3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununa Göre de Yazılım Firmalarının AR-GE ve Yenilik Faaliyetinde Bulunmaları Gerekiyor

Ana Sayfa » Ar-Ge » 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununa Göre de Yazılım Firmalarının AR-GE ve Yenilik Faaliyetinde Bulunmaları Gerekiyor
Paylaş
Tarih : 03 Nisan 2013 - 9:30

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNUNA GÖRE DE YAZILIM FİRMALARININ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETİNDE BULUNMALARI GEREKİYOR        

  

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM

Selim KÜRTÜNLÜ

Makine ve Ar-Ge Mühendisi

 

 

A-GİRİŞ

 

AR-GE (Araştırma ve Deneysel Geliştirme)  ve Yenilik projeleri genelde imalat sektörü ve yazılım firmaları için destek kuruluşlarına verilmektedir. Ulusal destek kuruluşu olan TUBİTAK’ a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) verilen Ar-Ge ve yenilik projeleri çoklukla imalat sektörü ile ilgili olup, yazılım Ar-Ge  ve projelerinin sayı ve nitelik olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin yıllık toplam ihracatı 150 milyar dolar iken, Hindistan’ın ABD ve AB firmalarına yaptığı yazılımlardan elde ettiği yıllık gelir 500 milyar dolar civarındadır. Hindistan sadece yazılım geliri elde etmekle kalmıyor, ayrıca batılı firmaların birçok bilgisine sahip olduğu için kendisine bu firmaları bağımlı hale getirerek, kontrolü eline geçirmektedir. AB 2007-2013 yılları için 7. Çerçeve programı ile Ar-Ge ye toplam 53 milyar Euro ayırmış, bunun 9 milyar Euro’luk  % 16,5 kısmı en yüksek payla bilgi ve iletişim teknolojilerine ayrılmıştır. Bizde de daha yoğun olarak yazılım Ar-Ge ‘si yaparak ulusal ve uluslar arası destek kuruluşlarına proje vermenin önemi açıktır. Bu bağlamda serbest bölgelerimizde faaliyet gösteren yazılım firmalarının 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile 5746 sayılı Ar-Ge teşvik Kanunu’na göre Ar-Ge projeleri yapmalarının önemi analiz edilmektedir.

 

B-YAZILIM AR-GE PROJELERİNDE OLMAZSA OLMAZ GENEL ŞARTLAR ve TANIMLAR

 

Genel şartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 

1.Yenilik: Proje Çıktısının Kendi mevcut durumumuz ile Yerli ve Yabancı Muadillerine Nazaran Mukayeseli Üstünlüğü ve farklılıkları.

 

2.Özgünlük: Yenilikleri yaratmada malzeme, yazılım, alet‐teçhizat, yöntem ve tekniklerde, başka bir deyişle amaca ulaştıracak araç ve izlenecek yollarda uyguladığımız tüm farklılıkların tamamını içerir.

 

3.Ar-Ge Unsuru: Ar-Ge’ nin içerisinde görülebilir bir yenilik unsurunun bulunması ve bilimsel ve/veya Teknolojik belirsizliklerin giderilmesidir. Başka bir deyişle bir sorunun çözümünün genel bilgi stokuna ve ilgili alana ilişkin tekniklere sahip bir kişi açısından görülebilir olmadığı durumlardır.

 

4.Ar-Ge Sistematiği/Metodolojisi: Muadillerinden Üstün Proje Çıktısını ve özgünlüğü elde ederken karşılaşılacak Risk ve Problemleri tanımlama, çözümleme ve fırsata dönüştürme amacıyla atılan yaratıcı sistematik çalışmalardır.

 

5.Hardware(Donanım) : Hardware donanım demektir. Bilgisayarın dışarıdan görülen her parçası birer donanım olarak tanımlanabilir. Örneğin ekran, klavye, Mouse,  hepsi birer donanımdır. Bu tanımına göre donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet-edevat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır. Bilgisayar donanımı, bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimlerdir. Bilgisayar alanında genel terim olarak donanım olarak tabir edilir. Donanım tanımı yapılırken sadece bilgisayarın parçaları düşünülmemelidir. Örneğin bir robotun kontrol ünitesi olarak geliştirilen arabirim ( interface) kartı da bir donanımdır.

 

6.Software(Yazılım): Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta incelenebilir.
Sistem Yazılımları (System Software)
Uygulama Yazılımları (Application Software)
Sistem Yazılımları (System Software): Bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi, derleyiciler (compilers) (Yazılım programında, yazılan programı makine diline çeviren program), çeşitli donatılar (facility) gibi yazılımlardır.

Uygulama Yazılımları (Application Software):Bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan örneğin çek, senet, stok kontrol, bordro, kütüphane kayıtlarını tutan programlar, bankalardaki müşterilerin para hesaplarını tutan programlar vs. gibi yazılımlardır.

Bütün sistem programları içinde en temel yazılım işletim sistemidir ki, bilgisayarın bütün donanım ve yazılım kaynaklarını kontrol ettiği gibi, kullanıcılara ait uygulama yazılımlarının da çalıştırılmalarını ve denetlenmelerini sağlar.

 

FRASCATİ KILAVUZUNA GÖRE YAZILIM AR-GE PROJELERİNİN PARAMETRELERİ

 

FRASCATİ kılavuzu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ülkelerinin İtalya’daki Frascati şehrinde toplanarak, Ar-Ge projelerinin geçerlilik kriterlerini belirlediği bir dokümandır. Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Ar-Ge projeleri yazarken, bu kılavuzdaki parametrelere dikkat edilmesi büyük fayda sağlar.

 

Frascati’nin yazılım Ar-Ge projeleri için model oluşturacak örnekleri aşağıda yer almaktadır. Proje yazarken bu kavramlara girip girmediğini test etmek büyük önem taşımaktadır :

 

 • Teorik bilgisayar bilimleri alanında yeni teoremler ve algoritmalar geliştiren Ar-Ge çalışmaları.
 • İşletim sistemleri, programlama dilleri, veri yönetimi, iletişim yazılımları ve yazılım geliştirme araçları düzeyinde bilgi teknolojisinin geliştirilmesi.
 • Internet teknolojisinin geliştirilmesi.
 • Yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu veya korunması ile ilgili araştırmalar.
 • Bilginin yakalanması, iletilmesi, depolanması, geri alınması, manipüle edilmesi veya gösterilmesi anlamında jenerik (doğurgan) yaklaşımlarda ilerlemeler sağlayan yazılım geliştirme çalışmaları.
 • Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknoloji bilgisindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan deneysel geliştirme çalışmaları.
 • Bilgisayar alanının uzmanlaşmış dallarındaki yazılım araçları veya teknolojileri üzerinde gerçekleştirilen Ar-Ge (resim işleme, coğrafi veri sunumu, karakter tanımlaması, yapay zeka ve diğer alanlar.

 

Yine aynı kılavuzda Ar-Ge kabul edilmeyen model örnekler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 

 • Bilinen yöntemleri ve mevcut yazılım araçları kullanılarak ticari uygulama yazılımları ve bilgi sistemleri geliştirilmesi.
 • Mevcut sistemler için destek.
 • Bilgisayar dillerinin dönüştürülmesi ve/veya tercüme edilmesi.
 • Uygulama programlarına kullanıcı işlevselliğinin eklenmesi.
 • Sistemlerin hatalardan arındırılması.
 • Mevcut yazılımın uyarlanması.
 • Kullanıcı dokümantasyonunun hazırlanması.
 •  

Serbest Bölgeler Mevzuatına Göre Yazılım Faaliyetleri(1 seri nolu Tebliğ)

 

“Yazılım: bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü ifade eder

Tanıma uygun bir programın ticari amaçla CD şeklinde hazırlanması ve fiziki mal olarak fiilen ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir.

Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

 

 • – Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması,
 • – İşyeri alt yapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,
 • – Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatın gerçekleştiğinin tevsik edilmesi

gerekir.

 

Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna kapsamında değerlendirilmez:

 

–          “Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

–          Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

–          Bölgede faaliyette ulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri.”

 

Yukarıdaki Serbest Bölgeler mevzuatına göre de, yazılım şirketleri ancak Ar-Ge yaptıklarında teşviklerden yararlanabilmektedirler. Bu bakımdan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Kanunu yazılım faaliyetlerinde birbiriyle örtüşmektedir.

 

C- Bilişim Ar-Ge Projeleri

 

Yukarıda vermiş olduğumuz tanımlar doğrultusuna Yazılım ve Donanım projelerini iki ana gruba ayrılabilir.

 

1.Hardware-Software Projeleri

Donanım projelerinde hem donanım hem de yazılımı kapsamaktadır. Basit bir örnek ile açıklamak gerekirse, son zamanlarda sıklıkla adres bulmak için kullandığımız Navigation’lar bunun için bir örnek olabilir. Şöyle ki, Uydudan sürekli olarak yayınlanan GPS (Global Positioning System) ile bilgilerini almak için geliştirilmiş olan cihaz bir donanım olarak görülebilir fakat alınan bu bilginin işlenerek anlamlı bir bilgi haline getirilip cihazda yüklü olan sayısal harita üzerinde konumlama ise bir yazılım ile gerçekleştirilecektir. Buradan anlaşılmaktadır ki, bu tip projelerde hem donanım hem de yazılım araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu tip projelerde donanım tek başına bir anlam teşkil etmeyecektir.

 

2.Software Projeleri

Bu tip projeler ise mevcut donanımlar üzerinde çalıştırılacak bir yazılımın geliştirilmesi ve/veya mevcut hardware özellikleri amaca yönelik bir yazılım sisteminin tasarlanması ve uygulanmasını kapsar.

 

D- Bilişim Projeleri

Genelde Bilişim projeleri aşağıdaki temel iş paketlerinden oluşur.

 

1.Kavram geliştirme: Bu aşamada, proje çıktısı ürün için yapılacak olan teknik ve bilimsel araştırmaları, bu araştırma sonuçları ile proje çıktısını ürünün araştırma ve geliştirme faaliyeti ile ilişkisi kurular. Yine bu aşamada proje çıktısı için alt yapı değerlendirilmesinin yapıldığı aşamadır. Kaynakların (insan, alet teçhizat, donanım, bilgi birikimi) proje çıktısının gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin değerlendirildiği aşamadır.

 

2.Tasarım: Bu aşama eğer proje çıktısı C.1’deki belirttiğimiz hem donanım hem de yazılımı kapsar ise iki gruba ayırarak incelenebilir.

 

2.1 Donanım Tasarımı: Bu aşama proje çıktısının donanım kısmı ile ilgili olarak donanımın hedeflenen proje çıktısı için beklenen fonksiyonu yerine getirmesine yönelik faaliyetleri kapsar. Yine örneğimizden hareket edecek olursak, Navigation cihazının boyutlarının belirlendiği, iletişim protokollerinin, bu bilgileri almak için gereken kartların tasarlandığı, bağlantı şemalarının hazırlandığı, kullanılacak entegrelerin belirlendiği, PCB (Printed Circuit Board-Baskı Devre Kartı)şemalarının çizildiği aşamadır.

 

2.2 Yazılım Tasarımı: Bu aşamada proje çıktısı ürün için veya donanım için yazılımın sahip olması gereken nitelikleri belirlenerek algoritmaların çıkartılması, çalıştırılacağı donanım ile ilişkilerinin belirlendiği aşamadır.

Eğer proje çıktısı C.2’deki tanımlandığı gibi sadece Yazılım ise, D.2.2 deki madde ile ilgili çalışma yapılır.

 

3.Alfa Prototip: Bu aşama eğer proje çıktısı C.1’deki belirttiğimiz hem donanım hem de yazılımı kapsar ise iki gruba ayırarak incelenebilir:

(Alfa Prototip İmalatı: Tasarlanan ve ilk denemelerin yapılacağı prototiptir. Amaç kullanılacak komponentlerin çalışırlığını gözlemlemek ve doğrulamaktır. Prototip aşamasında zaman  ve maliyet tasarrufu sağlamak için Alfa prototipler sadece proje çıktısı ile ilgili hedeflenen başarı kriterlerini doğrulamak için görsel ve/veya ticari bir ürün haline gelmeden önce gerçekleştirilen sadece tasarımın doğrulandığı prototiptir.)

 

3.1. Donanım Alfa Prototip İmalatı: Bu aşamada tasarım aşamasındaki D.2.1 deki aşamadaki çıktıların uygulamaya döküldüğü aşamadır. Tasarlanan PCB şemalarına göre kartların oluşturulması,  giriş ve çıkış parametrelerine göre donanımın ortaya çıktığı aşamadır.

 

 3.2 Yazılım Alfa Test: Bu aşama tasarım aşamasındaki D.2.2 de yazılım ile ilgili çıktıların yani geliştirilen algoritmaya göre D.3.1 de yapılan donanım alfa prototip ile birlikte proje çıktısının ürünün başarı kriterlerine göre, kodların, uygulamanın geliştirildiği ve test edildiği aşamadır.

 

4.Pilot Uygulama ve Beta Testler: Bu aşama artık gerçekleştirilen alfa prototip imalatı ve yazılımlar geliştirilirken karşılaşılan problemlerin, bilimsel ve teknik belirsizliklerin ortadan kaldırılarak ticari ve uygulanabilir aşamaya getirildiği ve gerçek koşullarda test edildiği aşamadır.

 

E- Bilişim Proje Önerisi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

 

 1. Proje önerisi mutlaka B başlığında tanımlanmış olan yenilik, özgünlük içermesi gerekmektedir.
 2. Makine imalat Ar-ge projeleri, toplam proje önerisi bütçesinin  %60-%70 malzeme ağırlıklı olurken, bilişim projelerinde proje bütçesinin %60-%70 personel giderlerinden oluşmaktadır.  Bu durumda projede yer alacak personelin proje süresi içersinde ne yapacağı ve ne kadar sürede yapacağı faaliyeti gerçekleştirmesi gerektiği çok iyi bir şekilde, şüpheye yer vermeyecek bir biçimde tanımlanmalıdır.
 3. Bilişim projelerinde yukarıdaki maddeye istinaden tüm proje süresini içeren bir proje yönetimi aşaması kullanılması tavsiye edilmektedir.

 

 1. Bilişim projeleri madde 2’de belirtildiği üzere, personel ağırlıklı olmasından dolayı, bütçe oluşturulurken, personelin projedeki görevi detaylı olarak tanımlanmalıdır. Proje önerisinde verilen CV ile proje faaliyetindeki yetkinlikleri örtüşmelidir.
 2. Edindiğimiz tecrübeler ışığında, adam/ay oranı 0,40 (Aylık proje için ayrılan süre %40) aşması durumunda, TUBİTAK kurumu tarafından daha dikkatli sorgulanmakta ve projeyi izlemeye gelen hakem, adam/ay oranının yüksekliği konusu ikna edilememesi durumunda, projenin reddi veya adam/ay oranlarında ciddi anlamda TUBİTAK tarafından kısıtlamaya gidilmektedir.

 

 1. Makine projelerinde firma tarafından tasarımı yapılmış sistemin doğrulanması için danışmanlık hizmeti alınması uygun bulunurken, bilişim projelerinde tasarım doğrulama faaliyeti firma bünyesinde yapılması tavsiye edilmektedir.
 2. Eğer proje çıktısı hem donanım hem yazılımı içermekte ise ve yazılımı farklı bir firma ve donanımı farklı bir firma gerçekleştiriyorsa bu durumu hizmet alımı olarak değil ortak proje olarak verilmesi tavsiye edilir.

 

F-SONUÇ

 

Türkiye’de faaliyette bulunan 19 serbest bölgede faaliyette bulunan yazılım firmalarımızın daha çok Ar-Ge projeleri yaparak ulusal ve uluslar arası kuruluşlara sunmaları, hem kendilerini geliştirecek hibe fonlarına sahip olarak daha çok eleman istihdamına hem de milli gelir artışına ve hizmet ihracatımızın arttırılmasına yol açacaktır. Bu tür Ar-Ge projeleri yazarken özellikle yukarıda tanımlanan Frascati kriterlerine uyulması, bize göre büyük önem taşımaktadır.

 

Her yazılım projesi yenilikçi ve özgün yönleri olduğu sürece bir Ar-Ge projesi olarak görülmesi gerekmektedir. Zira geliştirilen yazılımların temel amacı bir problemi çözmek için geliştirilmiş üründür.

 

Burada yaşanan en önemli sorunlardan birisi de proje önerisi hazırlarken, projenin tanımının iyi yapılamaması Ar-Ge sistematiğinin kurulamaması, Ar-Ge unsurlarını ön plana çıkartılamaması ve de yeterli bir proje yönetiminin olmaması proje önerisinin destek kuruluşları tarafından reddine sebep olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Ödedikleri Emlak Vergisini nasıl geri alabilirler - 3 Nisan 2013 başlıklı makalemizde emlak vergisi kanunu, hiçbir geliri olmayanlar ve ödenen emlak vergisi nasıl geri alınır hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI