2014/1.Dönem (Ocak – Haziran) Tübitak Teknik Raporun Oluşturulmasında Firmalar Şimdiden Hangi Konuları Düşünmeli

Ana Sayfa » Ar-Ge » 2014/1.Dönem (Ocak – Haziran) Tübitak Teknik Raporun Oluşturulmasında Firmalar Şimdiden Hangi Konuları Düşünmeli
Paylaş
Tarih : 26 Haziran 2014 - 8:50

2014/1.DÖNEM (OCAK – HAZİRAN)  TÜBİTAK  TEKNİK  RAPORUN OLUŞTURULMASINDA  FİRMALAR ŞİMDİDEN  HANGİ KONULARI DÜŞÜNMELİ

 

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, YMM

 

 

 

TÜBİTAK’tan ar-ge projesi onaylanan firmaların 2014 Ocak-Haziran  aylarına ait 2014/ 1.dönem  hibe desteğini talep etmek için teknik rapor,mali rapor ve ymm raporundan oluşan ar-ge yardımı istek formunu doldurarak en geç 2014 Eylül ayı sonuna kadar TÜBİTAK’a online ve basılı olarak sunmaları  gerekiyor. Aşağıda  deneyimlerimize göre  diğer iki raporla uyumlu olarak  teknik raporun düzenlenmesinde   dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. Uygulamadaki deneyimlerimize göre,3 rapor arasında çelişki ve eksiklikler olduğu takdirde bazı harcama ve giderler kapsam dışına alınabilmekte,hatta onaylanan projenin reddine kadar gidilebilmektedir.

 

 

 

TEKNİK RAPORUN SÜREÇ ADIMLARI (AGY300 – AGY301)

 

1.İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

 

 

Proje faaliyetlerinin ana gruplar halinde sınıflandırılması ile iş paketleri (working packages) oluşur, örneğin birbirini takip eder şekilde; kavram geliştirme, tasarım, prototip imalat ve testler vb. Bu iş paketleri proses ya da süreç adımları olarak süreç tasviri(betimleme) ve analizi gerektirir. Her şeyden önce süreç oluşumları birbirini takip eden;

‐ sebep ve sonuç,

‐ etki ve tepki’lerdir.

“Tepki” olan herhangi bir faaliyet, ondan daha önce gelen bir faaliyetin “etki” sidir. Bu “etki” de başka bir faaliyetin “tepkisi” olur. Bu bağlamda sıfırdan yepyeni bir proje faaliyetler zinciri başlatmak mümkün değildir.

 

Bu bakımdan süreçler, etkiler zinciri ya da zincirler reaksiyonu olarak da tanımlanır. Proje Yürütücüsü dönem raporunu yazarken dönem başında hangi etki ya da sebeple başlıyor, dönem sonunda da hangi tepki ya da sonuç ile bitirdiğini

 

Aşağıda  TÜBİTAK Ar-Ge yardımı İstek formu hazırlama Kılavuzu’ndaki bilgilere göre açıklamalar yer almaktadır.

 

AGY300 formunun 1.1 İş Paketinde Gerçekleşen Faaliyet Bilgileri bölümünde dönem iş paketleri analizine “20../… Dönem başındaki durumu” bölümünde önceki dönemin sonu itibariyle iş paketinde gelinen aşama hakkında özet bilgi verilmeli, iş paketi faaliyetlerinin tamamlanma oranı belirtilmelidir.” Dönem içinde gerçekleşen faaliyetler AGY300 Hazırlama kılavuzunda belirtilen aşağıdaki hususları içermelidir: “20../… Dönemi içinde yapılan çalışmalar” başlığı altında aşağıda belirtilen hususlarda açıklamalar yapılmalıdır. ‐ Sunulan döneme ait iş paketinde yapılan çalışmalar, varsa tercihen alt iş paketleri altında açıklanmalıdır. Bu açıklama; o kullanılan yöntemi, o karşılaşılan teknik problemler ve çözüm yöntemlerini, o kavram geliştirme, tasarım, geliştirme, prototip üretim, test gibi Ar‐Ge faaliyetlerini, o elde edilen sonuçları ve o teknik kazanımları kapsamalıdır.

‐ Faaliyetlerin proje önerisinde öngörülenlerle karşılaştırılarak farklılıkları gerekçelendirilmelidir.”

‐ Ayrıca aynı bölümde dönem içinde gözle görülen gerçekleşen fiziksel çıktılar ‐ deliverables ‐(örneğin rapor, çizim, tutanak, resim, prototip ürün‐süreç, test sonuçları vb) belirtilmelidir.

 

2. PROJE PLANINA UYGUNLUK

Projeler kapsam, süre ve maliyetlere ilişkin öngörüde bulunmayı gerektirir. Bu öngörülerin gerçekleşenle sapmalar göstermesi, sıkça karşılaşılan durumdur (karşılaşılmaz ise her şey belli olduğu için yatırım faaliyeti olarak da değerlendirilebilir). Aslında bilimsel alt yapı çalışmasını da içeren proje faaliyetinde kesinlik değil, doğruluk aranmalıdır. Öngörülerimizin daima teknik ve mali hatalar içerebileceğini, proje süresince bu hataların eleştirel analizlerle ayıklanması gerektiğini dikkate alırsak, projelerde kesinlik aramak, bilimsel değil dogmatik bir yaklaşımdır. Projelerde doğruluk demek “projelerde öngörülen çıktıların gerçekleşenle örtüşmesi” anlamındadır. Bu doğruluk da her zaman geçicidir. Bilimde ve proje faaliyetlerinde geleceğe ilişkin bilinmezlik söz konusudur. Proje süresince gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve çalışmalarımızın, daima istenmeyen ve beklenmedik sonuçlar verebileceğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bunun anlamı proje süresince sebep ve sonuçlar konusunda sürekli uyanık olmak gerekiyor.

 

Yukarıdaki açıklamalara göre AGY 300’ün 2.bölümü olan “ÖNGÖRÜ – GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI” ile proje giderleri olan personel, alet/teçhizat/yazılım, malzeme ve hizmet, danışmanlık, seyahat gibi diğer giderlerin sapmaları dönemsel ve birikimli olarak gerekçeleriyle açıklanır. Örneğin ilgili Kılavuzun malzeme alımları karşılaştırma tablosu açıklamasında şöyle denilmektedir:

“Proje başlangıcından dönem sonuna kadar M016 formunda yer alan malzeme alımlarında özellik, çeşit veya miktar farklılıkları var ise, bunlar öneriden sapma olarak değerlendirilip gerekçeleri belirtilmelidir. Planlandığı halde alımı yapılmayacak olan malzeme alımı var ise, gerekçe ile beraber bu eksikliklerin faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olumsuz bir etkisi olmaması için alınan önlemler de tablo da açıklanmalıdır. M016 formunda yer almadığı halde alınan malzeme de bu tabloda gerekçesiyle gösterilmelidir. Tablo sunulan dönemle birlikte önceki dönem bilgilerini de içerecek şekilde birikimli hazırlanmalıdır.” Diğer harcama ve gider kalemleri için de aynı değerlendirme kriterleri söz

 

Bu anlatımlarla ilgili olarak; maliyet, gider ve harcama kavramlarını da açıklamakta yarar var. Örneğin malzeme alımının yapılarak firmanın ambarına ya da stokuna alınması bir maliyettir. Bu malzemenin projeyi gerçekleştirmek için kullanılıp, tüketilmesi bir giderdir. Bu giderlere yapılan ödeme veya borçlanmalar, harcamadır.

 

2.2 PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

 

Bizce proje yapmanın olmazsa olmazı olan revizyonun işlendiği ve izlendiği bu bölüm önemlidir. Revizyon talepleri AGY300 formu ile TÜBİTAK’a gerekçeleriyle beyan edilmelidir. Uygulamada karşılaştığımız bir sorun; bazen projenin kabulünün geç çıkması ya da sözleşmenin geç imzalanmasından dolayı projenin 2 dönem raporunun aynı tarihte verilmekte oluşu, bu yolla hem projelerdeki gelişmeleri TÜBİTAK uzmanının ve izleyicinin izlemesi zorlaşmakta hem de revizyon talepleri geç yapıldığı için kabulü ve buna bağlı olarak gerçekleşmesi mümkün olamamaktadır. Bu bakımdan her bir dönem raporunu zamanında ve ayrı ayrı tarihlerde TÜBİTAK’a verilmesini öneririz. Projelerde revizyon kapsam, süre ve kaynaklarda değişiklikleri, ikameleri, yeni eklemeler gibi unsurları kapsamaktadır. Bu değişikliklerle ilgili 1501 uygulama esaslarının 38.maddesinde açıklamalar yer almaktadır:

 

“Proje değişiklikleri;

 

MADDE 39

(1) Kuruluşun, kuruluş yetkilisinin, proje yürütücüsünün adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi, kuruluş yetkilisinin veya proje yürütücüsünün değişmesi, kuruluş unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik, banka bilgilerinin değişmesi hallerinde kuruluş on beş (15) gün içerisinde, TÜBİTAK’ı bilgilendirir. Aksi durumda her türlü sorumluluk kuruluşa aittir. Söz konusu değişiklik bildirimlerinin sadece PRODİS üzerinden yapılması istenebilir. Ayrıca gönderilmez, bu talepler AGY300’ün Dönem Raporu içinde Proje Değişiklik Bildirimi bölümünde sunulur.

(2) Projede gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen tüm değişiklikler ve revizyon talepleri

(3) Proje sözleşmesinde belirtilen proje destek süresinin uzatılması kuruluş tarafından gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Bu talepler proje izleyicisinin de görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda proje destek süresi otuz altı (36) ayı geçmemek üzere ve proje destek süresinin en fazla yüzde yirmi beşi (%25) oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılır. Hesaplanan süre uzatımı tam ay değilse, yüzde yirmi beş (%25) artış oranı kısıtı dikkate alınmaksızın, süre uzatımı bir üst aya tamamlanır.

 

Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 40

(1) Sözleşmesi TÜBİTAK ve kuruluş/kuruluşlar tarafından imzalanmış projeye ilişkin gerçekleşmiş veya öngörülen değişiklik taleplerinde aşağıdaki ölçütler esas alınarak karar verilir:

a)Destek kapsamına alınan veya izleme aşamasında değerlendirilmesi uygun bulunan giderlerde, kuruluşun talep edebileceği nitelik ve nicelik değişiklikleri ayrı ayrı ele alınarak sonuçlandırılır.

b) Herhangi bir AGY300’de talep edilen proje toplam adam‐ay değeri değişiklikleri, projenin tamamı için ihtiyaç duyulan ve proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son AGY100’deki toplam adam‐ay değerinin %30’unu geçmiyorsa izleyici değerlendirmesi ile sonuçlandırılır. Toplam artış değeri proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son AGY100’deki toplam adam‐ay değerinin %30’unu geçiyorsa değişiklik talebi izleyici ve komite değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

c) Toplam adam‐ay değer değişikliği dışında, personel değişikliklerinin uygunluğuna gerek duyulduğunda izleyici görüşü ile karar verilir.

d) Personel giderleri dışındaki giderlere ilişkin nicelik veya nitelik değişiklik taleplerinden kaynaklanan (örneğin, ilave bir teçhizat alımı, malzeme miktarındaki artış, teçhizatın yeni bir modelinin alımı gibi) toplam bütçe artışı, personel giderleri hariç proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son toplam tahmini bütçenin %30’unu geçmiyorsa izleyici görüşü ile sonuçlandırılır. Söz konusu talep edilen bütçe artışı personel giderleri hariç proje sözleşmesinden önce PRODİS’teki en son toplam tahmini bütçenin %30’unun üzerinde olması durumunda, sözkonusu değişiklik talepleri izleyici görüşü alınarak komite değerlendirmesi ile sonuçlandırılır.

e) Bütçe değişikliğine yol açmayan, proje süresinin uzatılması ve diğer değişiklik talepleri izleyici görüşü çerçevesinde sonuçlandırılır.

f) TÜBİTAK tarafından uygun bulunan değişiklikler ve gerçekleşmeler, projenin destek kapsamı içerisinde kabul edilir ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilir. Değişiklik talebi hususundaki TÜBİTAK kararı kuruluşa bildirilir. Tamamlanan projelerin destek sürecinin sonlandırılması”

 

Proje revizyonunun AGY300 de belirtilip TÜBİTAK’a sunulmasından sonra, bize göre proje yürütücüsü bu değişikliğin takipçisi olmalı, gerektiğinde projenin TÜBİTAK’taki uzmanı ile temasa geçerek, sonucu almalıdır. Bu konuda uygulamada birçok deneyim gözlemledik. Kabul edilen değişiklikler Proje Öneri Bilgileri’ne (AGY100) ilave edilmiş kabul edilerek firmanın TÜBİTAK sayfasında görülmektedir.

 

2.2.1 (Kapsam değişikliği)

 

İş paketleri faaliyetleri, hedefleri, çıktıları veya yöntemlerinde bir değişiklik varsa ya da projeye yeni bir iş paketi ilave ediliyorsa değişiklik gerekçesi ve proje zaman/maliyet planına etkisi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Yukarıdaki paragrafta belirtilen değişiklikler söz konusu olduğunda, revize AGY100 hazırlanmasının gerekliliği konusunda TEYDEB’in görüşü alınarak, gerektiğinde revizyon hazırlanmalı ve Ar‐Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) ile birlikte gönderilmelidir. Proje süresinin değişmesine yol açan değişikliklerde işzaman grafiği ve M030 formları revize edilerek gönderilmelidir.

 

2.2.2.1 (Süre değişikliği)

 

Süre değişikliği: İş paketleri sürelerinde değişiklik olduysa açıklaması/gerekçesi belirtilmeli, iş‐zaman planına etkisi gösterilmelidir.

 

2.2.2.2 (Bütçe değişikliği)

 

Kaynak/bütçe değişikliği: Personel, danışmanlık, hizmet alımı, alet/teçhizat/yazılım gibi proje kaynaklarındaki değişiklikler belirtilmeli, yeni personelin özgeçmişi ve yeni danışmanlık/hizmet alımı sözleşmesi eklenmelidir. Bütçe değişikliğinin hangi maliyet kalemlerinde olduğu ve gerekçesi açıklanmalı, ek bütçe talebi belirtilmelidir.

 

SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden de anlaşılacağı üzere, proje faaliyeti canlı, dinamik bir süreçtir. Uygulamada bazı firmalarda gördüğümüz gibi, projenin onaylanması ile proje işi önemli ölçüde bitmiş kabul edilerek, sadece dönem sonlarında rapor yazılması için hatırlanmakta, revizyon durumları dikkate alınmamaktadır. Bunun sonucunda projenin gerçekleşmesinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Teknokent Firmalarının Patent, Ar-Ge ve Yatırım Teşvikleri ile Birlikte Desteklenmesi başlıklı makalemizde ar-ge, ar-ge teşvikleri ve ar-ge ve yatırım teşvikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI