2014 Mayıs Sonu Tübitak Ar-Ge Proje Formatındaki Değişiklikle TRL’in Önemi ve İçselleştirilmesi Gereği

Ana Sayfa » Ar-Ge » 2014 Mayıs Sonu Tübitak Ar-Ge Proje Formatındaki Değişiklikle TRL’in Önemi ve İçselleştirilmesi Gereği
Paylaş
Tarih : 01 Haziran 2014 - 15:38

GİRİŞ

 

 

Bilindiği gibi Teknoloji, insanların çevre şartlarına uyumu ve kontrolü  için ihtiyacı olan ürün, süreç ve hizmetin geliştirilmesi, üretilmesi ve sunumu için kullanılan teorik/pratik bilgi ve becerilerin toplamıdır. Teknoloji insan için ,insan tarafından üretilir.Teknik ise,bir faaliyeti gerçekleştirmek için izlenecek yol ve yöntemdir.Bu anlamda teknoloji,söz konusu tekniklerin uygulanması ile ilgili malzeme,makine,ekipman ,donanımın geliştirilmesine ilişkin  bilgi ve deneyimdir.Teknoloji ayrıca  bir sanayi dalında kullanılan araç,gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.

 

AR-GE projelerinin oluşturulmasında  Teknoloji Olgunluğu kavramı büyük önem taşımaktadır. Bu kavram ; teknolojinin kavram geliştirilmesinden , görevini  başarıyla yerine getiren ürün ya da sürecin gerçek ortamda kullanımına kadarki olan tüm  gelişimini göstermektedir.Bu gelişim ilk kez 1970’li yıllarda NASA tarafından 7’li seviyede Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (Technology readiness levels-TRL)ile gösterilmiş,günümüzde ise bu seviye birçok kuruluş tarafından 9’lu seviyede uygulanmaktadır.

 

Avrupa Birliği H2020 araştırma ve yenilik çerçeve programında da kullanılan TRL seviyelerini bizim ar-ge çalışmalarına uyumlaştırılmış olarak aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz :

 

  TRL SEVİYELERİ

– TRL 1 –Teknolojik  ana ilkelerinin   gözlenmesi,

– TRL 2- Teknolojik varsayım  ya da Kavram(konsept)  geliştirmenin  formüle edilmesi ,

– TRL 3 –Teknolojinin   deneysel çalışmalarla doğrulanması,

-TRL 4 – Teknolojinin     laboratuar ortamında doğrulanması,

-TRL 5- Teknolojinin   masaüstü  simüle edilmiş ortamda   doğrulanması ,

– TRL 6 – Ürünün ya da sürecin ilgili ortamda  denenmesi,

– TRL 7 – Prototip ürünün ya da sürecin  gerçek çalışma ortamında üretilerek  başarı ölçütlerinin ortaya konulması,

– TRL 8 – Gerçek ürün ya da sürecin  fiziksel  uygunluk testlerinin yapılması ,

– TRL 9 – Ürün  ya da  sürecin gerçek ortamda başarısının ve uyumluluğunun  kanıtlanması.

(Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz;Tekim,Teknoloji yönetimi,2014,İstanbul Sanayi Odası Seminer notları).

Yukarıdaki  seviyeleri   aşağıdaki şekilde de  gruplandırabiliriz:

-TRL 1-TRL 3 arası Temel ve Uygulamalı araştırma,

-TRL 4- TRL 5 arası Teknoloji geliştirme,

-TRL 6- Bileşenin Deneysel geliştirilmesi, Ürün geliştirme,

-TRL 7-TRL 9 arası Üretim çalışmalarının başlaması için gereken düzeydir.

Öte yandan yukarıda da belirttiğimiz gibi TRL seviyeleri AB H2020’deki   İş Programlarında faaliyet türü olarak  Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri ile yalnızca Yenilik Faaliyeti ayrımında mevcut ve varılacak seviyelerin tespitinde önemli rol oynamaktadır. Bizim yorumumuza göre yenilik faaliyetleri genellikle TRL 6’dan  itibaren başlamaktadır.

 

H2020DE TRL,  ARAŞTIRMA VE YENİLİK KAVRAMLARININ TANIMI

H2020’de TRL’in tanımı İngilizce olarak aşağıdaki şekildedir:

 

– TRL 1 – basic principles observed

– TRL 2 – technology concept formulated

– TRL 3 – experimental proof of concept

-TRL 4 – technology validated in lab

– TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

– TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)

– TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment

– TRL 8 – system complete and qualified

– TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space.

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes, s.27)

 

Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri

 

Konunun önemi nedeniyle orijinal metnin verilmesinde yarar görülmüştür.

 

Research and innovation actions :

 

Description: Action primarily consisting of activities aiming to establish new knowledge and/or to explore the feasibility of a new or improved technology, product, process, service or solution. For this purpose they may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment.

Projects may contain closely connected but limited demonstration or pilot activities aiming to show technical feasibility in a near to operational environment.

Funding rate: 100%

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

 

Araştırma ve Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Yeni bilginin oluşturulmasına ve/veya yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ve çözümüne dair yapılabilirliğin, fizibilitenin keşfine  yardım eden faaliyetlerden meydana gelir. Bu amaçla, laboratuar ya da simüle edilmiş (benzetilmiş) ortamdaki küçük çaplı prototipler için temel ve uygulamalı araştırmaları, teknoloji geliştirme ve entegrasyonu, test ve doğrulamayı içerebilir. Projeler, uygulamalı ortam içinde teknik yapılabilirliğini göstermeye yardımcı olmak amacıyla sınırlı ölçüde demonstrasyon ya da pilot faaliyetleri kapsayabilir.

 

Hibe oranı: %100 (% 25 genel giderlerin-ovearhead- ilavesiyle bu oran % 125’e çıkabilir). Birbirinden bağımsız en az 3 tüzel kişinin projeye katılması gerekmektedir.

 

 

Innovation actions :

 

Description: Action primarily consisting of activities directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or improved products, processes or services. For this purpose they may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication.

A ‘demonstration or pilot’ aims to validate the technical and economic viability of a new or improved technology, product, process, service or solution in an operational (or near to operational) environment, whether industrial or otherwise, involving where appropriate a larger scale prototype or demonstrator.

A ‘market replication’ aims to support the first application/deployment in the market of an innovation that has already been demonstrated but not yet applied/deployed in the market due to market failures/barriers to uptake. ‘Market replication’ does not cover multiple applications in the market of an innovation that has already been applied successfully once in the market. ‘First’ means new at least to Europe or new at least to the application sector in question. Often such projects involve a validation of technical and economic performance at system level in real life operating conditions provided by the market.

Projects may include limited research and development activities.

Funding rate:70%.

(Kaynak:Horizon 2020  Work Programme 2014-2015 ,18.General Annexes sayfa 8).

 

Yenilik Faaliyetlerin Tanımı: Öncelikli olarak yeni, değiştirilmiş ya da iyileştirilmiş ürün, süreç ya da hizmetlerin üretim planları ve düzenlemeleri ya da tasarımının oluşturulmasına doğrudan yardım eden faaliyetleri kapsar. Bu amaçla, prototip, test, demonstrasyon, pilot tesis, büyük ölçekli ürün doğrulama ve pazar çoğaltımını  kapsar.

 

Demonstrasyon ya da pilot tesis; sınai ya da  uygun olduğunda büyük ölçekli prototip yada demonstrasyon(gösterim) içerek şekilde uygulamalı ortamda yeni ya da iyileştirilmiş teknoloji, ürün, süreç, hizmet ya da çözümünün teknik ve ekonomik uygunluğunun doğrulanmasına yardım ederler.

 

Pazar çoğaltımı(kopyası)  (market replication) ;  Pazar  hatalarının/engellerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak doğrulanmış, ancak pazara  halen sunulmamış yeniliklerin piyasaya ilk sunumuna yardım eder . Daha önce piyasaya başarı ile sunulmuş yeniliklerin yeniden çoklu olarak piyasaya sunulması, yenilik faaliyeti değildir. Bu anlamda “ilk”in anlamı Avrupa piyasasına ya da ilgili sektöre ilk sürülmesi demektir. Çoğu kez projeler piyasadaki gerçek uygulamalı sistem seviyesinde teknik ve ekonomik performanslarının doğrulanmasını içerir. Projeler sınırlı ölçüde araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerebilir.

 

Hibe oranı: %70 (%25 genel giderlerin-ovearhead- ilavesiyle bu oran %87,5’a çıkar). Projede birbirinden bağımsız minimum 3 tüzel kişiliğin katılması zorunludur.

 

 

BİZDEKİ UYGULAMA

 

 TÜBİTAK  2014 Mayıs sonunda yaptığı iyileştirmeler ile Araştırma,Teknoloji ve Yenilik kavram ve  faaliyetlerini daha açık,net ,detaylı ve  kesin ayrımlı bir şekilde tanımlamıştır.Örneğin AGY 100-04’ün B.1 bölümünde Ar-ge Sistematiği,B.2 bölümünde Projenin yenilikçi yönleri ve B.3 bölümünde Projenin Teknoloji düzeyi ile ilgili bilgi ve belgeler istemektedir.Özellikle B.3 bölümünde aşağıdaki taleple bizce TRL Seviyelerini içselleştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

“Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar

Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz (Tablo T.1):

 

 

 

 

Teknik / teknolojinin adı/tanımı Kullanılacak / Geliştirilecek Projede niçin ihtiyaç duyulduğu Projenin hangi aşamasını ilgilendirdiği (iş paketi no) Bu çalışmayı yürütecek –en az lisans derecesine sahip- proje personelleri Kuruluş dışından danışmanlık / hizmet alınacak kişi ya da kuruluşlar
“… analizi”          
“Yeni …üretim tekniği”          
“… testleri”          
           
           

 

 
 

SONUÇ

Bizce ar-ge projeleri de evrim geçirmekte,şimdiye kadar  araştırma ve geliştirme projeleri diye tanımlanırken,proje çıktılarının piyasa için ticarileşmesi boyutu da dikkate alınarak artık araştırma ve yenilik projeleri diye isimlendirilmektedir.Çünkü  “Pazar—[Symbol]Ürün—[Symbol]Süreç–[Symbol]Teknoloji “ilişkisinin kurulmadığı projeler,kaynak kaybına yol açmaktadır. Yukarıdaki TRL seviyeleri, tüm bu süreçleri bizce kapsamaktadır.Verilecek projelerde mevcut teknolojimizin hangi seviyede olduğu ve nereye amaçlamakta olduğumuzu belirlemede TRL seviyelerinin kullanılmasının faydalı olacağı kanısındayız.

Bir önceki yazımız olan Yazılım Firmalarının Ar-Ge Eksenli Büyüme Modellerinin Oluşturulmasına Sistematik Bakış başlıklı makalemizde ar-ge, ar-ge merkezi ve Arge hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI