayi-akademi işbirliği)

* Araştırma Altyapıları (European research infrastructures -including e-Infrastructures) 2 488 milyonEuro.


2. ENDÜSTRİYEL LİDERLİK (Industrial Leadership)
: Endüstriyel alanında liderliğin sağlanması ve rekabetçiliğin arttırılmasını öngören bu alt programın alt gruplandırılması şu şekildedir:

* Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler alanında Liderlik (Leadership in enabling and industrial technologies) 13.557 milyon Euro (BİT. fotonik, mikro ve nanoelektrik, nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat ve süreç teknolojileri, Biyoteknoloji, uzay gibi Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler-KET),

* Risk Sermayesine Erişim (Access to risk finance) 2 842 milyon Euro (araştırma ve yenilik faaliyetlerinde özel finansman ve risk sermayesi kaldıracı için),

* KOBİ’ler için Yenilik Araştırma Programı (Innovation in SMEs) 616 milyon Euro (Bu programla KOBİ’ler bireysel olarak da hibe programına başvurabilecekler. Endüstriyel Liderlik, Toplumsal sorunlara Çözümler ve Risk sermayesine erişim programlarından da % 20 paylık katkı ile oluşan bu bütçenin COSME adlı yeni bir isimle sadece KOBİ’lere kullandırılması öngörülmektedir).

 

3. TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER (Societal Challenges): Aşağıdaki 6 konuda araştırma ve yenilik faaliyetlerinin hibelerle desteklenmesi öngörülmektedir:

* Sağlık, aktif yaşlanma ve refah (Health, demographic change and wellbeing) 7 472 milyon Euro,

* Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve biyoekonomi (Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bioeconomy) 3 851 milyon Euro,

* Güvenli, temiz ve etkili enerji (Secure, clean and efficient energy) 5 931 milyon Euro,

* Akıllı, temiz ve entegre ulaşım (Smart, green and integrated transport) 6 339 milyon Euro,

* İklim değişikliği ve kaynak verimliliğinin arttırılması-hammaddeler dahil (Climate action, resource efficiency and raw materials) 3 081 milyon Euro,

* Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar (Inclusive, innovative and secure societies) 1 309 milyon Euro.

 

H2020’NİN 7.ÇP’YE GÖRE GETİRDİĞİ ÜSTÜNLÜK VE SADELEŞTİRMELER

-Her şeyden önce AB bünyesindeki tüm Ar-Ge hibe programları H2020’de yer almakta olup, hepsi için ortak bilgi işlem portalı ve yönlendirme söz konusudur. Sadece araştırma harcama ve giderleri değil yenilik faaliyetleri de hibeye konu olmakla, kavram geliştirmeden ürünün ticarileşmesine kadarki tüm süreç adımları hibenin kapsamına girmektedir (ArGe+İ). Çıktı bazlı hibelerin de alınması söz konusudur.

-Tüm hibe programları ve iş paketleri için süreç yeniliklerinde malzeme, personel ve genel üretim maliyetlerinden oluşan direkt maliyet giderlerinin %100’ü, Pazar odaklı ürün yeniliklerinde ise direkt maliyetlerin %70’i olmak üzere sadece 2 adet hibe oranının uygulanması söz konusu olup, ayrıca her iki direkt maliyete tek tip %25 endirekt sabit işletme giderleri de eklenerek, hibe oranı
yükseltilmektedir.

-Daha kısa müzakere ve seçilme aşamaları. Örneğin 7.ÇP’de hibe başvurusundan fonlamanın yapılmasına kadar süre ortalama 12 ay iken,H2020 de bunun ortalama 8 aya aşağıya çekilmesi hedeflenmektedir.

-KOBİ’lerin konsorsiyuma girme ya da oluşturması yanında daha basit ve yalın bir süreç olarak bireysel olarak da hibe programına başvurma imkânı getirilmektedir.7 milyar euronun üzerindeki bir bütçe ile COSME isimli alt program ile inovatif KOBİ’lerin daha fazla teşvik edilmesi söz konusudur. Birlik, ekonomik krizden çıkış ile istihdam ve üretim artışı için KOBİ’lerin merkezi rol oynadığını kabul etmektedir.

-Mükemmeliyet, etki ve uygulamadan oluşan basit proje değerlendirme kriterleri .

-Bir projede tam zamanlı yani adam/ay oranı <1> ile çalışan personel için zaman çizelgesi talep edilmeyeceğinden, bürokrasi azalacaktır.

-Olağan muhasebe uygulamalarının kabulü ve muhasebe, mali raporlama ve denetimler için tek tip basit standart ilkelerin uygulamaya sokularak, proje vermek teşvik edilmektedir.

-Fikri mülkiyete ilişkin katı kurallar yumuşatılarak, yasal güvenlik ile esneklik arasında daha optimal bir dengenin oluşması sağlanmaktadır.

 

TÜBİTAK AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARININ H2020 İLE KARŞILAŞTIRILMASI

-TÜBİTAK-TEYDEB şimdiye dek tek bir destek programı ile hem araştırma ve geliştirme hem de yenilik faaliyetlerini hibe fonları ile finanse ederken; AB, tek çatı altında H2020 araştırma ve yenilik çerçeve programı ile yenilik faaliyetlerini 2014 Ocak ayından itibaren desteklemeye başlayacaktır.

-TÜBİTAK destek programlarında başvuru ile hibenin alınması ortalama 9 aylık bir süreyi gerektirir iken, AB’de bu süre H2020 için 8 ay öngörülmektedir.

-TÜBİTAK destek programlarında mali raporlama ve YMM tasdik raporlarında normal muhasebe uygulamaları kabul edilmekte, bununla birlikte 1501 Sanayi Ar-Ge projelerinde muhasebe sisteminde Ar-Ge muhasebesinin kurulması halinde %40 olan temel destek oranına %5-10 arası ilave destek oranı verilmektedir. AB projelerinde muhasebe ve denetimlerdeki sıkı kurallardan vazgeçilerek, proje
başvurusunda artışlar beklenmektedir.

-5746 sayılı AR-GE Teşvik kanunundaki Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopaj istisnası ve sigorta primi desteğinden onaylanan TÜBİTAK projeleri yararlandığı gibi, AB projeleri de yararlanabilmektedir.

-TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge projelerinde 3 tekli + 2 ortak projeye %75 destek oranı uygulaması ile büyük ölçekli sanayi projelerine 1501’de uyguladığı %40-60 destek oranına göre daha yüksek yüzde tatbiki suretiyle KOBİ’lere eskiden beri merkezi önem vermiştir. AB ise bu rolün gereği olan uygulamayı 2014 başından itibaren devreye sokacaktır.

-TÜBİTAK Ar-Ge projelerinin bu üstünlüklerine rağmen AB H2020 Çerçeve programlarında hibe oranı %100(inovasyon faaliyetlerinde bu oran maksimum % 70’dir).Ayrıca direkt maliyetlerin üzerine % 25 işletme gideri(overhead) eklenmektedir.TÜBİTAK uygulamasında % 10 işletme gideri ilavesi sadece 1511 öncelikli alanlar destek programında söz konusudur.

7. ÇP’deki uygulamanın H2020’de uygulanacağı varsayımıyla AB ,proje bedelinin %60-80’i proje sözleşmesinin imzalanmasını takip eden 45 gün içinde firmaya ilk ön ödeme olarak yaplmakta , ödeyeceği bedelin %5’ini Kredi Garanti Fonu için ayırarak sigorta ettirmek suretiyle firmadan teminat mektubu istememekte, proje zamanında ve öngörülen şartlarla tamamlanırsa bu %5’lik dilimin 4’ünü de firmaya iade etmektedir. TÜBİTAK’da ise onaylanan projenin önce faturaları ödenmekte, sonra hibe talebinde bulunulmaktadır. Ön
finansman olarak proje bütçesinin %25’i ile sınırlı meblağ %125 banka ipoteği ile verilebilmektedir. Bu konuda KOBİ’ler çok büyük sıkıntı çekmektedir.

 

SONUÇ

-Avrupa Birliğine aday ülke olarak ülkemiz , AB’nin Ar-Ge projelerine bir Almanya gibi tam üye gibidir, bir Alman firmasının yararlandığı tüm haklardan Türk firmaları da aynen yararlanmaktadır. Ülkemiz 7.ÇP Ar-Ge çalışmaları için Birliğe 650 milyon Euro katkıda bulunurken, proje azlığı ve eksiklikleri nedeniyle Yaklaşık 250 milyon Euro geri alabilmiş,verilen projelerin kabul edilme oranı ise % 12 olup,bu oran AB düzeyinde % 20,örneğin İsrail için % 40’dır.

H2020 çağrıları 11 Aralık 2013’de açıklanacak olup,2014 Ocak başında uygulamaya geçilecektir.Özellikle TÜBİTAK projelerinde belli sayılara gelen firmaların sınıf atlamak ve sinerji yaratmak için H2020 Programına katılmalarını mevzuat öngörmektedir,yoksa bize göre tıkanmaları söz konusudur.H2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına Türk firmalarınca katılmak sadece hibe almak ve Avrupalı firmalardan teknoloji transferi açısından değil,AB ‘nin Kuzey Kore,Afganistan ve Suriye dışındaki tüm ülkelerle yaptığı ar-ge anlaşmaları ile uluslararasılaşmanın da zevkini tatmasıdır.

Kaynaklar:
1)TÜBİTAK, H2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı,2012.
2)European Commission,Horizon 2020,The EU Framework Programme for Research and
Innovation 2014-2020.
3)Leonardo Piccinetti,Europe for Business,Ltd dokümanları.

Bir önceki yazımız olan 60 yaşınızda, 3.600 günle yaştan emekli olabilirsiniz - 30 Eylül 2013 başlıklı makalemizde 3600 günle emeklilik, Ne Zaman Emekli Olabilirim ve yaştan emekli hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI