AB ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİNDEN KAZANILAN DENEYİM İLE TÜBİTAK ‐ TEYDEB ORTAK AR‐GE VE YENİLİK PROJELERİ NASIL HAZIRLANIR?

Ana Sayfa » Ar-Ge » AB ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİNDEN KAZANILAN DENEYİM İLE TÜBİTAK ‐ TEYDEB ORTAK AR‐GE VE YENİLİK PROJELERİ NASIL HAZIRLANIR?
Paylaş
Tarih : 04 Eylül 2013 - 7:46

AB ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROJELERİNDEN KAZANILAN  DENEYİM  İLE TÜBİTAK TEYDEB ORTAK ARGE VE YENİLİK PROJELERİ NASIL HAZIRLANIR?

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe

Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,

Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

 

GİRİŞ

 

TÜBİTAK’a verilen Ar‐Ge projelerinin verilme şekline göre 2012 yılı verilerine

baktığımızda, firma bazında verilen tekil Ar‐Ge proje sayısı 1501 ve 1507 için

toplam 2050 iken iki veya daha fazla firmanın (genelde iki firmalı) ortak proje

sayısı yaklaşık 60 adet gibi çok düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Ortak projelerle

firmalar arasında ileriye ve geriye doğru ortak sinerji yaratılır (matematiksel

deyişle 2×2= 4′ün üzeri). Örneğin otomotiv sektörü için özel lazer makinesine

ihtiyaç duyan bir otomotiv yan sanayi üreticisi, ürün iyileştirme için makine

imalatçısını ortak projeye alarak, muhatap firma olarak Ar‐Ge projesini verir. İki

firma da desteklerden ve mali teşviklerden yararlanarak rekabetçi güçlerini

artırırlar.

Ülke içinde ortak Ar‐Ge projelerinin verilmeyip bu yönde bir kültürün

gelişmemesine bağlı olarak hepsi ortak proje olan AB 7.çerçeve programı, Eureka

ve Eurostars programına Türk firmalarının katılımı çok düşük düzeyde

kalmaktadır. AB Ar‐Ge proje havuzuna yaptığımız katkının ancak %5’inden

yararlanacak kadar proje sunarak batılı firmaları finanse ediyoruz.

 

ORTAK PROJE VERMENİN AVANTAJLARI

 

1507 KOBİ başlangıç Ar‐Ge proje destek programında %75 hibe destek oranı

tekil projelerde 2 projeye uygulanırken, 2 tekil + 2 ortak proje ve 1 tekil proje

olmak üzere 5 projeye uygulanabilecektir.

1501 Sanayi Ar‐Ge proje destek programlarında hibe destek oranının alt limiti

tekil projelerde %40 iken, ortak projelerde bu orana %10 ilave edilmektedir.

1501 TEYDEB uygulama esaslarının 15/7) maddesinde “…şirketlerinin,

programa başvurabileceği veya destek alabileceği proje sayısında sınırlama

yoktur. Ancak, TÜBİTAK Başkanlığının belirleyeceği bir sayının üzerinde bu destek

programı kapsamında projesi desteklenmiş olan kuruluşların, yeni bir proje

önerisinin bu program kapsamında desteklenmesi için uluslararası destekli en az

bir Ar‐Ge projesi yürütmüş olmak veya bu destek programı kapsamında ortaklı en

az bir TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak şartını sağlaması istenebilir.”

Demek ki yurt içinde ortak proje vermeden ve AB projelerine katılmadan daha

ilerisi için Ar‐Ge projelerinden hibe almanın çok zor olacağının farkında olmak

gerekiyor.

 

TEYDEB UYGULAMA ESASLARINA GÖRE ORTAK BAŞVURU MADDELERİ

 

MADDE 17 – (1) Kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler.

Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların

proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için

hazırlanmalıdır.

(2) Proje başvurusunda bulunan kuruluşun başka bir kuruluştan Ar‐Ge hizmeti

satın aldığı ve bu hizmetin projenin önemli bir kısmını oluşturduğu durumda,

projedeki tüm Ar‐Ge faaliyetlerinin değerlendirilip izlenebilmesi için; kuruluşların

ortak proje başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda

bulunmaları istenebilir.

(3) Bir projede desteklenen faaliyetlerin, başka bir kuruluşun projesinde

hizmet alımı kapsamında olması durumunda bu hizmet alımı için destek talep

edilmez, Ar‐Ge faaliyetini yapan kuruluşun faaliyetleri desteklenir.

(4) Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık

kurmaları zorunluluğu yoktur.

(5) Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, destek kararı sonrası

imzalanacak proje sözleşmesinde muhatap kuruluş olarak belirtilir. Ödeme

bildirimi ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır.(20)

(6) Ortak projelerin destek sürecinde, ortak kuruluşların projeden ayrılması,

ortakların değişmesi, projedeki ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar,

TÜBİTAK’a sunulur, yapılan değerlendirme ile ortak sunulan projenin

desteklenmeye devam edip etmeyeceğine desteklenecekse hangi kapsamda

destekleneceğine ilişkin karar verilir.

(7) Desteklenmesi uygun bulunan ortak projelerde dönemsel harcamalar

sonrasında her bir katılımcıya proje harcamaları karşılığında destek oranı ayrı ayrı

hesaplanır, ayrı ayrı destekleme yapılır.

 

HAKEM DEĞERLENDİRME AGY 200E GÖRE ORTAK PROJE DENETİMİ

 

Hakem, ortak projelerde: ortaklar arası yetki ve sorumlulukların tanımını;

projedeki iş paylaşımını, proje liderliğinin açıkça belirlenmiş olmasını; fikri ve sınaî

mülkiyet haklarının paylaşımını ve ortakların birbirlerini tamamlayıcılığını irdeler.

Ortak projelerde tüm ortak kuruluşlar ziyaret edilir.

 

AB PROJELERİNDE DURUM

 

2007‐2013 yıllarını kapsayan AB 7.Çerçeve Programı (ÇP) ile 2014‐2020 yılları

arasında uygulanacak HORİZON 2020 Ar‐Ge ve yenilik programı kapsamında

oluşturulan konsorsiyumlarda genelde en az 3 AB /Asosye ülkelerden firmaların

katılımı gereklidir. Ancak uygulamaya baktığımızda işbirliği özel programları

kapsamında büyük projeler için oluşturulan konsorsiyumlara, ortalama 15‐20

firmanın partner olarak katılarak AB’den ortalama proje başına toplam 6 milyon

Euro aldıkları tespit edilmiştir. Küçük projelerde ise partner sayısı ortalama 6‐

8,AB’nin projeye katkısı ortalama 3 milyon Euro’dur. Kapasiteler özel programının

alt destek programı olan KOBİ yararına araştırma için oluşturulan

konsorsiyumlarda, olması gereken AB/Asosye üye ülkeden min 3 KOBİ ve 2 Ar‐Ge

sağlayıcı olarak 5 adet partnerdir. Uygulamada ise, ortalama partner sayısı 10, AB

hibe tutarı 0,5‐5 milyon Euro’dur.

Bizim önerimiz, adımsal gelişme olarak firmalarımız Avrupa Birliği projelerine

önce iki firmalı ortaklığa imkân sağlayan Eureka ya da Eurostars programlarına

katılıp, buradan elde ettikleri deneyim ve geri bildirimle AB 7.ÇP projelerine iştirak

etmeleri yönündedir.

EUREKA projelerinde olması gereken özellikler;

  • • En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı
  • • Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı
  • • Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli (küçük ortak %25 den fazla) olmalı
  • • Kısa zamanda ticarileşebilecek (6 ay ile max 2 yıl arası) bir ürün, süreç ya

da hizmete yönelik bir proje olmalı

  • • Sözleşme yaparken (mülkiyet hakları çözülmeli‐örneğin küçük ortağın da

proje sonrası mülkiyet haklarının olması, bedelsiz lisans kullanma hakkı)

gibi konuların bulunması gereklidir.

Ar‐Ge ye önem veren KOBİ statüsündeki Türk ve Avrupalı makine imalatçıları

arasındaki ortak Ar‐Ge projeleri için de, Eurostars hibe fonları bulunmaktadır ve

bu programda kullanılmaya hazır Eureka programı gibi kullanılmayan ve fark

edilmeyen fon kaynağı bulunmaktadır.

BİZİM ANALİZİMİZ;

 

Bize göre ürün yeniliğini proje girişi yapan MUHATAP firma, süreç yeniliğini

makine firması üstlenmeli.

Makinenin Ar‐Ge unsuru taşıyan şekillendirilmiş üniteleri, makine firması

tarafından fatura kesilerek ürün firmasına satılmalı,

İki taraf arasında düzenlenecek sözleşmede, ürünün fikri ve sınaî hakları ürün

firmasına, makinenin fikri ve sınaî haklarına makine firmasına ait olması önerilir.

 

Proje toplam bütçesi içerisinde her bir ortağın payı % 25 ‘den

aşağı mevzuat gereği olamamakta, bizim tecrübemize göre %40’dan aşağı

olmamasında fayda var. Örneğin 1507 KOBİ Ar‐Ge projelerinde, makine maliyeti,

proje total bütçesi max. 500 bin TL. içinde yüksek paya sahip olacağından dolayı

bize göre hibede denge sağlamak için; makinenin Ar‐Ge unsuru malzemelerini

makine firması tedarik eder ve şekillendirme faaliyetleri yaparak proje sonunda

ürün firmasına fatura eder. Bu hususu iki firma arası imzalanacak sözleşmede

fikri ve sınaî haklar bölümünün alt açıklamasında “makine imalatı çıktılarının proje

bitimi sonrasında bedeli karşılığında fatura edilerek ürün firmasına teslim edilir”

gibi bir ibare kullanmakta yarar var. Makinenin standart parçalarının ürün firması

tarafından da tedarik edilmesi, maliyetin iki firma arasındaki dengelenmesinde

bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Her iki taraf da projede tanımlanan ve

kabul edilen harcamalarına göre hibeyi almaktadır.

Bilimsel bakış açısı ile ortak projelerde aşağıdaki iş paketleri şablonu

kullanılabilir:

1. Proje Yönetimi (ORTAK)

2. Ürün Kavram Geliştirme (Firma A)

3. Süreç Kavram Geliştirme (Firma B)

4. Ürün Tasarım (Firma A)

5. Süreç Tasarım (Firma B)

6. Ürün Prototip İmalat ve Montaj (Firma A)

7. Süreç Prototip İmalat ve Montaj (Firma B)

8. Test ve Değerlendirme İş paketi (ORTAK).

Tanımlar;

Firma A: Koordinatör Firma (Muhatap Firma)

Firma B: Makina Üretici Firma

Proje için, Firma A’dan bir proje koordinatörü ve proje yürütücüsü ile firma

B’den proje yürütücüsü olması tavsiye edilir.

Ar‐Ge projelerinde sürekli hibe desteklerinden yararlanmak için belli sayıdan

itibaren (her firma mevcut yapısına göre bu optimal noktayı belirler) firmalarımız,

Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde ortak projelere katılmak için pozisyon

almalıdırlar. Aksi halde bize göre Ar‐Ge hibelerinde süreklilik beklenmemelidir.

Oysa 2023 ülkemizin hedefleri için Ar‐Ge projelerinde süreklilik sağlanması,

olmazsa olmaz bir şarttır. Firmalarımızın şu anda çoklukla uyguladıkları maliyete

dayalı rekabet gücünden, inovasyona dayalı rekabet gücüne erişmemiz bize göre

ancak Ar‐Ge ortak proje sayısını artırmakla olanaklıdır.

Bir önceki yazımız olan Stajyerlik Sigorta girişi olan kadın doğum borçlanması yapabilir mi? - 3 Eylül 2013 başlıklı makalemizde kadın doğum borçlanması, Ne Zaman Emekli Olabilirim ve stajyerlik sigorta girişi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI