2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Güncel Haberler » 2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi
Paylaş
Tarih : 25 Aralık 2013 - 11:45

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2012 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Odalar; her yıl Ekim ayının sonuna kadar hazırladıkları yeni tarifeleri geçici kurula gönderirler. Kasım ayı sonuna kadar geçici kurul hazırlanan yeni tarifeyi Bakanlığa gönderir. Onaylanan tarifeler Resmi Gazetede yayınlanır. Yeni tarife kesinleşinceye kadar eski tarife uygulanır. Muhasebe ücret tarifeleri odalara göre değişiklik göstermektedir.

2014 Muhasebe Ücret Tarifeleri ( SMMM Asgari Ücret tarifesi ), Asgari Ücret Tarifelerinin yayınlandığı güncel liste olarak Oda Oda ayrı ayrı sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Antalya, Muğla, İstanbul, 2014 yılının SMMM asgari ücret tarifesi açıklanmıştır. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ler için hazırlanan asgari ücret tarifesi Maliye Bakanlığı Tebliği ile Resmi Gazete Üzerinden Açıklanmıştır.

2014 SMMM Asgari Ücret Tarifesine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.. ( PDF )

 

2014 Yılı Smmm Asgari Ücret Tarifesini Sizler için Tablo Halinde Aşağıda Sunuyuoruz.

Maliye Bakanlığından :

2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2014 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO I

1 . GRUP İLLER (TL) 2 . GRUP İLLER (TL) 3 . GRUP İLLER (TL) 4 . GRUP İLLER (TL)
T K B İŞİN MAHİYETİ 1-3 4-9 10 ve daha 1-3 4-9 10 ve 1-3 4-9 10 ve daha 1-3 4-9 10 ve
işçisiz işçisiz daha fazla işçisiz işçisiz daha fazla
işçili işçili fazla işçili işçili işçili işçili işçili işçili fazla işçili işçili işçili işçili
I DEFTER TUTMA
1 İşletme Defteri
A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 83 96 108 147 77 83 96 128 64 77 102 115 57 64 77 83
B İmalat-İnşaat 121 128 166 204 102 115 128 147 96 102 121 128 83 96 115 128
C Zirai Kazançlar 83 96 115 147 77 83 96 128 64 77 102 115 57 64 77 83
D Apartman ve Site Yönetimi 96 108 115 153 83 89 96 140 70 77 83 96 57 64 70 121
E Dernek ve Vakıflar 110 121 133 174 93 98 104 121 75 81 87 104 58 64 69 87
2 Serbest Meslek Kaz. Def. 128 140 147 185 121 128 147 166 108 121 128 147 96 102 108 147
3 Dernekler ve Vakıflar
a) Merkez 128 140 147 204 108 119 128 147 96 102 108 140 77 83 96 108
b) Şubeler 64 77 83 108 57 64 77 89 45 57 64 77 38 45 57 64
4 Bilanço Esasına Göre Def.
A Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık,
Kollektif ve Adi Komandit Şirketler
a) Hizmet 223 242 261 300 172 217 255 268 153 198 236 242 134 179 198 223
b) Alım-Satım 242 261 281 319 185 236 255 287 172 217 255 261 153 198 217 242
c) İmalat-İnşaat 261 281 300 332 204 255 268 306 185 236 268 281 166 217 236 281
B Hisseli Kom. ve Limited Şti.
a) Hizmet 261 281 300 319 242 255 261 281 223 236 242 255 198 217 223 236
b) Alım-Satım 300 319 338 351 261 268 281 319 242 249 261 268 217 223 236 242
c) İmalat-İnşaat 332 351 370 408 300 313 351 370 261 268 281 287 236 242 249 261
C Anonim Şirketler
a) Hizmet 370 408 466 555 332 370 408 466 300 332 370 415 268 306 344 370
b) Alım-Satım 408 446 485 574 370 427 459 497 332 370 408 446 306 344 370 408
c) İmalat-İnşaat 446 504 561 651 408 446 485 561 370 408 446 485 344 370 408 466
D Kooperatifler
a) Köy Kalkınma ve Orman 115 128 140 159 102 115 121 140 96 102 115 121 83 96 102 115
b) Esnaf Kefalet 128 140 147 166 115 121 128 147 102 115 121 128 96 102 115 121
c) Turizm-Tüketim 281 300 313 351 249 268 287 313 223 242 268 281 204 217 230 249
d) Taşımacılık 300 313 332 370 268 287 306 332 242 268 287 293 204 223 242 261
e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.) 319 332 351 389 287 300 319 351 261 287 306 313 223 242 261 281
f) Yapı (Emanet Usulü) 332 351 370 408 306 313 332 376 281 306 325 332 242 261 281 300

T: TARİFE K: KESİM B: BÖLÜM

TABLO II
1. GRUP 2. GRUP 3. GRUP 4. GRUP
1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
A. Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve 280 260 240 220
Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri 190 170 150 130
C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri 95 75 55 55
2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 280 260 240 220
3. DİĞER BEYANNAMELER
A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal Vergisi 190 170 150 130
B. Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer Beyan ve 95 75 70 50
Bildirimler
C. Vergi Usul Kanunu mükerrer 227 nci maddesinin verdiği yetkiye
dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 4 sıra nolu vergi beyannamelerinin
serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirce imzalanması
hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi beyannamelerini meslek
mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan vergi mükelleflerine ilişkin
340 nolu VUK tebliğinde belirtilen 4 nolu Elektronik Beyanname Aracılık
Sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme
ücreti
a) Aylık KDV E-Beyannameleri 13 13 13 13
b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 13 13 13 13
c) Geçici E-Beyannameler 13 13 13 13
d) Yıllık E-Beyannameler 19 19 19 19
e) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Muhtasar Beyanname 13 13 13 13
f) Aile Hekimliği İçin Verilecek E-Bildirge (SGK) 13 13 13 13
TABLO III
1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Şahıs İşletmeleri
a) İşçisiz 190 150 120 75
b) İşçili 240 190 150 120
B. Adi Ortaklıklar 330 270 240 220
C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 370 310 280 240
D. Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler 750 670 600 520
E. Anonim Şirketler 930 750 650 560
F.Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 2.100 1.600 1.300 1.100
G. Şube Açılışları
a) İl Sınırlarında 230 170 150 130
b) İl Dışında 460 350 300 250
2. DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği 190 150 120 75
B. Pay Devirleri 220 190 150 120
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile 220 190 150 120
kooperatifler
b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 260 220 190 150
c) Anonim Şirketler 300 260 220 190
D. Sermaye Artırımı
a) Limited Şirketler 750 660 560 470
b) Anonim Şirketler 930 840 750 650
E. Şekil Değiştirme ve Birleşme 750 660 560 470
F. Genel Kurul İşlemleri 560 470 370 370
G. Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu
1- Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu 520 420 330 270
2- Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 520 420 330 270
3- Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 520 420 330 270
4- 5811 Sayılı Kanun İle Özel Fonların Sermayeye Eklenmesi Tespit Raporu 520 420 330 270
5- Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu 520 420 330 270
H. Öz Sermaye Tespit Raporu 520 420 330 270
3. DİĞER İŞLEMLER
A. Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi 470 370 370 370
B. Marka Tescili, Patent 560 470 470 410
C. İhalelerde Ortaklık Durum Belgesi Tasdiki ve Kamu İhale Kurumu(KİK) 190 150 120 95
Tarafından İstenilen Fiyat Teklif Analizi
D. Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve
Raporlanması, Proje Bazında 1160 TL’den Az Olmamak Üzere Saat Esasına 175 140 110 90
Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
E. Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporlarında Proje Bazında 170 140 110 90
580 TL’den az Olmamak Üzere Saat Esasına Göre Ücret Alınır. (TL/Saat)
F.Mükellef Bilgileri Bildirimi 50 50 50 50
G. TÜİK Bildirimleri
a) Hizmet 45 45 45 45
b) İmalat 55 55 55 55
H. KOSGEB Başvuruları
a) Gerçek Kişiler 160 160 160 160
b) Tüzel Kişiler 220 220 220 220
I. Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları 480 480 480 480
J.TTK’ya Göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hazırlanması 480 480 480 480
4. VERGİ VE SGK İŞLEMLERİ TAKİBİ
A. Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden) %3
B. Vergi İstisna ve Muafiyetleri 340 280 220 190
C. Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları %2
üzerinden) ile SGK Teftişi Teminat Çözümleri
D. Vergi İndirimi 190 170 150 130
E. Düzeltme Talepleri 280 230 190 150
F. Özel ve Teminatı Olan veya Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi 280 230 190 150
(yıllık)
A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 370
TL’den az olamaz.
G. Vergi ve SGK Danışmanlığı (TL/Saat) 200 160 130 100
5. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
370 TL’ den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden %2

NOTLAR:

1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalatma ücreti ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç brüt tutarlardır.

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.

3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir. 3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.

3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.

3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.6- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.

3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.

3.9- Maliye Bakanlığı’na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4’ü tutarında ek ücret alınır.

3.10-Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:

4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-Abendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.

4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.

4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.

4.4- 2014 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2014 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.

7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

8- Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

9- İl grupları aşağıdaki gibidir:

1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.

2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.

3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.

4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.

2014 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık (aylık)
a) Bir önceki yıl net satışları 2.803.000 TL’den az olan firmalarda : 470
b) Bir önceki yıl net satışları 7.475.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 560
c) Bir önceki yıl net satışları 18.689.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 940
d) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL’ ye kadar olan firmalarda : 1.400
e) Bir önceki yıl net satışları 56.068.000 TL’ yi aşan firmalarda : 1.800
(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 65 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.
Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
a) Büroda : 170
b) İlgili işletmede : 240

C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri

(1.400 TL’ den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.

D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi : 560
b) İnşaat-İmalat İşletmesi : 930
2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
560 TL’ den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden : %2
3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
a) Banka ve sigorta şirketleri : 560
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar : 280
c) Diğer şirketler : 190
4. TASFİYE (Her hesap dönemi için)
A. Şahıs Firmaları : 190
B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler : 280
C. Kooperatifler : 650
D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler : 840
E. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar) : 1.100
F. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar) : 1.400
5. BİLİRKİŞİLİK
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için 470
b) Sermaye artırımı işlerinde 370
c) 280 TL’ den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net : %01
satışların
d) Diğer bilirkişiliklerde : 1.200
6. HAKEMLİK
750 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
7. FİZİBİLİTE RAPORU
1.120 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
a) Toplam yatırım tutarı 1.869.000 TL’ ye kadar olanlardan : %004
b) Sonra gelen 9.344.000 TL için : %001
c) 11.213.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 655 TL’ den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır.

Standart saat ücreti ( 140 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)

9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ

A. İktisadi işletmesi olmayanlar : 930
B. İktisadi işletmesi olanlar
a) Gelirleri 3.738.000 TL’ ye kadar olanlarda : 1.900
b) 3.738.000 TL’ yi aşan kısım için : %005

10.SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ

SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (185 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.

11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
930 TL’ den az olmamak üzere;
A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki
toplamdır)
i- 3.270.000 TL’ ye kadar kısmı için : %003
ii- Sonra gelen 6.540.000 TL için : %002
iii- 9.810.000 TL’ yi aşan kısım için : %001
B. Veya kredi tutarının,
i- 470.000 TL’ sine kadar kısmı için : %03
ii- Sonra gelen 585.000 TL için : %01
iii- 1.055.000 TL’ yi aşan kısım için : %005

A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamının 1.900 TL’yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır.

12. SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak
incelemelerde, 460 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam
bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde
tanımlanmış iş tutarının;
a) İlk 1.310.000 TL için : %02
b) Sonra gelen 1.310.000 TL için : %01
c) Sonra gelen 5.240.000 TL için : %005
d) Sonra gelen 10.480.000 TL için : %001
e) Sonra gelen 20.960.000 TL için : %0005
f) Aşan kısım için : %0001

NOTLAR:

1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.

2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli mali müşavirler için de geçerlidir.

3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.

4-12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 283 üncü maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan tarife ile belirlenen bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır.

2014 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

T K B İŞİN MAHİYETİ
I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ
1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 16.820.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 18.690.000 TL için : %01.5
iii- Sonraki 18.690.000 TL için : %01
iv- Sonraki 37.380.000 TL için : %005
v- Sonraki 37.380.000 TL için : %001
vi- 128.960.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
– Bu suretle hesaplanacak ücret, 12.150 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
2 YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 20.560.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 20.560.000 TL için : %01.5
iii- Sonraki 37.380.000 TL için : %01
iv- Sonraki 56.070.000 TL için : %005
v- Sonraki 56.070.000 TL için : %001
vi- 190.640.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
– Bu suretle hesaplanacak ücret, 13.460 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
3 YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ
1.870 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %02
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %001

4TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

a)Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler

1.870 TL’ den az olmamak üzere,
İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden; : %02
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için
ii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- 14.951.000 TL’ yi aşan kısım için : %005

b)Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde

1.870 TL’ den az olmamak üzere,
İadesi veya indirimi yapılan tutarın; : %2
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %1.5
iii- 8.409.000 TL’ yi aşan kısmı için : %1

c)Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri 1.500 TL’ den az olmamak üzere,

Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden; : %02
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0002
– Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.
d) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
1.870 TL’ den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden : %03
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısım için
ii- Sonra gelen 5.606.000 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 9.345.000 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0002
e) Kalkınma Ajanslarından ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge
Yardımları destekleme işlemlerinde 1.510 TL’den az olmamak üzere, Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan
desteklemeye esas alınacak dönemsel harcama tutarları üzerinden
i- 2.255.000 TL’ye kadar olan kısım için :%06
ii- Aşan kısım için :%03

f)Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.510 TL’den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının

i- İlk 1.503.000 TL’si için :%1
ii- Aşan kısım için :%05

g)Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, proje bazında 2.100 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.

h)İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu 1.400 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret uygulanır.

5 MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ 2.300
6 DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ
a) K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler : %05
b) K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 1.870 TL’ den az olmamak üzere saat ücreti uygulanır.
c) Diğer beyannameler : %02
II KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ
1 KDV VE ÖTV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ
i- 63.500 TL’ ye kadar olan kısım için : %8
ii- Sonraki 125.000 TL için : %6
iii- Sonraki 186.000 TL için : %4
iv- Sonraki 252.000 TL için : %2
v- Sonraki 317.000 TL için : %1
vi- 943.500 TL’ yi aşan kısım için : %05
Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan
kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret %20 artırılarak uygulanır.Ayrıca tedarikçi ihracatçılarda iş bu
tarife %10 zamlı olarak uygulanır.
2 KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE
a) 318.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
– Bu suretle hesaplanacak ücret 650 TL’ den az olamaz.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
3 SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN
FAALİYET TASDİK RAPORU
a) 318.000 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
– Bu suretle hesaplanacak ücret ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu için 840 TL, diğerleri için aylık
1.450 TL’ den az olamaz.
4 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN KDV TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ
TASDİKİ
i- 280.000 TL’ sine kadar olan kısmı için : %3
ii- Sonraki 561.000 TL için : %1,5
iii- 841.000 TL’ yi aşan kısım için : %0,5
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.500 TL’ den az olamaz.
5 GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ
Her beyanname tasdikinde alınmak üzere 60 TL/adet
(Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemlerinin tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 13 TL/adet
olarak uygulanır.)
III DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ
1 İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ
a) Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir
fonun tespiti :
I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.
II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise :
930 TL’ den az olmamak üzere
i- 2.803.000 TL için : %005
ii- Sonraki 5.606.000 TL için : %003
iii- Sonraki 9.345.000 TL için : %0002
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0001
b) Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu – gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.)
sermayeye eklenmesinin tespiti
930 TL’ den az olmamak üzere, eklenebilir tutarın;
i- 2.803.000 TL için : %005
ii- Sonraki 5.606.000 TL için : %003
iii- Sonraki 9.345.000 TL için : %0002
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0001
2 SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI
a) Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti ve geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi 930
b) 1.240
Limited şirketlerin kuruluş, nev’i değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen öz varlık ve değer tespiti
3 DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN MUAFİYET VE İSTİSNA VE
HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ
a) Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Tasdik İşlemleri
i- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.500
ii- İktisadi işletmesi olanlar 2.200
b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri
I- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.500
II- İktisadi işletmesi olanlar
i- Brüt gelirleri 22.323.000 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonrası için : %005
– Bu suretle hesaplanacak ücret 2.200 TL’ den az olamaz.
4 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ
a) Yatırım teşvik belgesi ile ilgili işlemler 1.500 TL’ den az olmamak üzere;
Toplam yatırım tutarı üzerinden : %01
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
b) Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor tanzimi):
Gerçekleşen yatırım tutarının;
i- 327.000 TL’ ye kadar olan kısmı için 1.500
ii- Sonraki her 373.000 TL için 270
5 KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
a) Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 1.870 TL’ den az olmamak üzere,
Firma aktif toplamının (aktif toplamı YMM’ce düzeltilmiş
ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.);
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %003
ii- Sonraki 18.687.000 TL’ lik kısım için : %002
iii- 24.293.000 TL’ yi aşan kısım için : %001
b) Veya kredi tutarının
i- 5.606.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %03
ii- Sonraki 9.344.000 TL’ lik kısım için : %01
iii- 14.950.000 TL’ yi aşan kısım için : %005
– a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin yüksek olanı uygulanır.
Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5
oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yapılan kuruluşların
kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı yeminli mali müşavir tarafından yapılır.
6 SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETMEK VE DÖVİZ GETİRMEK
YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
750 TL’ den az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın : %001
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
7 HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP
EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER
1.500 TL’ den az olmamak üzere incelemesi yapılan tutarın;
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için : %01
ii- Sonraki 5.606.000 TL’ lik kısım için : %002
iii- Sonraki 9.345.000 TL’ lik kısım için : %001
iv- 17.754.000 TL’ yi aşan kısım için : %0005
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
8 MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ
– Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti,
– Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki,
– Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,
1.400 TL’ den az olmamak üzere tespit ve tasdik edilen tutarın : %001
Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
9 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN VE ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
i- Hesap ve işlemleri tutarı 18.623.000 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım için : %002
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz.
– Organize sanayi bölgeleri için hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri hesap planına göre tespit
edilir.
– Ücretin 5.600 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
10 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ
Her bir üç aylık dönem için,
i- Gelir ve giderleri toplamı 18.623.000 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım için : %002
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz. Hizmet bedelinin Kamu İhale Kanununa göre
belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır.
11 SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ
Beyanı gereken servet tutarının;
i- 2.803.000 TL’ ye kadar olan kısmı için : %03
ii- Sonraki 9.345.000 TL’ lik kısım için : %01
iii- 12.148.000 TL’ yi aşan kısım için : %005
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.870 TL’ den az olamaz.
12 ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU
MEBLAĞ
i- 140.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %1
ii- Sonraki 560.000 TL için : %05
iii- 700.000 TL’ yi aşan kısım için : %01
– Bu suretle hesaplanacak ücret 930 TL’ den az olamaz.
13 DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ 931
14 STOK DEĞERLEMESİ
i- 1.400.000 TL’ ye kadar olan kısım için : %02
ii- Sonraki 4.672.000 TL için : %01
iii- 6.072.000 TL’ yi aşan kısım için : %005
– Bu suretle hesaplanacak ücret 1.400 TL’ den az olamaz.
15 KAMU ARAZİSİ TAHSİS İŞLEMLERİ TESPİTİ
1.500 TL’den az olmamak üzere hesap ve işlem tutarının;
i- İlk 1.503.000 TL’si için :%05
ii- Sonraki kısım için :%001
6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA
IV KANUN UYARINCA MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ
İLETİŞİM GELİRLERİ ÜZERİNDEN ALINACAK RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ
1 TELEVİZYONLAR
a) Ulusal/Bölgesel Televizyonlar
2.800 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 93.000 TL için : %4
ii- Sonraki 93.000 TL için : %3
iii- Sonraki 93.000 TL için : %2
iv- Sonraki 93.000 TL için : %01
v- 372.000 TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Televizyonlar,
930 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 14.000 TL için : %3
ii- Sonraki 14.000 TL için : %2
iii- Sonraki 14.000 TL için : %1
iv- Sonraki 14.000 TL için : %05
v- 56.000 TL’ yi aşan kısım için : %03
2 RADYOLAR
a) Ulusal/Bölgesel Radyolar
1.870 TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo televizyon üst kurulu paylarının;
i- İlk 2.800 TL için : %4
ii- Sonraki 2.800 TL için : %3
iii- Sonraki 2.800 TL için : %2
iv- Sonraki 5.600 TL için : %1
v- 14.000 TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Radyolar
570 TL’ den az olmamak üzere
i- İlk 1.400 TL için : %3
ii- Sonraki 1.400 TL için : %2
iii- Sonraki 1.400 TL için : %1
iv- Sonraki 2.800 TL için : %05
v- 7.000 TL’ yi aşan kısım için : %03
V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN
YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
1 KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Tek Şahıs İşletmeleri 280
B. Adi Ortaklıklar 370
C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler 930
D. Anonim Şirketler 1.400
2 DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği 280
B. Pay Devirleri 370
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 470
b) Kooperatifler 560
c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 750
d) Anonim Şirketler 930
D. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 3.360
E. Nev’i Değiştirme 2.230
F. Birleşme 3.360
G. Bölünme 5.600
3 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık
a) Bir önceki yıl net satışları 9.311.000 TL’ den az olan firmalarda aylık 560
b) Bir önceki yıl net satışları 9.311.000 TL ile 18.622.000 TL arasında olan firmalarda aylık 920
c) Bir önceki yıl net satışları 18.622.000 TL’ yi aşan firmalarda aylık 1.850
B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler (saat ücreti)
a) Büroda 190
b) İlgili İşletmede 280
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
1870 TL’ den az olmamak üzere firma net satışlarının : %01
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi 930
b) İnşaat-İmalat İşletmesi 1.870
4 UYUŞMAZLIK İŞLERİ VE UZLAŞMA
1160 TL’den az olmamak üzere taraflarca kararlaştırılan tutar peşin olarak alınır. Ayrıca kesin ve nihai yargı
kararına, uzlaşma tutanağına göre tarh edilen vergi, fon ve ceza tutarı üzerinden sağlanacak indirimin;
i- İlk 18.000 TL’ ye kadar kısmı için : %3
ii- Sonra gelen 18.000 TL için : %2
iii- Sonra gelen 18.000 TL için : %1
iv- 54.000 TL’ yi aşan kısmı için : %05
tutarındaki meblağdan peşin olarak alınan tutar düşülerek tahsil edilir.
5 HAKEMLİK
930 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya tabidir.
6 SERMAYE PİYASASI KURULU, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, BANKACILIK
DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK
MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
a) Bağımsız Denetim İşlemleri
Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım
fonları ile diğer özel denetimlerde 48 saatten az olamaz. Bu tarifenin dipnotlarında belirtilen asgari ücreti esas
alınarak ücret hesaplanır. (225 TL/saat)
b) Konsolide Mali Tabloların Denetiminde
i- Ana ortaklığın yukarıdaki A bölümüne göre hesaplanan denetim ücret toplamına % 20 ilave edilir.
ii- Bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminde her biri için yukarıdaki (A) bölümüne göre hesaplanacak ücret esas
alınır.
– Ancak söz konusu bağlı ortaklık ve iştirakler için müstakil bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemesi
halinde bu ücretten %15 indirim yapılır.
c) i- Maliye Bakanlığınca istenecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1160 TL’den az olmamak üzere taraflarca
serbestçe belirlenir.
ii- Diğer kurum ve kuruluşlarca istenebilecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1390 TL’den az olmamak üzere
taraflarca serbestçe belirlenir.
7 İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 670 TL’ den
az olmamak üzere standart saat ücreti uygulanır.
( 225 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi,
incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
8 SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde,
930 TL’ den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 no.lu Sigorta
Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
i- İlk 1.310.000 TL için %02
ii- Sonra gelen 1.310.000 TL için %01
iii- Sonra gelen 5.240.000 TL için %005
iv- Sonra gelen 10.480.000 TL için %001
v- Sonra gelen 20.960.000 TL için %0005
vi- Aşan kısım için %0001
9 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILACAK BAĞIMSIZ DENETİM
İŞLERİ
i- Gayrisafi gelirleri 7.517.000 -TL ‘ye kadar olanlarda gelirin :%001
ii- Aşan kısım için :%0001
– Bu suretle hesaplanacak ücret 750 TL’den az olamaz.

NOTLAR :

ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

Bu ücret tarifesi “Asgari Ücret Tarifesi” olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (yeminli mali müşavir ve mükellef); işin durumu, iş yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek ücret kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

1.Bu tarifedeki tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar.

2.İnceleme ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş- dönüş yol giderleri ile konaklama giderleri ücrete dahil değildir.

3.Bu tarifedeki “ net satış” veya “ net hasılat” deyimi:

a)İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,

b)Bankalar ve sigorta şirketleri ile aracı kurumlar ve diğer finans kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez)

ifade eder.

c)Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı, ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır.

d)Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.

4.Tarifedeki ücretler, KDV hariç brüt tutarlardır.

5.Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Birkaç dönemin bir raporda birleştirilmesi tarife uygulamasını değiştirmez.

6.Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.

7.Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır.

8.01.01.2014 tarihinden önce 2014 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret 2014 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.

9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel / Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması esas alınır.

10.Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari ücretleri bir saat için alınacak ücret 225 TL’den az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe tespit edilebilecektir.

11.Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır.

12.Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden (gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden ) az olamaz. Şöyle ki;

A- Hasılat Esasında İndirimler :

Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri, hazır kart ana dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri, üreticiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere motorlu araç ticareti ile uğraşanlar (faaliyet konusu yalnızca ikinci el araç alım ve satımı olanlar hariç) ve uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar için hasılat %50, döviz alım-satım işi ile uğraşan şirketlerde hasılat %20 olarak dikkate alınır.

B- Ücret Esasında İndirimler:

Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere:

-2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %10,

-3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15,

-4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20

indirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir.

a)Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, serbest muhasebeci ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nispi tasdik ücretlerinde %20 indirim uygulanır.

b)Yeminli mali müşavirin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik ve denetim (SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak denetimler dahil) hizmeti vermesi durumunda, bu hizmetlerin her biri için (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikleri hariç) tarifede gösterilen nisbi ücretlerde %35 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir.

c)Grup şirketlerinde (hisselerinin %51’den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılması halinde indirim %35 olarak uygulanır.

((a) ve( b) maddesinde belirtilen indirimlerin sadece birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)

C- Diğer İndirimler :

Yeminli mali müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin kredilere ilişkin tasdik işlemlerinde %50 indirim uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)

Tebliğ olunur.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Yapılan Yorumlar

SMMM Ersan
25 Aralık 2013 - 13:53

Yine başarıyla bizlere SMMM asgari ücret tarifesini ilk siz duyurdunuz. Hizmetiniz için teşekkürler 2014 yılı smmm asgari ücret tarifesininde tüm meslektaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum.

Sevinç
25 Aralık 2013 - 14:55

Muhteşem hızınıza hayranız, uzun süredir beklediğimiz asgari ücret tarifelerinin tümünü sitenizden takip ediyorum teşekkürler hızlı mailiniz için.

Bünyamin
25 Aralık 2013 - 15:57

Öylesine bi ziyaret edeyim bir baktım ki 2014 muhasebe asgari ücret tarifesi açıklanmış ancak biraz sıkıntılı bir liste olmuş hiç beklediğim rakamlar yok her zaman olduğu gibi bunlar tamamen kendilerine göre hazırlıyorlar bu listeleri. Arkadaşlar bence 2014 Asgari Ücret zammı içinde pek beklemeyin yarın zam oranları açıklanacak ve 4+4 ‘ten aşağı olmasında yukarı kesinlikle çıkmayacak gibi görünüyor.

Ebru Türkoğuz
25 Aralık 2013 - 16:08

Paylaşılan ayrıntılı smmm asgari ücret tarifeleri tablosu için teşekkür ediyorum ilginize ve alakanıza.

Elif Er
25 Aralık 2013 - 19:11

2014 yılı smmm asgari ücret tarifesi hakkında gerçekten herkes gibi pdf paylaşıp bırakmamış olmanız tek bir yerden herşeyi takip edebilmemizi sağladı teşekkür ediyoruz ayrıca.GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI